dnes je 19.5.2024

Input:

Zásady prevence a specifikace nedostatků v BOZP

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.13.1
Zásady prevence a specifikace nedostatků v BOZP

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Při provozu dřevoobráběcích strojů a v pilařské výrobě se vyskytují značné zdroje rizik vzhledem k nebezpečnosti většiny dřevozpracujících strojů, jejich umístění s ohledem na potřebný prostor pro manipulaci s obráběným kusem, ale také nedostatečné informovanosti obsluh strojů o rizicích, která je při práci ohrožují, a o opatřeních, jak se vůči těmto rizikům chránit, jakož i vzhledem k hmotnosti, tvaru zpracovávané dřevní hmoty, různorodosti manipulačních a mechanizačních prací.

Základní rizika práce u strojů na obrábění dřeva

Zdroje rizik a hlavní příčiny úrazů jsou přes rozdílnost typů dřevoobráběcích strojů a odlišnost povahy práce téměř shodné. Jsou to:

 • velká obvodová rychlost, tvar ostří a způsob uspořádání řezných nástrojů (nebezpečí roztržení nebo zlomení nástroje, uvolnění nožů nebo jiných částí nástrojů),

 • nesourodost a rozdílnost struktury obráběného dřeva podmíněného jeho růstem, které při obrábění způsobuje výkyvy řezných sil,

 • zpětný vrh obráběného materiálu (zpětný vrh obráběného materiálu vzniká zejména při podélném řezání, tj. řezání podél vláken, přičemž následky tohoto jevu mohou končit i smrtí, a to při zasažení vymrštěného materiálu do hlavy obsluhy nebo zasažení (propíchnutí) břicha nebo hrudníku obsluhy. Příčina zpětného vrhu spočívá již v přirozených vlastnostech dřeva, jako je pružnost a nestejnorodost. Zpětný vrh vzniká při náhlém stoupnutí řezné síly nebo síly vzniklé třením. Při podélném řezání má prořezávané dřevo snahu se za řezem zpět přiblížit – sevřít. Tím je způsobováno, že dřevo, které se svírá se zadní částí pilového kotouče, je tímto kotoučem nadzvednuto a strženo směrem k obsluze, stojící na protilehlé straně stolu. Vzniklá energie způsobí vymrštění rozřezávaného dřeva směrem k obsluze a hrozí nebezpečí propíchnutí nebo zhmoždění břicha nebo hrudníku. Zpětný vrh je nejčastější a nejnebezpečnější u kotoučových pil, ale může vzniknout i u jiných strojů, zejména u svislých spodních frézek, (srovnávaček i pásových pil),

 • ruční posuv obráběného materiálu, při němž se ruce obsluhy dostávají do blízkosti pracovních nástrojů převážně vysokoobrátkových a následný styk ruky obsluhy s tímto pracovním nástrojem,

 • nesprávný pracovní postup, podceňování používání ochranných pomůcek, zařízení, zejména ochranných krytů a pracovních pomůcek,

 • nedostatečné, příp. scházející technické vybavení stroje ochrannými zařízeními (kryty), čímž dochází k zasažení obsluhy pracovním nástrojem po jeho uvolnění či destrukci.

Nejvíce nebezpečí souvisí s prací na univerzálních stolových kotoučových pilách, svislých spodních frézkách, srovnávačkách, rozřezávacích kotoučových pilách a pásových pilách, zejména pokud jsou tyto stroje s ručním posuvem. Vysoké riziko nepříznivě ovlivňuje i ztížené pracovní prostředí dílen.

Všeobecná bezpečnostně technická ustanovení pro dřevoobráběcí stroje

Dřevoobráběcí stroje jsou určeny k provádění změn tvarů, rozměrů a jakosti povrchu dřeva řezným nástrojem.

Do podskupiny dřevodělících a dřevořezných strojů patří velká část strojů a zařízení na třískové obrábění pily, vrtačky a dlabačky, soustruhy, brusky, kombinované stroje, ostatní stroje.

Při práci se musí používat vhodný pracovní oděv, obuv a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.

Zaměstnanec – obsluha – musí mít pohodlný a přiléhavý pracovní oděv a na nohách bezpečnou pracovní obuv. Z důvodu nebezpečných točivých a přímočarých pohybů nástrojů nemá mít obsluha na sobě věci denní potřeby, které mohou být zachycené nástrojem (vázanku, šál, prsteny, řetízky, hodinky) a volné části oděvu, které by mohly být též zachyceny nástrojem. Obsluha nesmí nosit pracovní plášť. Rukávy musí být zapnuty resp. vyhrnuté, kalhoty nesmí mít možnost zachycení do rotujících částí – musí být těsně zapnuté, pracovní blůza musí být zastrčena do kalhot.

Při práci se musí používat předepsané ochranné pracovní prostředky (ochrana zraku a sluchu) a s ohledem na zpětný vrh musí obsluha pily a frézovačky používat i krátkou vyztuženou zástěru.

Ochranná zařízení musí spolehlivě plnit svou funkci. Všechny otáčející se a pohyblivé části strojů, s výjimkou části pilového pásu musí mít ochranné kryty.

Řezné nástroje, u nichž se materiál do řezu posouvá rukou, musí být chráněny kromě činné části ochranným krytem (vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 63, odst. 14).

Styk ruky s rotujícím nástrojem je při:

 • posouvání materiálu do řezu,

 • odstraňování odpadu a pilin z pracovního stolu rukou za chodu nástroje (pilového kotouče a frézovacího nástroje),

 • řezání krátkého materiálu, zejména kratšího než 400 mm, bez použití vhodné pracovní pomůcky,

 • dořezávání obráběného materiálu bez použití vhodné pracovní pomůcky,

 • zpětném vrhu materiálu (když pila nemá rozvírací klín anebo ochranný kryt pilového kotouče, obdobně to platí pro frézovačky),

 • při práci v pracovních rukavicích.

U kombinovaných (sdružených) strojů musí být nepoužívané nástroje odstraněny nebo zakryty (vyhláška č. 48/1982 Sb., § 63, odst. 2).

Pojízdné stroje a zařízení musí být zajištěny proti nežádoucímu pohybu při jejich provozu (vyhláška č. 48/1982 Sb., § 63, odst. 1).

Stroje musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. (zákon č. 309/2006 Sb., 4 odst.1 písm.c))

Stroje a technická zařízení, musí být vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, a pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány /zákon č. 309/2006 Sb. § 4 )

Vybavení pracoviště musí umožňovat snadnou údržbu, čištění prostorů a provádění úklidových prací (nařízení vlády č. 101/2005 Sb. příloha čl. 4.1)

Zaměstnavatel zajistí prostředky pro úklid, čištění a údržbu vnitřních prostor. Lhůty pro provádění úklidu, čištění a údržby komunikací stanoví zaměstnavatel a uvede ve vnitřním předpisu. (nařízení vlády č. 101/2005 Sb. příloha čl.5.3)

Povrch podlahy pracoviště včetně komunikací musí být rovný, pevný, upravený proti skluzu a nesmí mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon. Povrchy podlah musí být provedeny tak, aby je bylo možno opravovat, čistit a udržovat a v prostorech s nebezpečím výbuchu musí být z nejiskřivého materiálu.(nařízení vlády č. 101/2005 Sb. příloha čl.3.3.1)

Pro prostorové uspořádání strojů platí ČSN 73 5105 pokud není stanoveno jinak, má být okolo stroje volný prostor 600 mm a v místě obsluhy 1 m (ČSN 49 6100, čl. 20P).

Na stanovišti obsluhy se musí v souladu se zákoníkem práce pro příslušný stroj umístit tabulka s pokyny o BOZP (ČSN 49 6100, čl. 22P).

Piliny, třísky a jiný odpad se musí odstraňovat ze stolu stroje za chodu nástroje pouze vhodnou pomůckou (vyhláška č. 48/1982 Sb., § 63 odst. 5).

Při dořezávání materiálu a řezání válcovitého materiálu se nesmí pracovat bez použití stanovených pracovních pomůcek nebo přípravků (vyhláška č. 48/1982 Sb., § 63 odst. 4, ČSN 49 6100, čl. 24P).

Při obrábění materiálu delšího, než je délka pracovního stolu, se nesmí pracovat bez opěrných stojánků (vyhláška č. 48/1982 Sb., § 63 odst. 6, ČSN 49 6100, čl. 23P).

Přisouvat materiál k nástroji se nesmí dříve, než nástroj dosáhl stanovené obráběcí rychlosti, obráběný materiál se nesmí tlačit k nástroji přímo tělem (vyhláška č. 48/1982 Sb., § 63 odst. 3).

Materiál se může opracovávat tehdy, až nástroj dosáhl stanovené řezné rychlosti (ČSN 49 6100, čl. 13P).

Řezaný materiál se nesmí tlačit k pilovému kotouči do řezu tělem. Při řezání se nemá stát v rovině pilového kotouče a ruce nesmí být při řezání v rovině řezu (ČSN 49 6100, čl. 31P).

Stroje s posuvem materiálu musí mít zařízení proti nebezpečnému vymrštění obráběného materiálu zpětným vrhem apod. (vyhláška č. 48/1982 Sb., § 63 odst. 12).

Vodicí pravítko musí být při řezání upnuté (vyhláška č. 48/1982 Sb., § 63 odst. 13).

Dokud je nástroj v pohybu, nesmí se pracovník od stroje vzdálit (vyhláška č. 48/1982 Sb., § 63 odst. 8, ČSN 49 6100, čl. 15P).

Doběh otáčejících se nástrojů se nesmí zkracovat po vypnutí stroje brzděním rukou, tlakem dřeva nebo jiným nevhodným způsobem (vyhláška č. 48/1982 Sb., § 63 odst. 7).

Po vypnutí pohonu se zakazuje brzdit doběh pohybujících a otáčejících se částí stroje a doběh otáčejícího anebo pohybujícího se nástroje rukou anebo pomocí jiného předmětu tlakem na části stroje, upínací zařízení (např. sklíčidlo), nástroj nebo obráběný materiál.

Na stacionárních strojích trvale používaných v uzavřených prostorách musí být instalováno zařízení na odsávání nebo mechanické odstraňování odpadu (vyhláška č. 48/1982 Sb., § 63 odst. 9).

Stroje musí být opatřeny sacími nástavci, umístěnými v blízkosti vzniku škodlivin. Pokud není z konstrukčních a technologických důvodů možné zajistit přímé odsávání škodliviny z prostoru obrábění, musí být v provozní dokumentaci uvedeno opatření k jejich odstranění.

Ke zpracování dřeva a materiálů na bázi dřeva se musí používat vhodně volené a bezchybné nástroje pro žádanou operaci, se správně nabroušenými řeznými částmi.

Při výměně nástroje se musí zkontrolovat správné uchycení a nastavení nástroje a po jeho výměně i správná funkce při chodu stroje naprázdno. Nástroje se musí řádně uložit na místo upravené pro tento účel.

Při výměně nástroje se musí zajistit spínač proti nežádoucímu spuštění stroje.

Po upnutí nástroje a před započetím práce je třeba zkontrolovat správný běh stroje, zařízení a nástroje.

Při zpracování materiálů s obsahem živice (smoly) se musí nástroj, zařízení a pracovní plocha pravidelně čistit od nanesené živice a nečistot.

Na každém řezném nástroji musí být trvale vyznačeny jeho nejvyšší dovolené otáčky (vyhláška č. 48/1982 Sb., § 63 odst. 10).

Elektrické zařízení dřevoobráběcích strojů

Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena (nařízení vlády č. 101/2005 Sb. příloha čl.2.1.1; vyhláška č. 48/1982 Sb.,§ 194 odst. 1)

Všechny části elektrického zařízení musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a nesmějí ovlivňovat nepříznivě jiná zařízení, musí být dostatečně dimenzovány a chráněny proti účinkům zkratových proudů a přetížení (nařízení vlády č. 101/2005 Sb. příloha čl. 2.1.2; vyhláška č. 48/1982 Sb., § 194 odst. 3)

Instalace (elektrická zařízení), u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna (nařízení vlády č. 101/2005 Sb. příloha čl. 2.1.4; vyhláška č. 48/1982 Sb., § 194 odst. 7)

Průchody elektrických vedení stěnami a konstrukcemi musí být provedeny tak, aby nebylo ohrožováno elektrické vedení, podklady, ani okolní prostory (vyhláška č. 48/1982 Sb., § 195 odst. 2).

Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohly být poškozeny a aby byly zajištěny proti posunutí a vytržení ze svorek a zabezpečeny proti zkroucení žil (vyhláška č. 48/1982 Sb., § 196 odst. 1).

Stroje, zařízení nebo jejich části musí být zabezpečeny proti samovolnému spuštění po přechodné ztrátě napětí v síti, to se netýká případů, u nichž samovolné 5% spuštění není spojeno s nebezpečím úrazu, poruchy nebo provozní nehody (vyhláška č. 48/1982 Sb., § 198 odst. 1).

Pokud není v provozních předpisech stanoveno jinak, musí se prach čistit minimálně 1 x za měsíc – prach v tloušťce 1 mm je schopen šířit požár (ČSN 33 2310)

Bezpečnostně technická charakteristika vybraných (nejčastěji ve výrobě používaných) strojů určených pro výrobu a zpracování dřeva

Rámové pily

Rámové pily jsou používané v pilařské výrobě a slouží k rozřezávání výřezů, popř. hranolů podél vláken na prizmy nebo řezivo.

Obecné bezpečnostně technické požadavky na rámové pily

 • v blízkosti rámové pily, alespoň 2 m na každou stranu, nesmějí vést žádné dopravní cesty kromě manipulačních kolejnic, popř. válečkových dopravníků nebo jiných transportních zařízení,

 • rámové pily musí být opatřeny zařízením zajišťujícím rám před samovolným klesnutím,

 • výřezy nebo prizmy musí být při řezání upnuty v upínacím vozíku,

 • na rámové pile je nutno řezat jen výřezy očištěné a zbavené kořenových náběhů a suků po větvích při dodržení všeobecných požadavků normy,

 • brzda rámových pil musí být konstruována tak, aby udržela rám v kterékoliv poloze,

 • na rámové pile je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat utažení šroubů a matic a funkce a účinnost brzdového mechanismu,

 • nedovoluje se prudce brzdit provozní brzdou pokud:

  • nejde o havarijní stav,

  • rámová pila není vybavena pouze havarijní brzdou,

  • se bez předchozího vypnutí pohonu zapnutím brzdy nevypne její pohon,

 • podávači zařízení rámové pily musí být provedeno tak, aby bylo možno za chodu pily podávání zastavit a zapnout zpětný chod,

 • upínací vozíky musí být vybaveny zařízením, které zabraňuje, aby pracovník mohl zasunout nohy pod kola nebo plošinu,

 • řízení všech operací, které vykonávají poloautomatické vozíky bez obsluhy, musí být upraveno tak, aby bylo blokovatelné ručně ovladatelným zařízením.

 • při vyrážení klínů ze závěsů musí být klíny bezpečným způsobem zachyceny,

 • před výměnou pilových listů se musí zajistit rám pily proti sjetí a zastavit pohon, horní válce musí být při této práci zajištěny v horní poloze proti spadnutí,

 • před výměnou pilových listů a při veškerých pracích na pilovém rámu nebo klikovém mechanismu se musí zastavit pohon a pohyb uvedených částí. Pilový rám se musí v horní poloze nebo mezipoloze ustálit brzdou. U rámových pil staršího provedení se ustálení pilového rámu v horní poloze zajistí západkou v ozubeném mechanismu setrvačníku, klíny nebo podložením čtyřhranným hranolem,

 • při upínání pilových listů je nutno vkládat vložky mezi pilové listy, a to v horní části pod závěsy a v dolní části nad závěsy. Vkládání vložek mezi závěsy není dovoleno,

 • pilové listy se napínají od středu pilového rámu střídavě vpravo a vlevo. Střed pilového rámu se nesmí označit mechanickým způsobem. Napínací klíny pilových listů se zarážejí pouze s pomocí zarážečů. Napínací klíny s poškozenými hlavami se nesmějí používat,

 • k vyrážení napínacích klínů pilových listů je nutno používat vyrážečů. K zachycení klínů je nutno používat kovové bedničky zavěšené na horní příčce pilového rámu,

 • po každém upnutí pilových listů nebo manipulaci na pohyblivých nebo točivých částech rámové pily je nutno zařízení dát do původní polohy,

 • na rámové pile je nutno řezat jen výřezy očištěné a zbavené kořenových náběhů a suků po větvích při dodržení všeobecných požadavků normy.

Zákazy

Při řezání je zakázáno zejména:

a) přetěžovat rámovou pilu řezáním výřezů a přizem s rozměry většími, než stanoví hlavní parametry stroje,

b) pokračovat v řezání při:

 • přehřátí kluzkých ploch vodítek,

 • přehřátí pilových listů,

 • neobvyklé vibraci rámové pily,

 • zlomení pilového listu,

 • zjištění kovových předmětů ve výřezu,

c) osekávat suky, kořenové náběhy, loupat kůru, odstraňovat piliny, odřezky a led.

Při přerušení nebo ukončení práce na rámové pile je nutno vypnout a uzamknout hlavní vypínač (spouštěcí zařízení).

Jestliže odřezek mezi pilovými listy ohrožuje bezpečnost provozu, je třeba rámovou pilu zastavit a odřezek odstranit.

Další podmínky

 • svislé rámové pily (dále jen "SRP“) musí být vybaveny světelným a zvukovým výstražným zařízením,

 • podávači zařízení musí mít zpětný chod pro posuv řezaného materiálu, a to i při vypnutém chodu pilového rámu,

 • otevírací vrata SRP musí blokovat spuštění pily – pokud jsou otevřena a musí být blokováno spuštění,

 • horní podávači válce SRP musí vyvíjet dostatečný tlak na materiál,

 • součásti na hlavní hřídeli musí být spolehlivě uchyceny,

 • předloha SRP musí mít napínací ústrojí řemenů během pracovního procesu,

 • SRP musí mít zařízení k odstraňování pilin,

 • točivé pohyblivé části pod úrovní podlahy musí být opatřeny kryty nebo ochranným zařízením bránícím pracovníkům v přístupu do nebezpečného prostoru,

 • na všech stanovištích obsluhy SRP musí být "stop tlačítka“ pro vypnutí pohonu v případě nebezpečí,

 • SRP lze uvést do chodu až po kontrole správnosti všech funkcí a nastavení, a krátkém chodu naprázdno,

 • v blízkosti SRP alespoň 2 m na každou stranu nesmí vést žádné dopravní cesty kromě manipulačních kolejnic nebo jiných transportních zařízení,

 • na SRP lze zpracovávat jen výřezy očištěné, bez kořenových náběhů, suků po větvích apod.,

 • při řezání musí být výřezy nebo prizmy upnuty do upínacího vozíku,

 • křivý výřez se musí upnout tak, aby jeho nejrovnější strana byla dole. Výřezy s hlubokou trhlinou musí být upnuty trhlinou kolmo k řezu,

 • před výměnou pilových listů nebo jiných údržbářských pracích na SRP se musí vypnout pohon a pohyb všech částí pily. Pilový rám musí být fixován v horní poloze brzdou, u pil starší konstrukce zajištěn západkou v ozubeném mechanizmu setrvačníku nebo podložením hranolem,

 • pilové listy napínat jen do povolených hodnot,

 • po každém napnutí pilových listů nebo manipulaci na točivých částech je nutno dát zařízení do původní polohy,

 • vyměněné (nové) pilové listy dotáhnout po opracování pěti výřezů,

 • poškozené nebo potlučené díly hlavních strojních částí je třeba neprodleně opravit, nebo vyměnit,

 • k zajištění BOZ při provozu SRP je nutno určit osoby odpovědné za provoz a technický stav stroje,

 • zpracovat organizační řád a provozní předpisy,

 • zajistit řádné čištění, údržbu, mazání a technické kontroly,

 • na pracovišti musí být vyvěšeny pokyny pro BOZ při práci na SRP,

 • poskytování OOPP.

Obsluha

 • požadavky na obsluhu SRP určuje zaměstnavatel v místním provozním bezpečnostním předpisu,

 • školení o provozních a bezpečnostních požadavcích při práci na SRP se doporučuje 1x za půl roku.

Údržba a opravy

 • požadavky na kvalifikaci údržbářů a opravářů určuje zaměstnavatel.

Doklady, dokumentace

 • záznamy o školení a přezkoušení znalostí o BOZ při práci,

 • organizační řád pracoviště SRP,

 • místní provozní bezpečnostní předpis,

 • technická dokumentace o provozu, údržbě a opravách stroje, včetně požadavků na bezpečnost práce a požární ochranu,

 • zásady pro vykonávání prohlídek, kontrol a revizí,

 • záznamy o změnách a opravách stroje.

Revize, zkoušky, prohlídky

 • revize elektrické instalace stroje,

 • technická dokumentace o provozu, údržbě a opravách stroje, včetně požadavků na bezpečnost práce a požární ochranu,

 • zásady pro vykonávání prohlídek, kontrol a revizí,

 • záznamy o změnách a opravách stroje,

 • preventivní technická prohlídka SRP – termín: doporučuje se 1x za měsíc, pokud předpis výrobce nestanoví jinak,

 • mimořádná prohlídka – termín: po havárii nebo poruše důležité části stroje.

Pásové pily

Pásová pila je stroj, který rozděluje dřevěný materiál nekonečným pilovým pásem pohybujícím se jedním směrem rovnoměrnou rychlostí.

Nezbytné doklady, dokumentace

 • technická dokumentace pásové pily,

 • zásady pro vykonávání prohlídek, zkoušek a revizí,

 • provozní dokumentace, záznamy o opravách a změnách.

Revize, zkoušky, prohlídky

 • revize elektrické instalace stroje,

 • pravidelné prohlídky a revize stroje – termín: určuje zaměstnavatel (nejméně však jednou za 12 měsíců),

 • mimořádné kontroly – termín: po havárii nebo poruše důležité části stroje.

Kotoučové pily

Kotoučová pila je stroj, který rozděluje dřevěný matriál pilovým kotoučem, otáčejícím se v jednom směru rovnoměrnou rychlostí.

Obecné bezpečnostně technické požadavky

S ohledem na BOZP a kvalitu řezu je nutno volit správné rozměry pilového kotouče, rozteč zubů, jejich provedení a nabroušení:

 • velikost rozvodu nebo rozpěru pilových zubů má být v rozmezí 0,3 až 1 mm na každou stranu. Délka vychýlení části zubu (při rozvedených zubech) se má rovnat 1/3 až 1/2 výšky zubu,

 • ba každém pilovém kotouči musí být zřetelně a trvale označeny max. otáčky odpovídající největší povolené obvodové rychlosti v m/s,

 • povrch pilových kotoučů musí být hladký, nerezavý, poškozené kotouče se nesmí používat,

 • pravítka pily musí být lehce přestavitelná a během řezání upnutá,

 • na rozřezávacích pilách nesmí dojít během řezu k zaklínění materiálu mezi pravítko a kotouč,

 • pilový válec musí být spolehlivě připojen na upínací část,

 • upínací příruby musí spolehlivě upínat kotouč,

 • průměr upínacích přírub musí být nejméně 5x odmocnina D, když D považujeme za největší použitý pilový kotouč. Pokud to dovolí výška řezu, je vhodné volit průměr příruby ještě větší. Obě příruby musí mít stejný průměr. Aby se kotouč při řezání neuvolnil, musí být příruby utaženy maticí se závitem proti směru otáčení nebo jinak zajištěny,

 • stojany pil musí mít pevnou konstrukci,

 • všechny pohybující se součásti (řemeny, hřídele apod.) musí být zakryty,

 • pilové kotouče všech kotoučových i válcových pil musí mít ochranný kryt chránící pracovníka před úrazem při roztržení pilového kotouče, odletujícími třískami, nebezpečným stykem s ozubeným kotoučem jak v klidu, tak za provozu stroje,

 • ochranné zařízení musí být pevné, bezporuchové a musí odolat nárazům obrobku, ale i roztrženého kotouče,

 • rozřezávací pily musí mít v jedné rovině s kotoučem rozvrhový klín,

 • stabilní pily musí mít odsávací zařízení,

 • ovladače pil nesmí být v rovině pilového kotouče,

 • jednokotoučové pily musí mít v místě průchodu výměnnou vložku (nejlépe dřevěnou), max. šíře drážky je 10 mm. Mezi rozvodem zubů a stěnou vložky max. 3 mm.

Obecné bezpečnostně technické požadavky na univerzální stolové kotoučové pily

 • stůl pily musí být hladký, pevný a rovný,

 • délka stolu stabilní pily musí být před kotoučem nejméně taková, jako je průměr kotouče (max. však 500 mm),

 • část pilového kotouče pod stolem pily, pokud není zakryta odsáváním pilin, musí být z boku zakryta (přesah krytů přes pilový kotouč 500 mm),

 • ochranný kryt musí při řezání umožnit sledování řezu, musí být snadno nastavitelný, jeho šíře musí být při přípustném vychýlení 5 mm na každou stranu taková, aby stěna nepřišla do styku se zuby,

 • zavěšení ochranného krytu na rozvírací klín může být jen do průměru kotouče 630 mm,

 • nosné rameno krytu musí být pevné, dlouhé a nastavitelné na výšku, aby se mohlo použít pro kotouče různých průměrů,

 • rozvírací klín musí být v rovině pilového kotouče, vzdálenost od kotouče nejvíce 10 mm.

 • tloušťka klínu musí být o 0,1 až 0,3 mm menší než u vytvořeného řezu, vrchol klínu může být výše než pilový kotouč, ale pod vrchol kotouče smí být jen o 5,

 • klíny musí mít náběhovou stranu zkosenou, jejich povrch musí být hladký.

Obecné bezpečnostně technické požadavky na rozřezávací kotoučové pily

 • jedno nebo vícekotoučové rozřezávací pily s posouvacím zařízením musí mít pilové kotouče zakryty společným krytem, pokud nejsou kryty konstrukcí stroje,

 • při řezání kulatiny se v posuvném vozíku nebo saních musí materiál pevně fixovat,

 • u pil s posuvem materiálu proti směru otáčení pilového kotouče musí být před pilovými kotouči nejméně dvě řady zpětných záchytů, které musí zachytit zpětný vrh v celé pracovní šířce,

 • zarážky zpětných záchytů se musí zvedat působením podávaného materiálu a samy se vracet do původní polohy. Mezi spodní hranou zarážky a podávacím zařízením nesmí být mezera větší než 2 mm. Mezi zarážkami nesmí být mezera menší než 1 mm,

 • nastavení záchytů musí zajistit jejich spolehlivou funkci při různých průměrech kotouče i tloušťky materiálu. Zarážky záchytů se nesmí překlápět v opačném směru než je posuv materiálu,

 • na rozřezávacích pilách s článkovým posuvovým pásem musí být ještě spodní záchyty,

 • v okamžiku kdy dojde k vyřazení zpětných záchytů z funkce, musí být automaticky vypnuty posuv a řezání,

 • vícekotoučové pily musí mít samočinný odsun pilin.

Obecné bezpečnostně technické požadavky na ramenové přeřezávací pily

 • pilový kotouč musí mít ochranný kryt (samočinný nebo nastavitelný), který odkrývá jen část kotouče potřebnou k řezu. Rameno po němž se pila pohybuje musí mít v krajní poloze zarážky, aby pila nevypadla z pojezdové dráhy, dále zarážku v základní poloze proti samovolnému pohybu.

Obecné bezpečnostně technické požadavky na spodní kyvadlové a vahadlové přeřezávací kotoučové pily

 • pilový kotouč musí mít ochranný kryt, jehož pohyb je vázán pákovým převodem na pohyb výkyvného ramene pil tak, že při řezu dosedá na obrobek a zakrývá kotouč, a po řezu se zvedá (eventuálně se sklápí pod stůl). Ovládací zařízení musí být chráněno proti náhodnému zapnutí,

 • přeřezávací pily se spodním uložením kotouče musí být vybaveny automatickým přítlakem obrobku při řezání.

Obecné bezpečnostně technické požadavky na vrchní kyvadlové a vahadlové přeřezávací kotoučové pily

 • závěsná kyvadlová pila musí mít pilový kotouč zakryt dvojdílným krytem, jeho vrchní díl musí zakrývat celou horní část kotouče. Spodní díl musí chránit před přední částí kotouče, při řezání se zvednout nad přeřezávaný materiál, a potom se na něj zase sklopit. V zadní výchozí poloze musí být kotouč zajištěn z obou stran stěnami upevněnými na stůl pily,

 • kyvadlo pily musí být vyváženo tak, aby se samo vrátilo do původní polohy,

 • ochranný kryt s vahadlem musí být vyvážen tak, aby se kotouč nemohl samovolně vysunout.

Obecné bezpečnostně technické požadavky na ostatní kotoučové pily

 • kotoučová pila s kolébkou musí mít kotouč zajištěn dvěma kryty (spodním a horním), které se při řezu rozevírají, a potom zase zavírají. Další kryt musí zakrýt pilový kotouč vyčnívající z obrobku během řezání,

 • kolébka musí být pevná, aby odolávala nárazům, její výkyv musí být snadný,

 • musí mít zařízení na přidržování obrobku,

 • stěny kolébky musí svírat max. 60 stupňů,

 • pojízdné pily musí být možno zajistit proti pohybu při řezání.

Obecné bezpečnostně technické požadavky na válcové pily

 • válcová pila musí mít staticky i dynamicky vyvážený válec,

 • pilový

Nahrávám...
Nahrávám...