dnes je 25.5.2024

Input:

Základní povinnosti obsluhy kovoobráběcích strojů

5.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.10
Základní povinnosti obsluhy kovoobráběcích strojů

Ing. Zdeněk Juránek

Doporučení pro opatření k zajištění BOZP a pro stanovení pracovních postupů

Základní povinnosti obsluh kovoobráběcích strojů komplexně stanovila v současné době již neplatná ČSN 20 0700, kterou zaměstnavatelé často nejen v této části zohledňují při stanovení jednotlivých opatření v rámci prevence rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Dle této normy musí obsluha kovoobráběcího stroje před zahájením práce zejména:

  • - prohlédnout stroj,
  • - očistit nekryté vodící plochy,
  • - zkontrolovat části stroje, zejména ochranná, spouštěcí vypínací zařízení,
  • - každé poškození nebo závadu musí ihned hlásit svému nadřízenému, který rozhodne, zda se na stroji smí nebo nesmí dále pracovat,
  • - zkontrolovat a doplnit stav oleje i mazadel, namazat všechna mazací místa a přesvědčit se o správné funkci mazacích zařízení,
  • - provést správnou volbu nástrojů a zkontrolovat jejich opotřebení a upnutí,
  • - zkontrolovat, zda ovládací páky jsou ve správných polohách,
  • - nastavit ochranná zařízení do činné polohy, pokud charakter práce vyžaduje jejich použití.

Na příslušném kovoobráběcím stroji musí obsluha vždy pracovat takovým způsobem, který jí byl označen nebo předepsán jako bezpečný a správný, a to mimo jiné tak, aby i zaměstnanci v okolí nebyli ohrožováni a obtěžováni např. nadměrnou hlučností. Obsluha je samozřejmě povinna dodržovat pokyny a poučení obsažené v návodu pro bezpečnou obsluhu příslušného kovoobráběcího stroje nebo v jiném bezpečnostně provozním předpisu, odlišný pracovní postup jí není povolen.

Při výměně nástrojů, kontrole jakosti povrchu, při upínání a snímání obrobků a měření (není-li tato činnosti prováděna automaticky), musí obsluha vždy zastavit vřeteno (smykadlo) a nástroj musí být odsunut do bezpečné vzdálenosti.

Při přerušení dodávky elektrického proudu musí obsluha ihned vypnout hlavní vypínač kovoobráběcího stroje a všechna ostatní zařízení a ovládací součásti uvést do takové polohy, aby po obnovení dodávky elektrického proudu nedošlo k samovolnému spuštění nebo k pohybu některých jeho částí.

Při zapnutí rychloposuvu musí obsluha sledovat přibližující se část stroje a rychloposuv se zvýšenou pozorností, a to v bezpečné vzdálenosti od obrobku vypnout. U obrobků přečnívajících obvod upínacího zařízení musí být obsluhou překontrolováno, zda jejich dráhy nepřesahují největší oběžný průměr. U obrobků, které svými rozměry přesahují upínací plochu stolu, musí obsluha rovněž zkontrolovat, zda mají dostatek prostoru pro průchod mezi stojanem, příčníkem, vřeteníkem apod. Do upínacího zařízení je obsluze povoleno upínat pouze takové předměty, pro které je konstruováno a jejichž tvar a velikost zaručuje dokonalé upnutí. Obrobky, které mají nepravidelný tvar a těžiště mimo osu otáčení, jestliže by zvyšovaly chvění stroje, anebo jejich nevyváženost byla na závadu bezpečné práce, mají být před obráběním vyváženy. Při upínání těžkých obrobků pomocí zdvihacího zařízení musí obrobek zůstat zavěšen na zdvihacím zařízení do té doby, dokud není spolehlivě uložen. K podkládání obrobku se musí používat správných a nepoškozených upínek, podložek atd.

Dosedací plochy pro upínání nástrojů musí být čisté a nepoškozené. Nástroj musí být bezpečně upnut a jeho vyložení má být voleno tak, aby při obrábění nebyl škodlivě namáhán a tříska mohla snadno odcházet. K upínání musí obsluha kovoobráběcích strojů používat pouze vhodné a nepoškozené nářadí.

Není dovoleno nechávat upínací klíče zasunuty v upínacím zařízení, i když je v klidu, nebo k vyvození větší síly používat klíče s prodlouženou pákou. Nástroje, měřidla, upínací klíče apod. je obsluze povoleno ukládat pouze na vymezená místa. Ruční manipulace s hnacími řemeny za chodu stroje je obsluze

Nahrávám...
Nahrávám...