dnes je 11.12.2023

Hodnocení rizik během nouzového stavuQ&A

6.4.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Víte, že větráním na pracovištích dochází ke snížení relativní vlhkosti vzduchu, což zvyšuje šanci přenosu infekcí? Proč není antibakteriální dezinfekce účinná?

23.3.2020, Zdroj: SSI Group

Víte, že větráním na pracovištích dochází ke snížení relativní vlhkosti vzduchu, což zvyšuje šanci přenosu infekcí? Proč není antibakteriální dezinfekce účinná?I když část firem a institucí nařídila svým zaměstnancům práci zdomu, je tu stále velká část profesí, kde je nutné na pracoviště docházet každý den. Společnost SSI Group, která se specializuje na facility management ve stovkách budov po celé ČR, připravila…

Osoba provádějící dezinfekciQ&A

21.3.2020, Ing. Jiří Tilhon, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Užití kyslíku v rámci první pomociQ&A

20.1.2020, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Odborné lékařské vyšetření na alkoholQ&A

10.11.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úraz při volbáchQ&A

31.1.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Podezření na alkohol při pracovním úrazuQ&A

13.12.2015, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Novela zákoníku práce v souvislosti s odškodňováním úrazů

23.8.2015, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Novela zákoníku práce v souvislosti s odškodňováním úrazůDne 17. srpna 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony.…

Jak skladovat žíraviny

1.3.2015, Zdroj: Environment, Health & Safety Department - University of Wisconsin

Jak skladovat žíravinyJe dobře známo, že kyseliny a zásady nejsou navzájem kompatibilní, a že budou reagovat, pokud se dostanou do vzájemného styku. To se může stát například tehdy, když nádoba s kyselinou a nádoba se zásadou najednou spadnou z police a rozlijí se na stejném místě.…

Kde skladovat žíraviny

1.3.2015, Zdroj: Environment, Health & Safety Department - University of Wisconsin

Kde skladovat žíravinyS žíravinami se pojí několik nebezpečí. Obecně jsou žíraviny toxické a mohou to být také výbušniny. Koncentrovanější směsi kyselin a vody a některé samostatné kyseliny jsou silnými oxidanty: například kyselina dusičná, chloristá či chromová. Kyseliny mohou…

Přenosné hasicí přístrojeGarance

6.10.2014, kpt. Ing. Pavla Tománková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hasicí přístroje patří mezi tzv. věcné prostředky požární ochrany. Tato kapitola je zaměřena na přenosné hasicí přístroje, které se na pracovištích obvykle mohou vyskytovat. Používají se k hašení požáru v jeho prvopočátku a k zabránění jeho rozšíření. Je velmi…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kdy a jak volat na tísňovou linkuGarance

6.10.2014, kpt. Ing. Pavla Tománková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Linky tísňového volání jsou určeny k ohlášení situace, při které dochází k reálnému ohrožení života, zdraví, životního prostředí nebo majetku, a kdy je nutný okamžitý zásah složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS”). Ohledně integrovaného…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Plán první pomoci - Traumatologický plánGarance

15.10.2012, JUDr. Anna Janáková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení zaměstnanceGarance

15.10.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve smyslu ust. § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce jsou i otázky související se vznikem a zdoláváním mimořádných událostí, s poskytováním první pomoci, evakuací zaměstnanců, spolupráce se…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení určených zaměstnancůGarance

15.10.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školení zaměstnanců k organizování poskytnutí první pomoci, přivolání odborné pomoci a organizování evakuace zaměstnanců zajišťuje zaměstnavatel ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči. S tímto zařízením zaměstnavatel dohodne obsah…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vybavení a technické prostředky první pomociGarance

15.10.2012, JUDr. Anna Janáková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci (ust. § 103 odst. 1 písm. j) zákoníku práce); spolupracuje přitom s poskytovatelem pracovnělékařské…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Specifické požadavky podzákonných předpisů pro případ mimořádných událostíGarance

15.10.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce v ust. § 102 odst. 6 ukládá zaměstnavateli, aby přijal opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, a stanoví k tomu obecný rámec. Podzákonné právní předpisy obsahují řadu konkrétních požadavků, které by měl zaměstnavatel (podle druhu…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Postavení určených zaměstnancůGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud je zaměstnanec určen, tak se činnosti vykonávané při organizování poskytování první pomoci, přivolání odborné pomoci a organizování evakuace zaměstnanců považují za plnění pracovních úkolů ve smyslu § 273 odst. 2 zákoníku…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Aspekty opatření pro případ zdolávání mimořádných událostíGarance

15.4.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ust. § 102 zákoníku práce je základem péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci prevence rizik; prevencí rizik se přitom rozumějí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zaměstnanec při mimořádné událostiGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce přiznává zaměstnanci v souvislosti s hrozící nebo vzniklou mimořádnou událostí určitá práva a stanoví mu řadu povinností.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Dozor a sankceGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dozor nad povinnostmi zaměstnavatele ohledně přijímání, přizpůsobování se měnícím se skutečnostem, provádění, kontroly účinnosti a dodržování, provádějí orgány inspekce…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Povinnosti zaměstnanceGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí je na jedné straně povinností zaměstnance, ale zároveň má i charakter práva (ust. § 106 odst. 3 zákoníku práce). Realizuje se především uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Opatření zaměstnavatele ke zdolávání mimořádných událostíGarance

15.4.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zajištění a určení zaměstnancůGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na rámcovou směrnici 89/391/EHS (viz část 8/2.2 této publikace) zákoník práce v platném znění stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit a určit potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úkoly určených zaměstnancůGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stěžejním aspektem činnosti určených zaměstnanců ve smyslu ust. § 102 odst. 6 zákoníku práce je především organizování, což je vlastně zabezpečení fungování efektivního systému stanoveného zaměstnavatelem v opatření přijatém pro případ zdolávání mimořádných…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Podniková směrnice ke zdolávání mimořádných událostíGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže uvedený návrh vnitřního předpisu může zaměstnavatel orientačně využít při přijímání vlastního vnitřního předpisu pro případ zdolávání mimořádných událostí. Je však třeba upozornit, že v každé firmě bude takový předpis jiný s ohledem na velikost, členění,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Práva zaměstnanceGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením (ust. § 106 odst. 1 zákoníku práce). Do tohoto rámce patří i informace o opatřeních…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Škoda vzniklá v souvislosti s mimořádnou událostíGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na zaměstnanci, který vědomě neupozornil nadřízeného vedoucího zaměstnance na škodu hrozící zaměstnavateli nebo nezakročil proti hrozící škodě, ačkoliv by tím bylo zabráněno bezprostřednímu vzniku škody, může zaměstnavatel požadovat, aby se podílel na náhradě…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Přivolání zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru ČR, policie ČR a dalších složekGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tísňové volání je jeden ze základních způsobů ohlášení mimořádné události a vyžádání pomoci složek integrovaného záchranného systému. Jedná se o službu, kterou je zajišťována ochrana základních lidských práv – ochrana života a zdraví, přijatelné životní…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Mimořádné událostiGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Obecně lze za…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Integrovaný záchranný systémGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Globálně jsou otázky zdolávání mimořádných událostí řešeny v rámci složek integrovaného záchranného systému, kdy jeho základní složky zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

První pomocGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

První pomoc je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. V zásadě se jedná o laickou první pomoc před příjezdem zdravotnické záchranné…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vybrané druhy poranění a jejich ošetřeníGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po orientačním posouzení tělesného a duševního zdravotního stavu postiženého přistoupí ten, kdo poskytuje první pomoc, k:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Poskytování první pomoci a evakuaceGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

EvakuaceGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evakuace je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob (ale i zvířat a věcí) z míst ohrožených mimořádnou událostí do bezpečných…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vzor - Zápis o vyškolení pracovníka pověřeného první pomocíGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...