dnes je 5.12.2023

Input:

350/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

č. 350/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
ZÁKON
ze dne 19. září 2012,
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna stavebního zákona
Čl. I
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. e) se bod 2 zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.
2. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „pozemkem nebo souborem pozemků” nahrazují slovy „jedním či více pozemky nebo jejich částí”.
3. V § 2 odst. 1 písm. h) se slova „nebo více městských částí na území hlavního města Prahy, popřípadě území více krajů” nahrazují slovy „ , popřípadě území více krajů; v případě hlavního města Prahy se za plochu nadmístního významu považuje plocha celoměstského významu”.
4. V § 2 odst. 1 písm. k) bodě 2 se za slova „odpadních vod,” vkládají slova „stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami,”.
5. V § 2 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta „Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.”.
6. V § 2 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , nebo autorizovaným inspektorem”.
7. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.”.
8. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavební záměr, rozumí se tím podle okolností stavba, změna dokončené stavby, terénní úprava, zařízení nebo údržba.”.
9. V § 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„(2) Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů4. Dotčené orgány vydávají
a) závazná stanoviska5pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora podle tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
b) stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je závazný pro politiku územního rozvoje a pro opatření
Nahrávám...
Nahrávám...