dnes je 28.5.2024

Input:

Zaměstnanci a jejich zástupci

21.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4
Zaměstnanci a jejich zástupci

Ing. Pavel Petrů

Problematika bezpečnosti práce se týká zaměstnavatelů stejně jako zaměstnanců a jejich zástupců ať již volených nebo odborových organizací.

Povinností zaměstnavatele je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce a všech fyzických osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Povinnosti zaměstnavatele jsou v části 4/2.2.

Odborové organizace a/nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a/nebo zaměstnanci mají povinost spolupracovat se zaměstnavatelem a s odborně způsobilými fyzickými osobami k prevenci rizik tak, aby zaměstnavatel mohl zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a plnit veškeré povinnosti stanovené právními předpisy a opatřeními orgánů, kterým přísluší výkon dozoru. (§ 108 zákoníku práce)

Zaměstnanec má:

  • právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (§ 106 zákoníku práce)

  • právo se účastnit na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (§ 108 zákoníku práce)

Vztah a povinnosti zaměstnavatelů vůči zástupcům zaměstnanců a/nebo odborovým organozacím a naopak jsou v části 4/2.2.

Zástupci zaměstnanců

K zajištění práva na informace a projednání si mohou zaměstnanci zaměstnavatele, u něhož nepůsobí odborová organizace, zvolit radu zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Rada zaměstnanců má nejméně 3, nejvýše 15 členů. Počet členů je vždy lichý. Celkový počet zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci závisí na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele a na rizikovosti vykonávaných prací; je možné však ustavit nejvýše jednoho zástupce na 10 zaměstnanců. Počet členů rady zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určí zaměstnavatel po projednání s volební komisí.

Funkční období rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci trvá 3 roky.

Rada zaměstnanců zvolí ze svých členů na svém prvním zasedání předsedu a informuje o tom zaměstnavatele a zaměstnance.

Rada zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaniká dnem:

  • uplynutí volebního období

  • kdy počet členů rady zaměstnanců klesl na méně než 3,

  • uzavření podnikové kolektivní smlouvy.

V těchto případech předá rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bez zbytečného odkladu veškeré podklady související s výkonem funkce zaměstnavateli, který je uschová po dobu 5 let ode dne zániku rady zaměstnanců nebo funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Členství v radě zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci končí dnem:

  • vzdání se funkce,

  • skončení pracovního poměru u zaměstnavatele,

  • odvolání z funkce.

Volby zástupců zaměstnanců

Volby se konají v pracovní době. Nedovolují-li to provozní možnosti zaměstnavatele, může se volba uskutečnit i mimo pracoviště.

Volby jsou přímé, rovné a tajné. Volbu je možno vykonat pouze osobně. K platnosti voleb je potřebná účast alespoň jedné poloviny zaměstnanců zaměstnavatele, kteří se k volbám mohli dostavit, protože jim v tom nebránila překážka v práci nebo pracovní cesta. Každý volič může hlasovat nejvíce pro tolik kandidátů, kolik je míst v radě zaměstnanců; jednomu kandidátu může dát pouze 1 hlas. Jinak je jeho hlas neplatný.

Oprávnění volit a být volen mají všichni zaměstnanci zaměstnavatele v pracovním poměru.

Volební komise

Nahrávám...
Nahrávám...