Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní povinnosti zaměstnavatele: práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru

3.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.3
Základní povinnosti zaměstnavatele: práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Ing. Zdeněk Juránek

Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP stanoví právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP (podrobnosti viz Předpisy k zajištění BOZP této publikace).

Nejdůležitější předpisy

Mezi základní předpisy patří v lesnictví, resp. při práci prováděné v lese a na pracovištích obdobného charakteru, mimo zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Ve vztahu ke  strojům a zařízením používaným při práci prováděné v lese a na pracovištích obdobného charakteru je nezbytné zmínit i základní požadavky obsažené v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, zejména týkající se bezpečného stavu a provozní dokumentace k provozovaným strojům. K oblastem, kterým je v lesnictví rovněž nezbytné věnovat zvýšenou pozornost, patří i problematika používání nebezpečných chemických látek, tedy zejména zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) (viz Chemické látky a směsi).

Stanovení pracovních postupů a organizace práce

K základním povinnostem zaměstnavatele, které určuje nařízení vlády č. 28/2002 Sb., patří zejména povinnost stanovit pracovní postupy a organizovat práci v lese s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem. Zaměstnavatel je dle nařízení vlády č. 28/2002 Sb. rovněž povinen zaměstnance pracující v lese a na pracovištích obdobného charakteru seznámit před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy, organizací práce a se způsobem zajišťování první pomoci.

Vybavení OOPP

Zaměstnanci musejí být při práci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky a v případě provádění prací s přenosným nebo ručním nářadím s ostřím i obvazovým balíčkem.

Prostředky k poskytnutí první pomoci

Důležitá je dále i povinnost zaměstnavatele zajistit, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc a to s ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců.

BOZP osob mimo pracovněprávní vztahy

Vzhledem ke skutečnosti, že práce prováděné v lese a na pracovištích obdobného charakteru jsou zajištovány často i prostřednictvím osob samostatně výdělečně činných, je nutné v této souvislosti upozornit na § 13 zákona č. 309/2006 Sb. Dle tohoto ustanovení se tam, kde se v zákoníku práce nebo v části první zákona č. 309/2006

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: