dnes je 23.4.2024

Input:

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví

24.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.3.3
Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví

MUDr. Anna Šplíchalová

Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny (§ 20 zákona č.. 258/2000 Sb.).

Rozsah znalostí

Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných upravuje příloha č. 3 vyhlášky č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, v platném znění. Rozsah znalostí lze rozdělit do tří následujících oblastí.

 • Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence alimentárních nákaz u osob vykonávajících pracovní činnosti při výrobě a oběhu potravin a ve stravovacích službách, kam patří:

  • požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících příslušnou činnost,

  • zásady osobní hygieny při práci,

  • zásady hygienicky nezávadného čištění a dezinfekce, technologie výroby, hygienicky nezávadný režim přepravy, skladování a uvádění do oběhu epidemiologicky rizikových výrobků,

  • alimentární nákazy a otravy z potravin (základní znalosti o jejich epidemiologii a zásadách předcházení jejich vzniku a šíření),

  • speciální hygienická problematika podle příslušné pracovní činnosti.

 • Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence raných kožních a pohlavních nákaz u osob vykonávajících pracovní činnosti, při kterých přicházejí do styku s tělem zákazníka, dále osob činných v provozovnách masérských, regeneračních a rekondičních služeb, v provozovnách kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetické péče a výrobě kosmetických prostředků, jsou:

  • požadavky na zdraví osob vykonávajících příslušnou činnost,

  • základní hygienické zásady při práci,

  • základy dezinfekce a sterilizace,

  • rané a kožní nákazy (základní znalosti o jejich epidemiologii a prevenci),

  • zacházení s prádlem a jeho ukládání,

  • pohlavní nákazy (základní znalosti o jejich epidemiologii a prevenci),

  • speciální hygienická problematika podle pracovní činnosti v rozsahu provozního řádu.

 • Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence nemocí způsobených vodou u osob přicházejících při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů do přímého styku s vodou jsou:

  • požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících příslušnou činnost,

  • zásady osobní hygieny při práci,

  • zásady hygienicky nezávadné obsluhy a údržby vodárenských zařízení,

  • základní znalosti o příčinách, epidemiologii a zásadách předcházení vzniku a šíření nákaz, na kterých se může podílet voda; základní znalosti o příčinách otravy z vody,

  • speciální hygienická problematika podle pracovní činnosti v rozsahu provozního řádu úpravny vody nebo vodovodu.

Způsob získávání znalostí u fyzických osob

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné mají povinnost uplatňovat znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Výše uvedený právní předpis upravuje i jejich rozsah, ale žádné normy již nezmiňují způsob nabytí předmětných znalostí. Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné tak může uvedené znalosti získat:

 • během studia (učební obor, střední nebo vysoká škola),

 • v průběhu odborné praxe nebo stáže,

 • absolvováním odborného kurzu nebo školení,

 • samostudiem uvedené problematiky.

Komerční kurzy

V minulosti pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví pro osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné pravidelně pořádali odborné kurzy, ale v současnosti tuto činnost převzaly komerční subjekty. Na internetu tak lze najít nabídku kurzů podle zaměření příslušné činnosti, nejčastěji pro provozovatele potravinářských podniků a ve stravovacích službách. Přestože současná legislativa neklade žádné požadavky na odbornou způsobilost lektorů těchto kurzů, přednášející bývají specialisti s dlouholetou praxí v příslušném oboru činnosti.

Odborné publikace a materiály

Na webových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic jsou uvedené informace a odkazy na odborné publikace a materiály, které se týkající činností epidemiologicky závažných, zvláště pak stravovacích služeb, výroby a distribuce potravin nebo pracovních činností zaměstnanců ve vodárenství – podrobněji v dalších kapitolách.

Prověřování znalostí fyzických osob

Prověřování znalostí

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví je u fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné oprávněn při výkonu státního zdravotního dozoru prověřit příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud podle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví fyzická osoba znalosti nemá, nemůže vykonávat činnost epidemiologicky závažnou, a to do doby úspěšného složení zkoušky před komisí zřízenou příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (z. 258/2000 Sb., § 19, odst. 3).

Zkouška

K provedení zkoušky odborné způsobilosti podává fyzická osoba příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví přihlášku (z. 258/2000 Sb., § 60, odst. 1). Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví je povinen umožnit fyzické osobě vykonání zkoušky nejdéle do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla žádost fyzické osoby o přezkoušení doručena (z. 258/2000 Sb., § 19, odst. 3).

Složení komise, vzor osvědčení o úspěšném složení zkoušky a podmínky provedení zkoušky upravuje vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, v platném znění. Zkouška znalostí sestává pouze z ústní části.

Zkušební komise

Zkušební komise je tříčlenná. Skládá se z předsedy a dvou dalších členů, které jmenuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který komisi zřídil. Předsedou zkušební komise může být jmenována jen vysokoškolsky vzdělaná osoba činná na úseku epidemiologie, hygieny výživy a předmětů běžného užívání nebo hygieny všeobecné a komunální vykonávané po dobu nejméně 5 let (vyhláška č. 490/2000 Sb., § 10).

Osvědčení

Po úspěšném vykonání zkoušky před komisí vydá orgán ochrany veřejného zdraví fyzické osobě osvědčení o odborné způsobilosti, které je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání (z. 258/2000 Sb., § 60, odst. 2).

Školení zaměstnanců

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 19, 21), je provozovatel činnosti epidemiologicky závažné povinen zajistit uplatnění znalostí nebo zásad osobní nebo provozní hygieny zaměstnancem nebo spolupracujícím rodinným příslušníkem, a tím zabránit ohrožení nebo poškození zdraví, ke kterému by mohlo dojít provozováním této činnosti. Zaměstnavatel je tedy povinen zaměstnance proškolit jak v oblasti obecných znalostí týkajících se ochrany veřejného zdraví, tak i relevantních speciálních znalostí zaměřených na výkon konkrétní epidemiologicky závažné činnosti.

Školení pro osoby ve stravovacích službách a potravinářství

Požadavky Evropské Unie

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004, o hygieně potravin, příloze č. II, kapitola 12, upravuje povinnosti provozovatelů potravinářských podniků v oblasti školení. Provozovatelé potravinářských podniků musí zajistit, aby:

 • nad osobami manipulujícími s potravinami byl prováděn dohled, a aby tyto osoby byly poučeny nebo vyškoleny v otázkách hygieny potravin přiměřeně ke své pracovní činnosti,

 • osoby odpovědné za vývoj a používání postupů HACCP (analýza rizika a kritické kontrolní body) nebo za provádění příslušných pokynů byly odpovídajícím způsobem školeny v používání zásad HACCP a

 • byly dodrženy požadavky vnitrostátních právních

Nahrávám...
Nahrávám...