dnes je 19.5.2024

Input:

Základní nedostatky zjišťované při provozu motorových vozíků

13.2.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.3.5
Základní nedostatky zjišťované při provozu motorových vozíků

Ing. Antonín Dušátko

Technický stav

Provedení ale i vybavení motorových vozíků – jakož i přídavných zařízení, (technický stav) zajišťující potřebnou úroveň jejich technické bezpečnosti, je již dlouhodobě formulován v předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Původně se jednalo o závazné ČSN. V současné době to jsou nařízení vlády vydávaná podle zákona č. 22/1997 Sb. a na ně navazující harmonizované ČSN. U nově dodávaných vozíků je sledováno, zda jednotlivé výrobky (včetně jejich průvodní dokumentace) odpovídají požadavkům těchto předpisů a tím jsou i splněny bezpečnostně technické požadavky.

Odpovídající technický stav provozovaných vozíků – ale též jejich vhodnost pro použití v konkrétních provozních podmínkách musí zajistit jejich provozovatel. Závadný, někdy až havarijní technický stav provozovaných vozíků (kupř. pro nefunkčnost brzdného systému, popř. pro neupravení či nevybavení konkrétního vozíku ve vazbě na prováděné manipulační úkony apod., ale též pro dodatečně provedené úpravy atd.) tvoří jeden z nejzávažnějších nedostatků zjišťovaných při jejich kontrolách (§ 4 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.).

Průvodní dokumentace

Každý nově dodávaný motorový vozík (též samostatné přídavné zařízení) by měl být vybaven vhodnou průvodní dokumentací – zejména návodem k použití obsahujícím údaje jak o provozu, tak i pravidelném servisu příslušného vozíku. Neexistence návodu k použití (zejména u starších vozíků) představuje jeden ze základních nedostatků zjišťovaných u motorových vozíků bez rozdílu (§ 102 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., návazně ustanovení § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.).

Provozní dokumentace

Vedle průvodní dokumentace, tvořící součást dodávky každého vozíku, jsou provozovatelé manipulačních vozíků povinni dokladovat provádění průvodní dokumentací předepsaných servisních úkonů, údržby, oprav apod. u provozovaných vozíků – zejména v rámci provozní dokumentace. Nevedení provozní dokumentace, resp. jiné vhodné formy sledující předepsané činnosti, představuje další ze základních nedostatků zjišťovaných u provozovaných vozíků (§ 102 odst. 2 zákona č 262/2006 Sb., návazně ustanovení § 4 odst. 3 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., s přihlédnutím k příslušným ČSN EN pro jednotlivé druhy motorových vozíků).

Způsob použití

Normální – výrobcem předpokládaný způsob použití jak vozíku, tak i přídavného zařízení je popsán zejména v průvodní dokumentaci jednotlivých vozíků. V této souvislosti je vhodné připomenout, že návod k používání mj. obsahuje:

  • povolené a zakázané použití vozíku a přídavného zařízení,

  • bezpečnostní pokyny pro uvádění do provozu a použití vozíku,

  • pokyny pro výcvik obsluhy,

  • požadavky na podlahy, na kterých bude vozík používán apod.

V praxi jsou ale zjišťovány způsoby provozu a použití vozíků, které jednak neodpovídají předpokládanému způsobu použití, jednak nerespektují zakázané použití vozíku a v souhrnu představují hrubé porušování bezpečnosti práce a v řadě případů dokonce znamenají hazard s lidským životem (§ 102 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., návazně ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 378/2001 Sb.).

Jako příklad lze uvést provoz motorových vozíků na kluzkých komunikacích vylučujících normální ovládání vozíku, či nebezpečnou a zakázanou přepravu osob vozíky, které toto neumožňují, nebo dokonce zvedání osob nalézajících se na vidlici u vysokozdvižných vozíků. Pro doplnění lze uvést, že takovéto a podobné neodpovídající způsoby provozu a použití motorových vozíků představují nejčastější příčinu těch nejzávažnějších nežádoucích událostí dlouhodobě vykazovaných v jejich úrazové dokumentaci.

Pro provoz vozíků jsou důležité plochy, po kterých vozíky jezdí. Při dozoru jsou zjišťovány podstatné nedostatky právě u ploch určených k provozu vozíků.

Organizační zajištění

Zaměstnavatelé nemají stanoveny termíny kontrol, údržby a oprav pracovních ploch a komunikačních tras určených k pojezdu a pracovnímu nasazení manipulačních vozíků (§ 2 odst. 1 písm. e) zákona č 309/2006 Sb. návazně ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) nařízení vlády č. 101/2005 Sb.).

Nejsou určeny osoby odpovědné za provádění kontrol, údržby a oprav pracovních ploch a

Nahrávám...
Nahrávám...