dnes je 18.4.2024

Input:

Zakázané práce - úvod

29.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3.9.1
Zakázané práce – úvod

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy a dokumenty:

 • Usnesení předsednictva české národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listina základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky, zejména  články 28, 29 a 31.

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ust. § 16, § 103 odst. 1 písm. a) a f), § 238, § 242, § 245 a § 246, § 350 odst. 2. a ust. § 396 odst. 2.

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ust. § 7 odst. 6 a § 8.

 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifické zdravotní způsobilosti, zejména ust. § 55 odst. 1 písm. b).

 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací.

 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

 • Vyhláška č. 432/2004 Sb. kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí.

 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 25/1960 Sb., o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech, ust. § 5 odst. 2.

 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky a pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních textů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s asbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 272/2011 Sb.

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zejména ust. § 15, § 17, § 18, § 28, § 30a § 31.

 • Úmluva č. 90, o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu, z roku 1948, převzata č. 460/1990 Sb.

 • Úmluva č. 123, o minimálním věku pro práci pod zemí v dolech, z roku 1965, převzata sdělením č. 507/1990 Sb.

 • Úmluva č. 182, o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce, z roku 1999, převzata č. 90/2002 Sb. m. s.

 • Úmluva č. 45, o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, z roku 1935 (převzata č. 441/1990 Sb.)

 • Sdělení č. 55/2010 Sb. m. s., o vypovězení Úmluvy č. 45, o zaměstnávání žen o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, z roku 1935.

 • Směrnice Rady 94/33/ES, o ochraně mladistvých pracovníků.

 • Směrnice Rady 92/85/EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných pracovnic, pracovnic krátce po porodu nebo kojících pracovnic (desátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 rámcové směrnice 89/391/EHS).

 • Směrnice Rady 76/207/EHS, o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, k odborné přípravě, na postup v zaměstnání a o pracovní podmínky.

Ústavní práva zaměstnanců

Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, má každý právo na uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu zdraví. Při některých pracovních procesech a používaných technologiích se však používají nebezpečné látky, které ohrožují životy a zdraví zaměstnanců a současný stav vědy a techniky nenabízí žádné vhodné opatření ke snížení působení rizik při používání těchto látek. V takových případech by Ústavou garantovaná shora uvedená práva nebyla dosažitelná proto bylo přistoupeno k tomu, že je již na úrovni legislativní bylo přijato opatření k zajištění BOZP a byl stanoven zákaz výkonu takových prací.

Pokud se týká žen a mladistvých při práci, poskytuje jim Ústava zvýšenou ochranu, kdy je zajištěna nejen jejich bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ale též jejich zdravý vývoj. Legislativa tuto ochranu zabezpečuje nejen stanovením zákazu výkonu určitých pracích, a dále stanovením zvláštních pracovních podmínek.

Důvod zákazu prací

Pro stanovení zákazu výkonu určitých prací jsou dva základní důvody:

 • práce, o které se jedná, představují vysoké riziko pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnance

Nahrávám...
Nahrávám...