dnes je 4.10.2023

Nejnovější

Osvětová kampaň pro ženy NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS

2.10.2023, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Osvětová kampaň pro ženy NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁSV průběhu měsíce října 2023 bude probíhat osvětová kampaň pro ženy pod názvem NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS. Jejím cílem je informovat ženy o prevenci pádů a motivovat je k jejich předcházení a snížit pracovní úrazovost žen v důsledku…

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ IV. - Riziko vdechování prachu oxidu křemičitého

2.10.2023, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ IV. - Riziko vdechování prachu oxidu křemičitéhoMezi povolání vystavená respirabilnímu křemičitému prachu (RCS) patří práce v kamenolomech a břidlicových lomech, slévárnách, hrnčířstvích, kamenictvích a stavebnictví (při řezání nebo lámání kamene, betonu nebo…

Mikroklimatické podmínky a teplota vzduchuQ&A

2.10.2023, Bc. Petra Dobešová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Existuje legislativní rámec, či přímá podpora ke stanovení maximální teploty v jídelně, kde se stravují zaměstnanci? V konkrétním případě se jedná o budovu v majetku firmy (zaměstnavatel), kde je v pronájmu soukromý subjekt poskytující stravovací služby. Obecně, jak a co platí (v rámci max teplot) i ...

OOPP na ochranu sluchuQ&A

2.10.2023, Bc. Petra Dobešová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Z měření hluku na pracovišti bylo zjištěno že budeme mít pracoviště v ktg 3 - naměřený hluk 87dB (tónové složky ok). Chtěla jsem se ujistit když zaměstnancům koupím sluchátka s SNR= 27 tak tyto s velkou rezervou splním požadavek na ochranu sluchu zaměstnance "před hlukem", nebo je třeba posuzovat OOPP ...

Práce na dálkuQ&A

24.9.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Můžete poskytnout metodiku ve věci zajištění BOZP při práci na dálku v souvislosti s novelizací zákoníku práce? S ohledem na nedotknutelnost obydlí prosím zejména o informaci, jak z pohledu zaměstnavatele řešit problematiku BOZP na "domácím pracovišti", hodnocení rizik, revize el. zařízení, prostorové ...

Oznamovací povinnost zahraničního pracovníkaQ&A

24.9.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Možná trochu mimo BOZP, ale částečně související. Jak je to prosím s povinností zaměstnavatele ohledně oznamovací povinnosti na úřad práce? § 87 (2) Nastoupí-li k výkonu práce na území České republiky zaměstnanec vyslaný v rámci nadnárodního poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském ...

Úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavateleQ&A

18.9.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o informaci, zda je v legislativě definováno, co je možné si představit pod obvyklými úkony v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele? Dle mého názoru to každý může vnímat jinak - co je obvyklé pro mě, nemusí být obvyklé pro jiné... Vnímám, že stravování, ač je ...

Zdravotní způsobilost zaměstnance v kontextu legislativních změn v oblasti PLSZáznamGarance

18.9.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:04:30

Na webináři bude připomenut význam povinnosti zaměstnavatele vybírat a zaměstnávat zaměstnance se zdravotní způsobilostí odpovídající náročnosti vykonávané práce.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Vyplývají z instalace FVE o výkonu > 50kW vždy složité podmínky pro zásah?Q&A

18.9.2023, kpt. Ing. Ivana Sitařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vyplývají z instalace FVE o výkonu > 50kW vždy složité podmínky pro zásah? Naše firma provozuje objekt bez zvýšeného požárního nebezpečí. Nově budeme mít instalovanou FVE elektrárnu o výkonu 60 kW na střechu budovy. Celý objekt firmy má podle PBŘ nehořlavý konstrukční systém. Instalace FVE je změna skupiny ...

Výpověď ze strany zaměstnavateleQ&A

12.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Máme dvě provozovny, u jedné z nich nám končí nájemní smlouva k 31. 8. 2023, nebude dál prodloužena a provozovna nebude dál pokračovat. Společnost nezaniká, má ještě dvě 2 další provozovny. V zanikající provozovně pracuje zaměstnanec, který je od 30. 9. 2020 v pracovní neschopnosti. Jak je to s výpovědí ...

více článků
Nejčtenější

Záznam o provedeném školení BOZPArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)  Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a rozlišit, zda vstupní nebo opakované a zda obecné nebo konkrétní na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látekGarance

22.2.2021, Ing. Miroslava Horská, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Požární řád pro plynovou kotelnuArchiv

8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Josef Černý POŽÁRNÍ ŘÁD PRO PLYNOVOU KOTELNU 1)   Zaměstnavatel  ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený  ............................................ I. Stručný popis technologického postupu a charakteristika požárního(ních) nebezpečí. Nízkotlaká teplovodní plynová ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kategorizace prací u faktoru fyzické zátěžeGarance

26.5.2020, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

StohováníArchiv

16.1.2020, Ing. Zdeněk Juránek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stohování je jeden z nejčastěji používaných způsobů skladování, při kterém jsou manipulační jednotky (palety, výrobky, předměty, prvky apod.) ukládány na sebe do vrstev, tedy do do stohů (hranic apod.). Stoh je následně definován jako prostorový útvar…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Přeprava nebezpečných věcí - základní povinnosti při přepravě NO, NCHLS a předmětů

4.10.2023, On-line, Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

Nebezpečnost řady chemických látek/směsí, předmětů a následně i jejich odpadů představuje zdravotní riziko jak pro člověka, tak i pro životní prostředí a v případě nehod jsou spojeny vždy s velkými hmotnými ztrátami. Proto platí různé regulace přeprav nebezpečných věcí podle druhu dopravy, např. pro silniční přepravu to je Dohoda ADR. Obsahuje soubor pravidel, jak nebezpečné věci zabalit, označit a přepravit. Webinář přiblíží tuto problematiku hlavně firmám, které příležitostně něco nebezpečného odesílají. Poradí, jak objednávat a komunikovat s dopravci a vše předvede na názorných příkladech přepravy NCHLS, NO a předmětů.

Kontrola pracoviště zaměstnavatele z pohledu hygieny práce

6.10.2023, On-line, Bc. Petra Dobešová, LL.M.

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními povinnostmi zaměstnavatelů na úseku ochrany zdraví při práci a požadavky KHS - Odboru hygieny práce při kontrole pracoviště, praktickými aspekty těchto kontrol a protokolů o kontrole vycházejících z kontrolního řádu a problematikou přestupků a pokut na úseku ochrany zdraví při práci zákona o ochraně veřejného zdraví.

Pracovní úrazovost a povinnosti dotčených osob, trestněprávní aspekt porušení předpisů BOZP

17.10.2023, On-line, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

Cílem webináře bude poukázat na stanovené povinnosti všech dotčených stran v oblasti pracovní úrazovosti vyplývající z platných právních předpisů (zaměstnavatelů, zaměstnanců a odborových organizací).

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením

23.10.2023, Praha, Martin Šturma

Jak již z názvu vyplývá, provozní dokumentace se vztahuje přímo k provozovaným zařízením a tvoří ji vždy sám provozovatel. Tento seminář vám ukáže nejen rozsah dokumentů, ale také poskytne návod pro jejich tvorbu a aktualizace.

Konference VTZ

24.10.2023, On-line, Ing. Martin Röhrich, Robert Křepinský

Další pokračování oblíbené akce, zaměřené tentokrát na zajištění bezpečného provozu VTZ a vedení dokumentace k provozovaným vyhrazeným technickým zařízením. Více než rok od účinnosti prováděcích předpisů k nové úpravě zajištění bezpečnosti VTZ přinesl mnoho poznatků a zkušeností, o které by se s vámi protagonisté konference rádi podělili.

Facebook
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...