Obsah kurzu

 

Facebook

 

LinkedIn

Sledujte nás také na

 

Aktuálně

 

 

Zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti. 

Zákon č. 309/2006 Sb., § 9, odst. 3 písmeno a)

Nový online kurz Vám tyto potřebné znalosti zprostředkuje v ucelené formě a to včetně vzorů dokumentace tak, abyste byli schopni obsáhnout oblast sami.

 

Online kurz je určen jednatelům, majitelům malých firem, technickým ředitelům, účetním a personalistům ve firmách s 1 až 25 zaměstnanci, ale také referentům BOZP ve větších společnostech obchodního a administrativního typu, či ve firmách s drobnou výrobou, nenáročnou na bezpečnostní opatření.

Za bezpečnost na pracovišti vždy ručí zaměstnavatel, ne ten, kdo o oblast pro zaměstnavatele pečuje (např. osoba odborně způsobilá v prevenci rizik ve smluvním vztahu k zaměstnavateli).

Přejít na objednávku

Úvodní slovo autorky

 

Podnikatelský záměr, odborná znalost konkrétní výroby či poskytování služeb, zajištění finančních prostředků pro rozjezd podnikání a personální zabezpečení pro provedení podnikatelského záměru jsou důležité výchozí předpoklady podnikání.

Je třeba si však uvědomit, že postavení osob, které budou pracovat nebo vykonávat činnost v tomto podnikání, je právními předpisy chráněno a regulováno tak, aby se nebezpečí, že tyto osoby budou postiženy úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením zdraví z práce, vyloučilo, nebo alespoň redukovalo na nejnižší možnou míru.

K tomu účelu je v pracovněprávních předpisech, předpisech na ochranu veřejného zdraví, ve zdravotnických a dalších předpisech, stanovena řada povinností a požadavků uložených zaměstnavateli, zaměstnancům i dalším osobám účastnícím se výkonu činností mimo pracovní poměr za tím účelem, aby se aktivně podíleli na vytváření takových pracovních podmínek, které nebezpečí poškození zdraví z práce minimalizují.

Je proto nezbytné, aby podnikatel zvládl i principy zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a aby ke svým odborným znalostem (s ohledem na předmět podnikání) doplnil i znalosti zajištění BOZP.

V současnosti může mít podnikatel (zaměstnavatel) na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odborníka – OZO v prevenci rizik (v pracovněprávním nebo v obchodním vztahu). U malých firem (tedy pokud zaměstnavatel zaměstnává nejvýše 25 zaměstnanců) však zákon umožňuje, aby zaměstnavatel zajišťoval úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti.

K získání potřebných znalostí na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by měl napomoci tento kurs, který přináší základní informace, přehledy a schémata o zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vazbě na znění konkrétních právních předpisů, do kterých může uživatel přímo nahlédnout. Je nad možnosti kursu podat vyčerpávající výklad všeho, co je v předpisech k zajištění BOZP obsaženo. Kurs však umožňuje, aby se uživatel pracující s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v problematice BOZP dobře zorientoval.

V závěru každé kapitoly a v závěru kursu jsou zařazeny testy a úkoly, které vedou uživatele k hledání správných odpovědí a správných řešení; nejenže si tak upevní znalost základních principů BOZP, ale své porozumění problematice prohloubí pátráním po správných odpovědích a řešeních v příslušných předpisech.

Přeji uživatelům, aby jim byl tento kurs dobrým pomocníkem při zvládání problematiky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

JUDr. Anna Janáková

Přejít na objednávku

Proč si produkt objednat

  • získáte základní povědomí o právní úpravě oblasti a o požadavcích nejdůležitějších předpisů,
  • získáte představu o tom, jak mají vypadat interní směrnice, pro jaké oblasti je třeba mít směrnice vypracované a také vzory těchto směrnic,
  • dozvíte se, jak rozpoznat a vyhodnotit rizika na pracovišti a jak přijímat opatření k jejich prevenci,
  • dozvíte se, jak kategorizovat práce na pracovišti a co ze zařazení prací do kategorií vyplývá například pro oblast přidělování osobních ochranných pracovních prostředků,
  • seznámíte se s požadavky na školení jednotlivých profesí a na vedení dokumentace o školení,
  • dozvíte se vše o zdravotních prohlídkách – vstupních, řadových i preventivních, podle nové úpravy pracovnélékařské péče, účinné od 1. 4. 2012,
  • v přehledné formě se seznámíte s požadavky na zvláštní a vyhrazená zařízení (elektrická, plynová, tlaková, zdvihací) a jejich revize - lhůty, dokumentace. 
  • seznámíme Vás s problematikou prověrek BOZP a s tím co obnáší požadavek pravidelného proškolování zaměstnanců,
  • získáte praktické vodítko pro řešení mimořádných událostí jako jsou pracovní úrazy, havárie, požáry – jak zpracovat směrnice a dokumentaci pro tyto případy a jak postupovat když nastanou.

Kurz je vhodný také pro referenty BOZP ve větších podnicích administrativního nebo jiného nevýrobního charakteru. Ti si utřídí požadavky pro celou oblast a získají základní sadu dokumentace.

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: