dnes je 18.5.2024

Input:

Zákony a prováděcí právní předpisy

30.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3
Zákony a prováděcí právní předpisy

JUDr. Anna Janáková

Právní předpisy k zajištění BOZP

Právní předpisy k zajištění BOZP jsou předpisy vydané jednostranně orgány veřejné moci, za předpokladu, že upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví (viz ust. ust. § 349 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.). Může se jednat o zákony, které jsou schváleny Parlamentem ČR, prováděcí předpisy jako je nařízení vlády nebo vyhláška příslušného ústředního orgánu státní správy.

Jedná se o právní normativní akty, které obsahují právní pravidla chování. Právní předpisy jsou součástí právního řádu České republiky a navzájem se hierarchicky strukturují především podle své právní síly. Orgány, které právní předpisy vydávají, k tomu musí:

  • mít danou pravomoc,

  • zachovávat stanovený legislativní proces (za tím účelem schvaluje a vydává vláda Legislativní pravidla vlády, ve kterých sjednocuje postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při přípravě právních předpisů a přispívá tak ke zvýšení úrovně tvorby právního řádu),

  • náležitě publikovat právní předpisy ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv (zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv).

Zákony

Charakteristika zákonů

Zákony jsou obecně závazné právní předpisy přijaté Parlamentem České republiky. Zákonodárce není ohledně oblasti právní úpravy ničím omezen; může přijímat právní normy pro kteroukoli oblast společenských vztahů, aniž by k tomu potřeboval zvláštní zmocnění; nesmí však dojít k rozporu s Ústavou.

Vztah k Ústavě

Pokud jde o právní sílu, jsou zákony podřízeny Ústavě a ostatním ústavním zákonům a jim naroveň postaveným mezinárodním smlouvám. Všechny zákony, které se v České republice vydávají, musí být v souladu s požadavky Ústavního pořádku ČR. Platí, že povinnosti fyzickým a právnickým osobám lze ukládat pouze na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod (viz též kapitola 3/3.1 této publikace).

Vztah k prováděcím předpisům

Zákony jsou nadřazeny podzákonným předpisům, a to nařízením vlády a vyhláškám příslušných ústředních úřadů státní správy. V případě, že zákon nebo některá jeho ustanovení jsou v rozporu s ústavním pořádkem, může zákon nebo jeho část zrušit Ústavní soud.

Prováděcí právní předpisy

Ústava České republiky č. 1/1993 Sb., zná dva druhy prováděcích právních předpisů, a to:

Vyhlášky

a) vyhlášky, které vydávají ministerstva a jiné správní úřady zřízené zákonem. Pro vydání vyhlášky musí být podle čl. 79 Ústavy ČR v příslušném zákoně vždy uvedeno výslovné zmocnění pro příslušné ministerstvo či jiný správní úřad.

Nařízení vlády

b) nařízení vlády, které je vláda oprávněna vydávat k provedení zákona a v jeho mezích nařízení, které podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády. Vláda je oprávněna vydávat nařízení kdykoliv to uzná za vhodné a nepotřebuje k tomu výslovné zmocnění v příslušném zákoně; její oprávnění vyplývá přímo z čl. 78 Ústavy ČR; nicméně často zákony vládu k vydání prováděcího předpisu zmocňují, což zpřehledňuje orientaci v právních předpisech.

Výnosy a směrnice

Dříve byla škála prováděcích právních předpisů daleko širší. Byly vydávány podzákonné právní předpisy také ve formě výnosů a směrnic. Například jedním z posledních výnosů byl výnos ČÚBP a ČBÚ č. 17/1975 Ú.v., o expanzních přístrojích pro vstřelování (reg. čá.13/1975 Sb.), který byl zrušen až v roce 2000. Ještě v roce 2012 je platná směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrované v částce 2/1968 Sb.), ve znění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 17/1970 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrované v částce 20/1970 Sb.). S vydáním nových směrnic a výnosů Ústava ČR již nepočítá. Problematika upravená shora uvedenou směrnicí bude nově upravena vyhláškou.

Provedení vícero zákonů jedním prováděcím předpisem

V praxi dochází k situaci, že jeden prováděcí předpis stanoví podrobnosti k vícero zákonům. Právě na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kde je právní úprava na úrovni zákona nejednotná a je obsažena ve vícero zákonech (viz kapitola 3/2.2 této publikace), k tomu dochází častěji. Níže uvedený přehled uvádí prováděcí nařízení vlády, které stanoví podrobnosti k ustanovením vícero zákonů:

Prováděcí předpis
NV = nařízení vlády 
Zákon, ke kterému jsou
stanovovány podrobnosti 
NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Zákon č. 309/2006 Sb., ZoBOZP
Zákon č. 262/2006 Sb., ZP 
NV 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 
Zákon č. 258/2000 Sb., ZoOVZ
Zákon č. 309/2006 Sb., ZoBOZP
Zákon č. 262/2006 Sb., ZP 
NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení zasílání záznamu o úrazu Zákon č. 262/2006 Sb., ZP
Zákon č. 309/2006 Sb., ZoBOZP 
NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 
Zákon č. 258/2000 Sb., ZoOVZ
Zákon č. 309/2006 Sb., ZoBOZP 

Použití a aplikace prováděcího předpisu

Je třeba si uvědomit, že prováděcí právní předpisy stanoví pouze podrobnosti k pravidlům chování a požadavkům stanoveným zákonem, který provádějí. Není proto možné aplikovat prováděcí předpis samostatně, ale je třeba jej používat, vykládat a aplikovat společně s ustanoveními zákona, ke kterému byl prováděcí právní předpis vydán. V případě, když je prováděcí právní předpis vydán například ke třem zákonům (viz příklady uvedené shora) je aplikace takového předpisu složitější.

Prováděcí předpis v případě zrušení zákona

V české právní praxi není vždy důsledně uplatňována zásada, že podzákonný právní předpis pozbývá své platnosti automaticky společně se zákonem, na základě jehož zmocnění byl vydán. V některých případech:

a) se zachová po určitou dobu použití prováděcích právních předpisů ke zrušenému zákonu formou právní úpravy v přechodných ustanoveních jako např.:

  • ust. § 394 odst. 1 zákoníku práce č. 262/2006 Sb., kde se stanoví např., že do doby vydání prováděcích právních předpisů k provedení ust. zákona č. 262/2006 Sb., se postupuje podle:

nařízení vlády č. 495/2000 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,

vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 285/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

  • ust. § 23 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který stanoví, že do doby vydání prováděcích právních předpisů k provedení citovaného zákona se postupuje např. podle:

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat,

nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru,

nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,

nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,

nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

b) se ponechá prováděcí předpis v platnosti, až zákon, ke kterému byl prováděcí předpis vydán, je zrušen. K takové situaci například došlo, když

Nahrávám...
Nahrávám...