dnes je 24.10.2020

Nejnovější

Využití referentského vozidla k převozu dalších osobQ&A

24.10.2020, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Nadřízený mi přikazuje užívat referentský vůz na převoz lidi. V pracovní smlouvě však o tom žádná zmínka není, pouze část, že souhlasím s vysíláním na služební cesty. Mám tedy právo odmítnout řízení referentského vozu a převozu lidi? Ing. Miroslava Šmídová Domnívám se, že nemáte se svým zaměstnavatelem ...

První Strojírenský veletrh virtuálně

23.10.2020, Zdroj: Technický týdeník

První Strojírenský veletrh virtuálněRedakce Technického týdeníku a vydavatelství Business Media CZ připravují první Strojírenský veletrh virtuálně v České republice. Od počátku pandemie vytvářejí programátoři pod taktovkou organizátorů inovativní platformu výstavního areálu veletrhyvirtualne.cz,…

Přehled předpisů a norem k provozu vyhrazených tlakových zařízeníGarance

22.10.2020, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Martin Šturma - Igor Lüftner Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Vyhláška č. 18/1979 Sb. , kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Pracovnělékařské prohlídky a nouzový stav - režim od 19. října 2020

22.10.2020, Zdroj: Vláda ČR

Pracovnělékařské prohlídky a nouzový stav - režim od 19. října 2020... Usnesení vlády z 16. října 2020 upravuje také režim zajišťování a provádění pracovnělékařských prohlídek. Pro kategorii I. a II. lze vstupní prohlídku nahradit čestným prohlášením. Čestným prohlášením lze nahradit také Zdravotní průkaz. Platnost čestných prohlášení i průkazů 90 dní od data ukončení ...

Zakázané práce a fyzická zátěžGarance

20.10.2020, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... MUDr. Anna Šplíchalová Práce zakázané ženám Problematiku zakázaných prací upravuje vyhláška č. 180/2015 Sb. , o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Revize a zkoušky TNS, kontroly bezpečnostní výstrojeGarance

20.10.2020, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle požadavků ČSN 69 0012 čl. 89 se na TNS musí provádět následující pravidelné revize a zkoušky, které smí provádět pouze revizní technik:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Výchozí revize TNS (tlakové nádoby stabilní)Garance

20.10.2020, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Martin Šturma - Igor Lüftner Výchozí revize dle ČSN 69 0012 čl. 90: Výchozí revize se provádí u nádob nových po montáži, rekonstruovaných nebo opravených, u nichž došlo ke změně použití nebo přemístění s výjimkou nádob pojízdných, převozných a přenosných. Výchozí revize se provádí před uvedením nádoby ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Periodické zkoušky TNP (tlakových nádob k dopravě plynů)Garance

20.10.2020, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle ČSN 07 8305 čl. 233 se TNP v provozu (kromě lahví na acetylén) musí podrobovat periodickým zkouškám ve lhůtám daných výrobcem. Při periodických zkouškách zkušební orgán provádí:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kontroly bezpečnostní výstroje TNS (takových nádob stabilních)Garance

20.10.2020, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provádí je obsluha (ale my doporučujeme, aby některé kontroly provedl RT rovnou při pravidelné provozní revizi, neboť lhůty jsou často stejné, viz níže a předchozí kapitola o praktickém provádění provozních revizí).

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů (TNP)Garance

20.10.2020, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Martin Šturma - Igor Lüftner Připraveno ve spolupráci s  Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s. ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Nejčtenější

První pomoc při otravách chemickými látkami

27.5.2011, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: Verlag Dashöfer - příručka Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praxi

První pomoc při otravách chemickými látkamiZ lékařského hlediska je tíže otravy určena zasažením základních životních funkcí – vědomí, dýchání, oběhu a vnitřního prostředí, event. mírou poškození jednotlivých orgánů. Významnou roli hraje kromě toxikologických vlastností látky čas – za jak dlouhou dobu po…

Je zaměstnavatel povinen vybavit zaměstnance rouškami, je-li někdo z nich testován pozitivně na COVID a někteří jsou v karanténě?Q&A

10.8.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zaměstnavatel v souvislosti s prokázaným pozitivním laboratorním výsledkem u jednoho zaměstnance na COVID-19 vydal příkaz o povinnosti nošení roušek všem zaměstnancům ve společných prostorách zaměstnavatele. Společně s KHS jsme vytipovali 10 zaměstnanců, kteří byli více, než 15 až 20 minut s COVID pozitivním ...

Ženy a manipulace s břemenyQ&A

1.7.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

... Zajímalo by mne, kolik může žena v 8 hodinovém pracovním poměru v třísměnném provozu přemístit zboží v kg a kolik může zvedat při nakládce a vykládce zboží též v kg. JUDr. Anna Janáková Přemísťování zboží, nakládka a vykládka zboží představuje práci s fyzickou zátěží. Požadavky a hygienické limity ...

Seznámení s povinnostmi vyplývajícími ze zvláštních právních předpisůQ&A

13.9.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zaměstnavatel je dle § 31 zákoníku práce povinen před uzavřením pracovní smlouvy seznámit fyzickou osobu kromě jiného také s povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru. Co se pojmem "zvláštních právních předpisů" myslí ...

ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

31.5.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi

ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeníchPo zrušení platnosti české technické normy ČSN 34 3100 byla problematika činností na elektrických zařízeních řešena mezinárodní technickou normou ČSN EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních v několika edicích. Předchozí edice ČSN EN 50110-1 ed. 3 z…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Nové povinnosti v bezpečnostních listech po novele nařízení REACH od 1. 1. 2021

4.11.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Účastníci webináře se dozví o všech nových povinných informacích, které musejí být vbezpečnostních listech od 1. 1. 2021 podle nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v zemích EU.

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

23.11.2020, On-line, Robert Křepinský, MUDr. Dana Kuklová,, CSc., JUDr. Martin Mikyska

On-line seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po poslední novele v podání zástupců hlavních zúčastněných stran.

Zásadní změny v odpadovém zákoně

2.12.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Poslanecká sněmovna schválila nový odpadový zákon, který má po všech připomínkách a pozměňovacích návrzích konečně jasné kontury. Platnost nabyde nový zákon 1. 1. 2021 a přinese významné změny do všech úrovní nakládání s odpady. Všechny tyto změny Vám představíme na tomto webináři.

Zásadní změny v odpadových zákonech aneb nové nakládání s odpady od 1. 1. 2021

2.12. – 16.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Nový zákon o odpadech, novela zákona o obalech i nový zákon o výrobcích s ukončenou životností schválila Poslanecká sněmovna! Platnost všechny nové zákony nabydou 1. 1. 2021. Všechny tyto změny Vám představíme v balíčku tří webinářů, a to včetně jejich prováděcích předpisů, které už si také razí cestu Sněmovnou a jejichž navrhované znění už je také známé.

Konečné znění obalového zákona

9.12.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Novela obalového zákona konečně prošla Poslaneckou sněmovnou a zdaleka se nebude týkat pouze zálohování plastových lahví. Od 1. 1. 2021 nastanou nové povinnosti jak pro výrobce, kteří uvádějí balené výrobky na trh, tak pro podnikající právnické a fyzické osoby. Jaká práva a povinnosti z novely obalového zákona plynou při uvádění obalů a balených výrobků na trh, při zpětném odběru a využití odpadu z obalů, se dozvíte na tomto webináři. Součástí výkladu bude i další projednávaná novelizace obalového zákona, v souvislosti s transpozicí Směrnice o udržitelných plastech.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE