dnes je 19.5.2024

Input:

Základní povinnosti provozovatelů manipulačních vozíků

13.2.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.3.3
Základní povinnosti provozovatelů manipulačních vozíků

Ing. Antonín Dušátko

Výběr zaměstnanců pro práci s vozíky

S ohledem na skutečnost, že řidič – obsluha manipulačního vozíku má ve svých rukách hodnoty značné ceny – zejména svůj život a životy svých spoluzaměstnanců, případně i dalších fyzických osob, jakož i značné materiální hodnoty v podobě vlastního vozíku a manipulovaného materiálu, je nutno jak jeho výběru, tak i prováděnému školení věnovat potřebnou pozornost. Bylo by prospěšné, aby se každý zaměstnanec, o kterém se uvažuje jako o řidiči (obsluze) manipulačního vozíku – zejména pak motorového, nejdříve podrobil psychologickému vyšetření. Zkušenosti totiž ukazují, že tam, kde se takovéto vyšetření provádí, jsou dosahovány nejen lepší ekonomické výsledky, ale zejména že se výrazně zvyšuje bezpečnost provozu příslušných manipulačních vozíků.

Při výběru budoucích řidičů – obsluh manipulačních vozíků by zaměstnavatelé měli sledovat zejména:

 1. stáří uchazeče – pro řízení motorových vozíků byl v dřívějším období striktně požadován, dnes by měl být taktéž vyžadován, minimální věk 18 let, pro obsluhu ručních vozíků by měla být rovněž zaměstnavatelem stanovena minimální věková hranice,

 2. zdravotní způsobilost – u budoucích obsluh ručních vozíků a u budoucích řidičů motorových vozíků, kteří se při jízdách a práci s vozíkem nikdy nedostanou na pozemní komunikaci, je nutno ještě před zahájením jejich výcviku ověřit zdravotní způsobilost pro práci s vozíkem – u příslušných zaměstnanců, podle směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967. Pokud se motorový vozík bude pohybovat (nebo také pohybovat) po pozemních komunikacích – tzn. i účelových, je nutno zdravotní způsobilost jeho budoucího řidiče posuzovat podle vyhlášky č. 277/2004 Sb. – viz dále.

 3. odbornou způsobilost (kvalifikaci) – každý provozovatel manipulačních vozíků je povinen stanovit kvalifikační požadavky pro řízení motorových vozíků, resp. ovládání vozíků ručních. Naplnění těchto požadavků je bezpodmínečně nutno zajistit v rámci základního školení budoucích řidičů, či obsluh vozíků, resp. opakovaného školení. Při výběru budoucích řidičů motorových vozíků provozovaných na pozemních komunikacích podle zákona č. 13/1997 Sb. je současně třeba sledovat splnění kvalifikačních předpokladů daných zákonem č. 361/2000 Sb., – získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel – viz dále.

Poznámky:

 • Kvalifikační předpoklady jsou požadavky na kvalifikaci stanovené právními předpisy.

 • Kvalifikační požadavky stanovuje zaměstnavatel ve vazbě na provedenou analýzu rizik v rámci podmínek své firmy s přihlédnutím k průvodní dokumentaci dodané výrobcem – dodavatelem příslušného vozíku.

Ověření zdravotní způsobilosti – všeobecně

Zdravotní způsobilost obsluh ručních vozíků ve všech případech a řidičů motorových vozíků nepoužívajících pozemní komunikace, je posuzována podle směrnice MZD č. 49/1967 věstníku MZD. V každém případě je ale nutno u řidičů motorových vozíků přihlédnout ke způsobu řízení a ovládání příslušného vozíku, včetně podmínek jeho pracovního nasazení, doporučuje se i v tomto případě ověřovat zdravotní způsobilost shodně jako u řidičů používajících pozemní komunikace. Opakované – řadové prohlídky těchto zaměstnanců se provádějí nejméně jednou za 5 let a u osob starších 50 let nejméně jednou za 3 roky.

Ověření zdravotní způsobilosti – pro pozemní komunikace

Zdravotní způsobilost řidičů motorových vozíků, provozovaných (a to i částečně) na pozemních komunikacích – to znamená i účelových, podle zákona č. 13/1997 Sb. je posuzována podle vyhlášky č. 277/2004 Sb. Součástí lékařského vyšetření je mj. kontrola zraku, sluchu, svalové, kosterní, nervové a oběhové soustavy apod., ale též závislosti na alkoholu a dalších psychoaktivních, resp. návykových látkách atd. V této souvislosti lze uvést, že osoby závislé na alkoholu a neschopné se vzdát jeho požívání, případně závislé na jiných psychoaktivních, resp. návykových látkách jsou zdravotně nezpůsobilé pro řízení a ovládání motorových vozíků.

Poznámka:
Účelová komunikace je ta část pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi, popř. k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru či objektu.

Nemoci, různé vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení a ovládání motorových vozíků, provozovaných na pozemních komunikacích podle zákona č. 13/1997 Sb., jsou vyspecifikovány v příloze č. 3 k vyhlášce č. 277/2004 Sb. Posuzující lékař, na základě zhodnocení zdravotního stavu posuzované osoby, ve svém posudku stanoví, zda posuzovaná osoba je :

 • zdravotně způsobilá,

 • zdravotně způsobilá s podmínkou,

 • zdravotně nezpůsobilá,

k řízení a ovládání příslušného motorového vozíku.

Pravidelné lékařské prohlídky – pro pozemní komunikace

Vedle vstupních lékařských prohlídek, prováděných u budoucích řidičů motorových vozíků ještě před zahájením jejich školení a výcviku, musí být dále prováděny pravidelné lékařské prohlídky a to:

 • každé dva roky u osob do dovršení 50 let věku,

 • každoročně u osob po dovršení 50 let věku.

Školení a výcvik řidičů – obsluh manipulačních vozíků

V dřívějším období byl výcvik a školení řidičů motorových vozíků zcela jednoznačně stanoven v rámci závazné ČSN 26 8805. Vydáním stávající ČSN 26 8805 (z července 2000) přestal k 1. 8. 2 000 existovat řadu let budovaný jednotný systém výchovy řidičů motorových vozíků.

V současné době jsou zaměstnavatelé provozující manipulační vozíky bez rozdílu – ruční i motorové v návaznosti na ustanovení § 103 odst. 2 Zákoníku práce, povinni zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce (řízení a ovládání vozíků), a vztahující se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na svém pracovišti. V rámci prevence rizik podle ustanovení § 102 odst. 2 Zákoníku práce jsou zaměstnavatelé současně povinni vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění, resp. minimalizaci – mj. i v souvislosti s provozem manipulačních vozíků.

Školení a opakované školení – součást prevence rizik

V rámci prevence rizik, podle výše uvedeného ustanovení Zákoníku práce a s přihlédnutím k ustanovení § 103 odst. 3 Zákoníku práce, je zaměstnavatel ve vazbě na provoz motorových manipulačních vozíků povinen zejména:

 1. stanovit rozsah školení z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně rozsahu seznámení se souvisejícími riziky, které vyplývají z provozu vozíků na příslušných pracovištích zaměstnavatele – pro získání kvalifikace (kvalifikačních požadavků) obsluh, resp. budoucích obsluh manipulačních vozíků,

 2. zajistit proškolení obsluh, resp. budoucích obsluh manipulačních vozíků v rozsahu dle písm. a),

 3. u obsluh manipulačních vozíků stanovit periodu a obsah opakovaného školení včetně periody ověřování znalostí předpisů dle písm. a),

 4. zajistit u obsluh manipulačních vozíků ověřování znalostí předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v periodách dle písm. c).

Praktické dovednosti – součást kvalifikace

Součástí kvalifikace – kvalifikačních požadavků obsluh manipulačních vozíků by, vedle výše uvedených teoretických znalostí, měly být i praktické dovednosti v obsluze konkrétního vozíku na příslušných pracovištích, popřípadě i práce s přídavným zařízením, a to v potřebném rozsahu. Při určování kvalifikačních požadavků je zaměstnavatel povinen vycházet též z průvodní dokumentace – návodu k používání, dodávané s každým vozíkem v dřívějším období podle nařízení vlády č. 170/1997 Sb., resp. v současnosti podle nařízení vlády č. 24/2003 Sb. – viz znění bodu 1.7.4 – návodu k použití, písm. a), jedenáctý odsek, přílohy č. 2. Tato dokumentace v případě motorových vozíků, jakož i vyměnitelných přídavných zařízení musí obsahovat i rozsah požadovaného výcviku obsluhy (Viz též ustanovení čl. 7.2.2 ČSN EN 1726-1).

Poznámka:
U ručních vozíků je nutno postupovat obdobným způsobem.

Proškolení řidičů – obsluh vozíků

Zaměstnavatel provozující manipulační vozíky – provozovatel má možnost zajistit proškolení jeho řidičů – obsluh, resp. budoucích řidičů – obsluhy:

1) interní formou – vlastními silami, a to buď přímo (osobně), je-li sám dostatečně kvalifikován, nebo prostřednictvím pověřeného kvalifikovaného zaměstnance,

2) popř. externí formou – prostřednictvím kvalifikovaného školitele – v případě motorových vozíků např. pomocí instruktora řidičů motorových vozíků, a to jak s osvědčením podle dřívější praxe, tak s certifikátem, vydávaným v současné době příslušným akreditovaným certifikačním orgánem. V současné době nabízejí možnost proškolení řidičů – obsluh též někteří výrobci (dodavatelé) manipulačních vozíků.

Součástí prováděného školení musí být, vedle teoretické části, též praktické seznámení školeného s vozíkem který bude obsluhovat, včetně řádného zaučení na tomto vozíku – a to i s používáním eventuálních přídavných zařízení. V obou případech za kvalitu provedeného školení zodpovídá podle ustanovení § 103 odst. 2 a odst. 3 s přihlédnutím k § 103 odst. 1 písm. f) Zákoníku práce příslušný zaměstnavatel se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Tuto skutečnost by si měli zaměstnavatelé uvědomit zejména při zajišťování

Nahrávám...
Nahrávám...