dnes je 25.5.2024

Input:

Železniční dopravní cesta

21.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3.1
Železniční dopravní cesta

Problematika dopravy železniční (drážní) je upravena jak obecně závaznými předpisy (zákonem o drahách a jeho prováděcími vyhláškami), tak předpisy největší organizace v České republice provozující dráhu, tj. organizace České dráhy, a.s. (ČD D1 Předpisy pro používání návěstí a organizování a provozování drážní dopravy, ČD D2 Předpisy pro organizování a provozování drážní dopravy a zejména ČD Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci).

Provozovatel dráhy je oprávněn dávat osobám nacházejícím se v obvodu dráhy pokyny k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti jiných osob a pokyny k ochraně majetku a veřejného pořádku a k zabránění možného rušení nebo ohrožení provozování dráhy a drážní dopravy na dráze.

Osoby nacházející se v obvodu dráhy jsou povinny dbát o svoji bezpečnost, dbát pokynů provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti osob a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a pokynů k zajištění ochrany majetku a veřejného pořádku a jsou povinny zdržet se všeho, co by mohlo rušit nebo ohrozit provozování dráhy a drážní dopravy nebo mít za následek vznik škody na součástech dráhy nebo na drážním vozidle nebo narušit veřejný pořádek.

Bez povolení provozovatele dráhy nesmí nikdo vykonávat v obvodu dráhy (tj. v území určeném územním rozhodnutím pro umístění stavby dráhy) činnosti, které se považují za podnikání. Dále platí zákaz vstupovat na dráhu, a v obvodu dráhy na místa, která jsou veřejnosti nepřístupná, tj. všechna místa s výjimkou:

  1. dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci,

  2. dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací,

  3. prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou,

  4. veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy,

  5. volných ploch dráhy vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy.

Křížení dráhy s pozemními komunikacemi

Nejproblémovější a nejnebezpečnější (i s ohledem na vznik mnoha tragických událostí) je křížení dráhy s pozemními komunikacemi. Pokud k tomuto křížení dochází v úrovni kolejí, musí být křížení označeno a zabezpečeno. Drážní doprava má přednost před provozem na

Nahrávám...
Nahrávám...