dnes je 18.5.2024

Input:

Základní požadavky pro zajištění bezpečnosti při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

10.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.2
Základní požadavky pro zajištění bezpečnosti při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Ing. Miroslava Kopecká

Legislativa stanoví posloupnost opatření, která mají zabránit nebo omezit působení nebezpečných látek na zaměstnance.

Nejvyšší prioritu má eliminace rizika změnou procesu anebo výrobku. Toho se dá dosáhnout změnou technologického procesu či pracovního procesu či pracovního postupu nebo materiálu či výrobku, v němž se tato látka používá, vyskytuje, případně vzniká.

Ochrana před účinky nebezpečných látek

Problematiku ochrany před účinky nebezpečných chemických látek řeší zákoník práce, nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Tato legislativa ukládá zaměstnavateli vyhledat nebezpečí vyplývající z jeho činností a provést zhodnocení jejich rizik (v tomto případě v souvislosti s nebezpečnou chemickou látkou). Poté zpracovat seznam osobních ochranných pracovních prostředků. Při zpracování tohoto seznamu je nezbytné vycházet z klasifikace nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, především z nebezpečných vlastností, R a S-vět a jejich kombinací.

Hlavní požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Pracoviště musí zabezpečovat co nejvyšší ochranu zaměstnanců. I v případě vzniku nežádoucí události musí být minimalizován účinek přítomných nebo vytvářejících se nebezpečných látek. Tuto zásadu lze zabezpečit použitím různých materiálů a stavebními úpravami, zabezpečovacími a ochrannými zařízeními a organizačními opatřeními Jedná se např. o:

 • -> využití nehořlavých stavebních materiálů,
 • -> prostředky k odmoření prostor a předmětů,
 • -> záchytná zařízení pro nebezpečné látky,
 • -> zabezpečení prostředků první pomoci, měření parametrů pracovního prostředí,
 • -> zpracování postupů v případě vzniku nebo hrozící havárie,
 • -> systémy zakrytí zařízení s nebezpečnými látkami a jejich odvětrávání (přirozené nebo nucené),
 • -> organizaci práce,
 • -> zamezení přímého kontaktu zaměstnanců s nebezpečnou látkou, protipožární systémy,
 • -> ochranná zařízení proti atmosférické a statické elektřině, ochranné prostředky k odpojení elektrických iniciačních zdrojů, pravidelnou kontrolu úniku nebezpečných látek,
 • -> indikátory koncentrace a monitoring nebezpečných látek,
 • -> pečlivou přípravu servisních a údržbářských prací (odstavování a – najíždění technologie) atd.
 • -> řešení bezpečného ukládání nebo likvidace nebezpečných látek, včetně obalů.

Větrání pracovišť je důležitým aspektem ochrany proti nebezpečným látkám. Množství větracího vzduchu je dáno nař. vlády č. 361/2007 Sb., a množstvím nebezpečné látky, které by nemělo překročit nejvyšší přípustnou koncentraci v pracovním prostředí.

Je možno použít větrání:

 • -> přirozené (provětrávání, infiltrace, aerace, šachtové větrání) a
 • -> nucené (podtlakové – nebezpečné látky vznikající v pracovním prostředí se nesmějí rozšířit do sousedních prostor, přetlakové – zamezuje vnikání nebezpečných látek z okolí do větrané místnosti, rovnotlaké – nedochází k výměně vzduchu mezi větranou místností a okolím a tak se provětrávají vedlejší prostory, kde dochází k vývinu nebezpečných látek) a
 • -> větrání kombinované.

Místo nasávání vzduchu musí být chráněné a bez možnosti nasátí nebezpečných látek. Odpadní vzduch ze zařízení musí být před výfukem do volného ovzduší vyčištěn a výfuk umístěn v takové výši, aby koncentrace nebezpečných látek v přízemních vrstvách nepřekročily nejvyšší povolené koncentrace pro venkovní ovzduší.

Při uzavřeném oběhu vzduchu je třeba dbát, aby neobsahoval ani krátkodobě biologicky aktivní částice, nebezpečné chemické látky a sloučeniny, výbušné plyny a páry. Vzduch musí být čištěn.

Předcházení účinkům nadměrné expozice

Pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látce na přijatelnou míru, musí být:

 • -> do doby odstranění příčin stavu, který v důsledku mimořádné události vedl k nadměrné expozici chemické látce nebo prachu, na tomto pracovišti omezen počet zaměstnanců na ty, kteří provádějí nezbytné práce,
 • -> zaměstnanci, který provádí práci podle písmena a), poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající chemické látce nebo prachu a očekávané míře expozice,
 • -> kontaminovaný prostor vymezen kontrolovaným pásmem, jde-li o mimořádnou událost spojenou s únikem chemické látky nebo prachu do pracovního prostředí a vymezení kontrolovaného pásma je účelné vzhledem
Nahrávám...
Nahrávám...