dnes je 13.7.2024

Input:

Základní povinnosti zaměstnavatele: práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.3
Základní povinnosti zaměstnavatele: práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Ing. Zdeněk Juránek

Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP stanoví právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP (podrobnosti viz Předpisy k zajištění BOZP této publikace).

Nejdůležitější předpisy

Mezi základní předpisy patří v lesnictví, resp. při práci prováděné v lese a na pracovištích obdobného charakteru, mimo zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Toto nařízení se nevztahuje na záchranné a likvidační práce prováděné složkami integrovaného záchranného systému při mimořádné události.

Ve vztahu ke strojům a zařízením používaným při práci prováděné v lese a na pracovištích obdobného charakteru je nezbytné zmínit i základní požadavky obsažené v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, zejména týkající se bezpečného stavu a provozní dokumentace k provozovaným strojům. K oblastem, kterým je v lesnictví rovněž nezbytné věnovat zvýšenou pozornost, patří i problematika používání nebezpečných chemických látek, tedy zejména zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) (viz Chemické látky a směsi).

Stanovení pracovních postupů a organizace práce

K základním povinnostem zaměstnavatele, které určuje nařízení vlády č. 339/2017 Sb., patří zejména povinnost stanovit pracovní postupy a organizovat práci v lese s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem. Zaměstnavatel je dle nařízení vlády č. 339/2017 Sb. rovněž povinen zaměstnance pracující v lese a na pracovištích obdobného charakteru seznámit před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy, organizací práce a se způsobem zajišťování první pomoci.

Zaměstnavatel musí rovněž zajistit, aby po celou dobu vykonávání práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru byly dodržovány návody k obsluze a údržbě strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí.

Nezbytné je i respektování nově definované povinnosti § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kdy o předání pracoviště jinému zaměstnavateli musí být vyhotoven záznam, který musí obsahovat informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Vybavení OOPP

Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec při práci s řetězovou pilou při těžební a pěstební činnosti a údržbě zeleně vždy používal ochranný oděv a pracovní obuv odolnou proti pořezání a další osobní ochranné pracovní prostředky stanovené zaměstnavatelem, s přihlédnutím k návodu výrobce na obsluhu řetězové pily.Prostředky k poskytnutí první pomoci

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců musí zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanci vykonávající práce s řetězovou pilou, křovinořezem nebo ručním nářadím s ostřím byli vybaveni prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.BOZP osob mimo pracovněprávní vztahy

Vzhledem ke skutečnosti, že práce prováděné v lese a na pracovištích obdobného charakteru jsou zajištovány často i prostřednictvím osob samostatně výdělečně činných, je nutné v této souvislosti upozornit na § 13 zákona č. 309/2006 Sb. Dle tohoto ustanovení se tam, kde se v zákoníku práce nebo v části první zákona č. 309/2006 Sb. uvádí pojem zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí osoba uvedená v § 12 tohoto zákona. Jedná se o zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu, spolupracujícího manžela nebo dítě uvedených osob, fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby

Nahrávám...
Nahrávám...