dnes je 18.5.2024

Input:

Zaměstnanec v silniční dopravě

4.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2.4
Zaměstnanec v silniční dopravě

Ing. Miroslava Šmídová

V případě, že to vyžadují okolnosti, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby zaměstnanec při pohybu na pracovišti mimo pozemní komunikace byl seznámen s místními provozními podmínkami.

Úkoly zaměstnance

Při provozování silniční dopravy je zaměstnavatel dále povinen zajistit, aby zaměstnanec:

  1. neodstavoval dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti práce, zejména v ochranném pásmu inženýrských sítí (např. teplovod, kolektor, elektrizační soustava),
  2. nevjížděl na místa, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný,
  3. používal při výstupu na ložnou plochu dopravního prostředku, při sestupu z ní a při plachtování žebřík (viz příloha bod III. nařízení vlády č. 362/2005 Sb.) nebo jiné vhodné zařízení,
  4. zabezpečil bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího zaměstnance (používat signály z přílohy k nařízení vlády č. 375/2017 Sb.), vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní komunikace,
  5. prováděl kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku při připojování dopravního prostředku,
  6. po odpojení závěsného zařízení dopravního prostředku prováděl kontrolu odpojení a zajišťoval rozpojené dopravní prostředky proti samovolnému pohybu,
    1. používal při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty s vysokou viditelností vyhovující požadavkům normových hodnot (podrobnosti viz dále).

Maximální doba řízení a bezpečnostní přestávky

Pokud se na zaměstnance nevztahuje při řízení dopravního prostředku zvláštní právní předpis (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 589/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, AETR, NEP a R č. 561/2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkající se silniční dopravy, ve znění NEP a R č. 1073/2009 ), pak na organizaci práce těchto řidičů nařízení vlády č. 168/2002 Sb. stanoví další požadavky. U zaměstnanců, kteří řídí dopravní prostředek, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby:

a) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny (za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut). Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou (podrobnosti ohledně přestávek viz Přestávky v práci a čas na přirozené potřeby) v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení,

b) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Přestávky se neposkytují

Nahrávám...
Nahrávám...