dnes je 21.2.2024

Input:

226/2019 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 226/2019 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 27. srpna 2019
o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
181/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 2, § 4, § 6 a přílohy; nové přechodné ustanovení
310/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 3, § 5 a přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb.:
§ 1
Druhy a obsah pracovnělékařských prohlídek
(1) Druhy pracovnělékařských prohlídek jsou
a) vstupní prohlídka,
b) periodická prohlídka,
c) mimořádná prohlídka, nebo
d) výstupní prohlídka.
(2) Při pracovnělékařské prohlídce zjišťuje posuzující lékař zdravotní stav občana nebo příslušníka. Součástí pracovnělékařské prohlídky je zjišťování anamnestických dat. Zdravotní způsobilost občana nebo příslušníka posoudí posuzující lékař na základě zhodnocení zjištěného zdravotního stavu, posouzení výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření a nároků kladených na činnost odpovídající výkonu služby na služebním místě, na které je nebo má být občan nebo příslušník ustanoven. Výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství lze u příslušníka pro stejný účel nahradit potvrzením o tom, že od posledního vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace nebyla zjištěna změna zdravotního stavu1) .
§ 2
Vstupní prohlídka
(1) Vstupní prohlídka se provádí u
a) občana před přijetím do služebního poměru,
b) příslušníka před ustanovením na služební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost,
c) příslušníka před ustanovením na jiné služební místo za předpokladu, že se zdravotní způsobilost pro výkon tohoto služebního místa posuzuje podle sloupce zdravotní klasifikace s nižším pořadovým číslem podle oddílu I přílohy č. 1 k této vyhlášce,
d) příslušníka před ustanovením na služební místo u jiného bezpečnostního sboru na základě požadavku tohoto bezpečnostního sboru,
e) příslušníka zdravotně způsobilého k výkonu služby s omezením, jestliže má být převeden na jiné služební místo, ustanoven na služební místo po vynětí ze zálohy nebo pověřen zastupováním na jiném služebním místě.
(2) Při vstupní prohlídce se postupuje podle § 1 odst. 2 s tím, že
a) jde-li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. a) nebo b), provede se komplexní fyzikální vyšetření občana nebo příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak; podle zjištěného zdravotního stavu občana nebo příslušníka lze provést i jiná odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví posuzující lékař, nebo
b) jde-li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. c) až e), provede se komplexní fyzikální vyšetření příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření,
Nahrávám...
Nahrávám...