dnes je 5.6.2023

Input:

481/2012 Sb., Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění účinném k 1.3.2023

č. 481/2012 Sb., Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění účinném k 1.3.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. prosince 2012
o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
391/2016 Sb.
(k 31.12.2016)
mění § 4 odst. 6, § 8 odst. 1 písm. e) a f) a přílohy č. 2 a 3
391/2016 Sb.
(k 6.11.2017)
mění přílohu č. 3
391/2016 Sb.
(k 22.7.2019)
mění § 4 a přílohu č. 1
101/2018 Sb.
(k 6.7.2018)
mění přílohu č. 2
101/2018 Sb.
(k 21.11.2018)
mění v příloze č. 2 pol. 39
101/2018 Sb.
(k 12.6.2019)
mění § 2, § 3, § 4 a ruší § 15
146/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění přílohy č. 2 a 3
146/2019 Sb.
(k 22.7.2019)
mění přílohu č. 2
146/2019 Sb.
(k 1.3.2020)
mění přílohu č. 2
121/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
mění § 1 a přílohu č. 2
344/2020 Sb.
(k 1.4.2021)
mění přílohu č. 3
344/2020 Sb.
(k 1.9.2020)
mění přílohu č. 3
344/2020 Sb.
(k 1.4.2021)
mění přílohu č. 2 a 3
334/2021 Sb.
(k 1.11.2021)
mění přílohu č. 2
334/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
mění přílohu č. 3
120/2022 Sb.
(k 21.5.2022)
mění přílohu č. 3
120/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění přílohu č. 2
45/2023 Sb.
(k 1.3.2023)
mění přílohu č. 3
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 2 písm. d), § 12 a 13 zákona:
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a další podmínky pro uvádění elektrozařízení na trh.
§ 2
(1) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona elektrozařízení. Pro účely tohoto nařízení se elektrozařízením rozumí zařízení, které vyžaduje k plnění alespoň jedné ze zamýšlených funkcí elektrickou energii nebo elektromagnetické pole, a zařízení k výrobě, přenosu a měření této energie a pole, které je určeno pro použití se střídavým napětím nepřesahujícím 1 000 V a stejnosměrným napětím nepřesahujícím 1 500 V.
(2) Toto nařízení se vztahuje na elektrozařízení, která se člení do následujících kategorií
a) velké a malé spotřebiče pro domácnost,
b) zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení,
c) spotřební elektronika,
d) osvětlovací zařízení,
e) elektrické a elektronické nástroje,
f) hračky, vybavení pro volný čas a sporty,
g) zdravotnické prostředky,
h) monitorovací a řídicí přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
i) výdejní automaty a
j) jiná elektrozařízení, která nespadají do žádné z uvedených kategorií v písmenech a) až i).
(3) Toto nařízení se nevztahuje na
a) zařízení nezbytná pro ochranu podstatných bezpečnostních zájmů státu, včetně zbraní, střeliva a válečného materiálu určených výlučně k vojenským účelům,
b) zařízení určená pro vyslání do vesmíru,
c) zařízení specificky navržená a určená jako součást jiného zařízení, na které se toto nařízení nevztahuje, pokud mohou fungovat pouze jako součást daného zařízení a mohou být nahrazena pouze stejnými specificky navrženými zařízeními,
d) velké stacionární průmyslové soustrojí,
e) velké pevné instalace,
f) dopravní prostředky pro přepravu osob nebo zboží, kromě elektrických dvoustopých vozidel, pro která nebylo uděleno schválení typu,
g) nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití,
h) aktivní implantabilní zdravotnické prostředky2) ,
i) fotovoltaické panely určené k použití v systému, který je navržen, sestaven a odborně instalován za účelem trvalého používání v určeném místě k výrobě energie ze slunečního světla pro veřejná, obchodní, průmyslová a obytná zařízení,
j) zařízení specificky navržená výhradně pro účely výzkumu a vývoje, která jsou k dispozici pouze mezi podniky, a
k) píšťalové varhany.
§ 3
Základní pojmy
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) velkým stacionárním průmyslovým soustrojím sestava velkých rozměrů složená ze strojů, zařízení nebo součástí, které fungují společně k určitému účelu, jsou trvale instalovány a demontovány odbornými pracovníky na určitém místě a jejich použití a údržba jsou vyhrazeny odborným pracovníkům v prostorách pro průmyslovou výrobu nebo výzkum a vývoj,
b) velkou pevnou instalací systém velkých rozměrů složený z několika typů přístrojů a případně dalších zařízení, které jsou montovány a instalovány odbornými pracovníky, jsou určeny ke stálému použití na předem určeném místě vyhrazeném k tomuto účelu a jsou demontovány odbornými pracovníky,
c) náhradním dílem samostatná část elektrozařízení, která může nahradit část elektrozařízení a bez které elektrozařízení nemůže fungovat k zamýšlenému účelu. Nahrazením některé části náhradním dílem se funkčnost elektrozařízení obnoví nebo zlepší,
d) kabely veškeré připojovací nebo prodlužovací kabely se jmenovitým napětím nižším než 250 V určené pro zapojení elektrozařízení k elektrické napájecí síti nebo k vzájemnému propojení dvou či více elektrozařízení,
e) homogenním materiálem materiál buď jednotného složení, nebo materiál, který je tvořen kombinací materiálů a nelze jej rozložit ani rozdělit na jiné materiály mechanickými úkony, jako jsou šroubování, řezání, drcení, mletí a broušení,
f) výrobcem fyzická nebo právnická osoba, která elektrozařízení vyrábí nebo která si je nechává navrhnout nebo vyrobit a uvádí je na trh pod vlastním jménem nebo ochrannou známkou,
g) technickou specifikací dokument, který předepisuje technické požadavky, které má výrobek, postup nebo služba splňovat,
h) průmyslovými monitorovacími a řídicími přístroji monitorovací a řídicí přístroje určené výlučně k průmyslovému nebo profesionálnímu použití,
i) nesilničním pojízdným strojem určeným výlučně k profesionálnímu použití stroj s vlastním zdrojem energie nebo stroj s trakčním pohonem napájený z externího zdroje, jehož provoz vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či částečně souvislý pohyb mezi sledem pevných pracovních míst a který je určen výlučně k profesionálnímu použití.
§ 4
Omezení používání některých nebezpečných látek
(1) Elektrozařízení uváděná na trh nesmí obsahovat nebezpečné látky, jež stanoví příloha č. 1 k tomuto nařízení, pokud není dále stanoveno jinak. Zákaz obsahu nebezpečných látek v elektrozařízeních podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení se týká též obsahu těchto látek v kabelech a náhradních dílech pro jejich opravy nebo opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity.
(2) Maximální hodnoty hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech v elektrozařízeních stanoví příloha č. 1 k tomuto nařízení.
(3) Nebezpečné látky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení lze používat za stanovených podmínek uvedených v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení nebo za podmínek stanovených Evropskou komisí podle příslušného předpisu Evropské unie3) .
(4) Odstavec 1 se použije na zdravotnické prostředky4) a na monitorovací a řídicí přístroje uvedené na trh od 22. července 2014, na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro5) uvedené na trh od 22. července 2016, na průmyslové monitorovací a řídicí přístroje uvedené na trh od 22. července 2017 a na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedená na trh od 22. července 2019. Omezení látek DEHP, BBP, DBP a DIBP se vztahuje na zdravotnické prostředky4) , včetně diagnostických zdravotnických prostředků in vitro5) a na monitorovací a řídicí přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů uvedené na trh od 22. července 2021.
(5) Odstavec 1 se nepoužije na kabely nebo náhradní díly pro opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity u:
a) elektrozařízení uvedených na trh před 1. červencem 2006,
b) zdravotnických prostředků uvedených na trh před 22. červencem 2014,
c) diagnostických zdravotnických prostředků in vitro uvedených na trh před 22. červencem 2016,
d) monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014,
e) průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2017,
f) elektrozařízení, na která se vztahuje výjimka a která byla uvedena na trh před koncem její platnosti, a
g) elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019.
(6) Odstavec 1 se nepoužije na opětovně použité náhradní díly, pokud se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a spotřebitel je o opětovném použití dílů informován a tyto opětovně použité náhradní díly jsou získané
a) z elektrozařízení uvedených na trh před 1. červencem 2006 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 1. červencem 2016,
b) ze zdravotnických prostředků nebo monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2024,
c) z diagnostických zdravotnických prostředků in vitro uvedených na trh před 22. červencem 2016 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2026,
d) z průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2017 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2027 a
e) z elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2029.
(7) Omezení látek DEHP, BBP, DBP a DIBP se nevztahuje na kabely nebo náhradní díly pro opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity u
a) elektrozařízení uvedených na trh před 22. červencem 2019,
b) zdravotnických prostředků4) , včetně diagnostických zdravotnických prostředků in vitro5) , uvedených na trh před 22. červencem 2021, a
c) monitorovacích a řídicích přístrojů včetně průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů, uvedených na trh před 22. červencem 2021.
(8) Omezení látek DEHP, BBP a DBP se nevztahuje na hračky, na které se již vztahuje omezení těchto látek prostřednictvím záznamu 51 v příloze XVII přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek7) .
Výrobce
§ 5
(1) Výrobce zajistí, aby bylo elektrozařízení, které uvádí na trh, navrženo a vyrobeno v souladu s požadavky stanovenými v § 4.
(2) Výrobce před uvedením elektrozařízení na trh vyhotoví technickou dokumentaci a provede nebo zajistí zavedení interní řízení výroby podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení. Pokud jiný právní předpis vyžaduje, aby byl u elektrozařízení uplatněn postup posuzování shody, který je přinejmenším stejně přísný jako postup podle věty první, lze splnění požadavků stanovených v § 4 prokázat v rámci tohoto postupu. V tomto případě může výrobce vypracovat jednotnou technickou dokumentaci.
(3) Výrobce před uvedením elektrozařízení na trh vypracuje EU prohlášení o shodě podle § 12 a připojí označení CE v souladu s § 14 v případě prokázání shody elektrozařízení s požadavky stanovenými v § 4 postupem podle odstavce 2 věty první.
(4) Výrobce zajistí použití postupů pro zachování shody sériové výroby a přihlédne ke změnám konstrukce nebo parametrů výrobku a změnám harmonizovaných norem nebo technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda elektrozařízení.
(5) Výrobce uchovává technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu 10 let po uvedení elektrozařízení na trh.
(6) Výrobce zajistí, aby byl na elektrozařízení, které uvádí na trh, uveden typ, série, sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jeho identifikaci, nebo v případech, kdy to rozměr nebo povaha elektrozařízení neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrozařízení.
§ 6
(1) Výrobce uvede na elektrozařízení, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrozařízení své jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu, název nebo ochrannou známku, pokud ho lze na jejím základě jednoznačně identifikovat, a dále adresu jediného místa, na kterém ho lze kontaktovat.
(2) Výrobce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že elektrozařízení, které uvedl na trh, není v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením, přijme okamžitě nápravná opatření nezbytná k uvedení elektrozařízení do souladu s těmito požadavky nebo je případně stáhne z trhu nebo učiní opatření, jejichž cílem je navrácení elektrozařízení, které již bylo dodáno konečnému uživateli. O nesouladu elektrozařízení s požadavky tohoto nařízení a o přijatých nápravných opatřeních zároveň výrobce neprodleně informuje příslušný orgán dozoru a obdobné orgány členských států Evropské unie (dále jen „členský stát”), ve kterých elektrozařízení dodal na trh.
(3) Výrobce vede evidenci elektrozařízení, u nichž bylo zjištěno, že nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením, a přijatých opatřeních, jejichž cílem je navracení elektrozařízení, která již byla dodána konečnému uživateli. O těchto skutečnostech zároveň informuje distributory.
(4) Výrobce předloží příslušnému orgánu dozoru nebo obdobnému orgánu členského státu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytnou k prokázání shody elektrozařízení s požadavky stanovenými tímto nařízením v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. Výrobce spolupracuje s orgány uvedenými ve větě první na jejich žádost při jakýchkoli činnostech, jejichž cílem je zajistit shodu elektrozařízení, které uvedl na trh, s požadavky stanovenými tímto nařízením.
§ 7
Zplnomocněný zástupce
(1) Výrobce je oprávněn písemně pověřit zplnomocněného zástupce k plnění svých povinností, s výjimkou těch, které jsou stanoveny v § 5 odst. 1, a povinnosti vyhotovit technickou dokumentaci podle § 5 odst. 2.
(2) Zplnomocněný zástupce musí být oprávněn alespoň k
a) uchování EU prohlášení o shodě a technické dokumentace pro potřeby orgánů dozoru po dobu 10 let po uvedení elektrozařízení na trh,
b) podávání všech informací a předávání veškerých dokumentů, které jsou nezbytné k prokázání shody elektrozařízení s požadavky stanovenými tímto nařízením, příslušným orgánům dozoru na základě jejich odůvodněné žádosti,
c) spolupráci s příslušnými orgány dozoru, pokud o ni požádají, na činnostech, jejichž cílem je zajistit shodu elektrozařízení s požadavky stanovenými tímto nařízením, na které se vztahuje jeho plná moc.
§ 8
Dovozce
(1) Dovozce může uvést na trh pouze takové elektrozařízení, které je v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením, a u něhož výrobce
a) vyhotovil technickou dokumentaci,
b) provedl příslušný postup posouzení shody,
c) přiložil požadované doklady,
d) připojil označení CE v souladu s § 14,
e) zajistil, aby na něm byl uveden typ, série, sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jeho identifikaci nebo v případech, kdy to rozměr nebo povaha elektrozařízení neumožňuje, zajistit, aby požadovaná informace byla uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrozařízení,
f) uvedl na elektrozařízení, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrozařízení své jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu, název nebo ochrannou známku, pokud ho lze na jejím základě jednoznačně identifikovat, a dále adresu jediného místa, na kterém ho lze kontaktovat.
(2) Dovozce uvede na elektrozařízení nebo, neumožňuje-li to jeho rozměr nebo povaha, na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrozařízení, své jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu, název nebo ochrannou známku, pokud ho lze na jejím základě jednoznačně identifikovat, a dále adresu místa, na kterém ho lze kontaktovat.
(3) Dovozce po dobu 10 let po uvedení elektrozařízení na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby příslušných orgánů dozoru a zajistí, že technická dokumentace bude těmto orgánům na žádost předložena.
(4) Dovozce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že elektrozařízení není v souladu s požadavky stanovenými v § 4, nesmí takové elektrozařízení uvést na trh, dokud nebude uvedeno do souladu s těmito požadavky; neprodleně o tom informuje výrobce a příslušný orgán dozoru.
(5) Dovozce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že elektrozařízení, které uvedl na trh, není v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením, přijme neprodleně nápravná opatření nezbytná k uvedení elektrozařízení do souladu s těmito požadavky, nebo je případně stáhne z trhu nebo učiní opatření, jejichž cílem je navrácení elektrozařízení, které již byl dodáno uživateli. O nesouladu elektrozařízení s požadavky stanovenými tímto nařízením a o přijatých nápravných opatřeních zároveň dovozce neprodleně informuje příslušný orgán dozoru a obdobné orgány členských států, ve kterých elektrozařízení uvedl na trh.
(6) Dovozce vede evidenci elektrozařízení, u nichž bylo zjištěno, že nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením, a přijatých opatřeních, jejichž cílem je navracení elektrozařízení, která již byla dodána konečnému uživateli. O těchto skutečnostech zároveň informuje distributory.
(7) Dovozce předloží příslušnému orgánu dozoru nebo obdobnému orgánu členského státu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody elektrozařízení s požadavky stanovenými tímto nařízením v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. Dovozce spolupracuje s orgány uvedenými ve větě první na jejich žádost při jakýchkoli činnostech, jejichž cílem je zajistit shodu elektrozařízení, které uvedl na trh, s pravidly tohoto nařízení.
§ 9
Distributor
(1) Distributor před dodáním elektrozařízení na trh ověří, zda
a) je opatřeno označením CE v souladu s § 14,
b) jsou k němu přiloženy požadované doklady v českém jazyce,
c) výrobce a dovozce splnili své povinnosti podle § 5 odst. 6, § 6 odst. 1 a § 8 odst. 2.
(2) Distributor, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že elektrozařízení není v souladu s požadavky stanovenými v § 4, nesmí takové elektrozařízení dodat na trh, dokud nebude uvedeno do souladu s těmito požadavky; neprodleně o tom informuje výrobce nebo dovozce a příslušný orgán dozoru.
(3) Distributor, který se domnívá nebo má-li důvod se domnívat, že elektrozařízení, které dodal na trh, není v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením, zajistí, že budou přijata nápravná opatření nezbytná k uvedení elektrozařízení do souladu s těmito požadavky, nebo ho případně stáhne z trhu nebo učiní opatření, jejichž cílem je navrácení elektrozařízení, které již bylo dodáno, konečnému uživateli. O nesouladu elektrozařízení s požadavky stanovenými tímto nařízením a o přijatých nápravných opatřeních zároveň distributor neprodleně informuje příslušný orgán dozoru a příslušné orgány členských států, ve kterých elektrozařízení dodal na trh.
(4) Distributor předloží příslušnému orgánu dozoru na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytnou k prokázání shody elektrozařízení s požadavky stanovenými tímto nařízením. Distributor spolupracuje s orgány uvedenými ve větě první na jejich žádost při jakýchkoli činnostech, jejichž cílem je zajistit shodu elektrozařízení, které dodal na trh, s požadavky stanovenými tímto nařízením.
§ 10
Společné ustanovení pro dovozce a distributora
Dovozce a distributor jsou považováni za výrobce a vztahují se na ně všechny povinnosti výrobce, jestliže na trh uvedou elektrozařízení pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví elektrozařízení, které již bylo na trh uvedeno, způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s požadavky stanovenými tímto nařízením.
§ 11
Identifikace hospodářských subjektů
(1) Hospodářské subjekty na žádost příslušných orgánů dozoru nad trhem identifikují všechny hospodářské subjekty,
a) které jim elektrozařízení dodaly,
b) kterým dodaly elektrozařízení.
(2) Výrobci, zplnomocnění zástupci a dovozci poskytují tyto informace po dobu 10 let od uvedení elektrozařízení na trh a distributoři po dobu 10 let poté, co jim bylo elektrozařízení dodáno.
§ 12
EU prohlášení o shodě
EU prohlášení o shodě potvrzuje, že došlo ke splnění požadavků na omezení používání některých nebezpečných látek podle § 4. EU prohlášení o shodě musí být vypracováno podle vzoru stanoveného v příloze č. 5 k tomuto nařízení v českém jazyce nebo do tohoto jazyka přeloženo a musí být průběžně aktualizováno.
§ 13
Předpoklad shody elektrozařízení
(1) Není-li prokázán opak, má se za to, že elektrozařízení opatřená označením CE jsou ve shodě s požadavky stanovenými tímto nařízením.
(2) O materiálech, součástech a elektrozařízeních, u kterých byly provedeny zkoušky a měření potvrzující splnění požadavků stanovených v § 4 nebo které jsou ve shodě
a) s harmonizovanými evropskými normami, na něž byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie,
b) s harmonizovanými českými technickými normami, které přejímají normy podle písmene a), nebo
c) se zahraničními technickými normami v členském státě Evropské unie, které přejímají normy podle písmene a),

se má za to, že splňují požadavky stanovené tímto nařízením.
§ 14
Pravidla a podmínky pro připojování označení CE
(1) Elektrozařízení uváděné nebo dodávané na trh musí být opatřeno označením CE, jehož grafickou podobu a obecné zásady jeho používání stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie6) .
(2) Označení CE musí být viditelně, čitelně a neodstranitelně připojeno k hotovému elektrozařízení nebo k jeho výrobnímu štítku. Pokud to vzhledem k povaze elektrozařízení není možné nebo to nelze zaručit, musí být připojeno k obalu a průvodním dokumentům.
§ 15
(zrušen nař. vlády č. 101/2018 Sb. k 12.6.2019)
§ 16
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 2. ledna 2013.
 
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
MUDr. Kuba v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 481/2012 Sb.
Omezené látky a maximální hodnoty hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech
 
Olovo (0,1%)
Rtuť (0,1%)
Kadmium (0,01%)
Šestimocný chrom (0,1 %)
Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)
Polybromované difenylethery (PBDE) (0,1 %)
Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) (0,1 %)
Butylbenzylftalát (BBP) (0,1 %)
Dibutylftalát (DBP) (0,1 %)
Diisobutylftalát (DIBP) (0,1 %)
Omezené látky a maximální hodnoty hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech
 
Olovo (0,1%)
Rtuť (0,1 %)
Kadmium (0,01%)
Šestimocný chrom (0,1 %)
Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)
Polybromované difenylethery (PBDE) (0,1 %)
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 481/2012 Sb.
Seznam použití některých nebezpečných látek, které lze používat za stanovených podmínek
 
Číslo
Použití
Doba platnosti a rozsah použití
1
Rtuť v jednopaticových (kompaktních) zářivkách, jejíž obsah nepřevyšuje (na jeden hořák):
 
1 a)
Pro všeobecné osvětlování < 30 W: 2,5 mg
Platí do 24. února 2023
1 b)
Pro všeobecné osvětlování < 30 W: 2,5 mg
Platí do 24. února 2023
1 c)
Pro všeobecné osvětlování ≥ 50 W a < 150 W: 5 mg
Platí do 24. února 2023
1 d)
Pro všeobecné osvětlování ≥ 150 W: 15 mg
Platí do 24. února 2023
1 e)
Pro zářivky kruhového nebo čtvercového tvaru s průměrem trubice ≤ 17 mm pro všeobecné osvětlování: 5 mg
Platí do 24. února 2023
1 f)
Rtuť v jednopaticových (kompaktních) zářivkách, jejíž obsah nepřevyšuje (na jeden hořák):
 
1 f)-I
Pro zářivky navržené tak, aby vyzařovaly zejména světlo v ultrafialovém spektru: 5 mg
Platí do 24. února 2027
1 f)-II
Pro zvláštní účely: 5 mg
Platí do 24. února 2025
1g)
Pro všeobecné osvětlování < 30 W s životností 20 000 h nebo delší: 3,5 mg
Platí do 24. srpna 2023
2 a)
Rtuť v dvoupaticových lineárních zářivkách pro všeobecné osvětlování, jejíž obsah nepřevyšuje (na jednu zářivku):
 
2 a) 1)
Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s normální dobou životnosti a průměrem trubice < 9 mm (například T2): 4 mg
Platí do 24. února 2023
2 a) 2)
Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s normální dobou životnosti a průměrem trubice ≥ 9 mm a ≤ 17 mm (například T5): 3 mg
Platí do 24. srpna 2023
2 a) 3)
Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s normální dobou životnosti a průměrem trubice > 17 mm a ≤ 28 mm (například T8): 3,5 mg
Platí do 24. srpna 2023
2 a) 4)
Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s normální dobou životnosti a průměrem trubice > 28 mm (například T12): 3,5 mg
Platí do 24. února 2023
2 a) 5)
Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s prodlouženou životností (≥ 25 000 h): 5 mg
Platí do 24. února 2023
2b)
Rtuť v jiných zářivkách, jejíž obsah nepřevyšuje (na jednu zářivku):
 
2b) 1)
Pro lineární zářivky s halofosfátovými luminofory s průměrem trubice > 28 mm (například T10 a T12): 10 mg
Platnost do 13. dubna 2012
2b) 2)
Pro nelineární zářivky s halofosfátovými luminofory (všech průměrů): 15 mg
Platnost do 13. dubna 2016
2 b) 3)
Pro nelineární zářivky s třípásmovým luminoforem s průměrem trubice > 17 mm (například T9): 15 mg
Platí do 24. února 2023; od 25. února 2023 do 24. února 2025 může být použito 10 mg na jednu zářivku
2 b) 4)-I
Pro zářivky pro jiné všeobecné osvětlování a jiné zvláštní účely (například indukční výbojky): 15 mg
Platí do 24. února 2025
2 b) 4)-II
Zářivky vyzařující především světlo v ultrafialovém spektru: 15 mg
Platí do 24. února 2027
2 b) 4)-III
Nouzové zářivky: 15 mg
Platí do 24. února 2027
3
Rtuť v zářivkách se studenou katodou (CCFL) a zářivkách s externí elektrodou (EEFL) pro zvláštní účely používaná v EEZ uvedených na trh před 24. únorem 2022, jejíž obsah nepřevyšuje (na jednu zářivku):
 
3 a)
Pro krátké (≤ 500 mm): 3,5 mg
Platí do 24. února 2025
3 b)
Pro středně dlouhé (> 500 mm a ≤ 1 500 mm): 5 mg
Platí do 24. února 2025
3 c)
Pro dlouhé (> 1 500 mm): 13 mg
Platí do 24. února 2025
4 a)
Rtuť v jiných nízkotlakých výbojkách (na jednu výbojku): 15 mg
Platí do 24. února 2023
4 a)-I
Rtuť v nízkotlakých výbojkách nepotažených luminoforem, jejichž použití vyžaduje, aby hlavní rozsah spektrálního výkonu výbojky byl v ultrafialovém spektru: na jednu výbojku může být použito až 15 mg rtuti
Platí do 24. února 2027
4 b)
Rtuť ve vysokotlakých sodíkových výbojkách se zlepšeným podáním barev Ra > 80 pro všeobecné osvětlování, jejíž obsah nepřevyšuje (na jeden hořák): P ≤ 105 W: na jeden hořák lze použít 16 mg
Platí do 24. února 2027
4 b)-I
Rtuť ve vysokotlakých sodíkových výbojkách se zlepšeným podáním barev Ra > 60 pro všeobecné osvětlování, jejíž obsah nepřevyšuje (na jeden hořák): P ≤ 155 W: na jeden hořák lze použít 30 mg
Platí do 24. února 2023
4 b)-II
Rtuť ve vysokotlakých sodíkových výbojkách se zlepšeným podáním barev Ra > 60 pro všeobecné osvětlování, jejíž obsah nepřevyšuje (na jeden hořák): 155 W < P ≤ 405 W: na jeden hořák lze použít 40 mg
Platí do 24. února 2023
4 b)-III
Rtuť ve vysokotlakých sodíkových výbojkách se zlepšeným podáním barev Ra > 60 pro všeobecné osvětlování, jejíž obsah nepřevyšuje (na jeden hořák): P > 405 W: na jeden hořák lze použít 40 mg
Platí do 24. února 2023
4 c)
Rtuť v jiných vysokotlakých sodíkových výbojkách pro všeobecné osvětlování, jejíž obsah nepřevyšuje (na jeden hořák):
 
4 c)-I
P ≤ 155 W: 20 mg
Platí do 24. února 2027
4 c)-II
155 W < P ≤ 405 W: 25 mg
Platí do 24. února 2027
4 c)-III
P > 405 W: 25 mg
Platí do 24. února 2027
4d)
Rtuť ve vysokotlakých rtuťových výbojkách
Platnost do 13. dubna 2015
4 e)
Rtuť v halogenidových výbojkách
Platí do 24. února 2027
4 f)-I
Rtuť v jiných výbojkách pro zvláštní použití konkrétně neuvedených v této příloze
Platí do 24. února 2027
4 f)-II
Rtuť ve vysokotlakých rtuťových výbojkách používaných v projektorech, u nichž je vyžadován výkon ≥ 2000 ANSI lumenů
Platí do 24. února 2027
4 f)-III
Rtuť ve vysokotlakých sodíkových výbojkách používaných pro osvětlení v zahradnictví
Platí do 24. února 2027
4 f)-IV
Rtuť ve výbojkách vyzařujících světlo v ultrafialovém spektru
Platí do 24. února 2027
4g)
Rtuť v řemeslně vyráběných svíticích trubicích používaných pro značení, dekorativní či architektonické a speciální osvětlení a světelná umělecká díla, přičemž obsah rtuti je omezen na:
a) 20 mg na pár elektrod + 0,3 mg na cm délky trubice, avšak nejvýše 80 mg, při použitích ve venkovních prostorech a ve vnitřních prostorech vystavených teplotám pod 20 °C;
b) 15 mg na pár elektrod + 0,24 mg na cm délky trubice, avšak nejvýše 80 mg, při všech ostatních použitích ve vnitřních prostorech.
Platí do 31. prosince 2018.
5a)
Olovo ve skle obrazovek s katodovou trubicí
 
5b)
Olovo ve skle zářivek, jehož obsah nepřevyšuje 0,2 % hmotnostních
 
6a)
Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění a pozinkované oceli, obsahující až 0,35 % hmotnostních olova
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
c) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. g) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
6 a)-I
Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění, obsahující až 0,35 % hmotnostních olova, a v součástech z oceli kusově žárově pozinkované, obsahujících až 0,2 % hmotnostní olova
Platnost do 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).
6b)
Olovo jako legující prvek ve slitinách hliníku, obsahujících až 0,4 % hmotnostních olova
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
c) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
6 b)-I
Olovo jako legující prvek ve slitinách hliníku, obsahujících až 0,4 % hmotnostních olova, za předpokladu, že pochází z recyklace olovnatého hliníkového šrotu
Platnost do 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).
6 b)-II
Olovo jako legující prvek ve slitinách hliníku pro účely strojního obrábění obsahujících až 0,4 % hmotnostních olova
Platnost do 18. května 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).
6c)
Slitina mědi obsahující až 4 % hmotnostní olova
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
7a)
Olovo v pájkách s vysokým bodem tavení, například slitiny olova obsahující 85 % hmotnostních olova nebo více
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou použití, na něž se vztahuje položka 24 této přílohy,
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
7b)
Olovo v pájkách pro servery, paměti a systémy pro ukládání dat a pro zařízení síťové infrastruktury pro přepínání, signalizaci, přenos a správu sítě pro telekomunikace
 
7c)-I
Olovo, obsažené ve skleněných nebo keramických částech elektrických a elektronických dílů, kromě dielektrických keramických částí kondenzátorů, například v piezoelektrických přístrojích, nebo ve skleněné nebo keramické pojivové směsi
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou použití, na něž se vztahuje položka 34 této přílohy,
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické a zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
7c)-II
Olovo v dielektrických keramických částech kondenzátorů pro jmenovité střídavé napětí 125 V nebo stejnosměrné napětí 250 V nebo vyšší
Nevztahuje se na použití spadající pod položky 7 c)-I a 7 c)-IV této přílohy.
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
7c)-III
Olovo v dielektrických keramických částech kondenzátorů pro jmenovité střídavé napětí menší než 125 V nebo stejnosměrné napětí 250 V
Platnost do 1. ledna 2013 a po tomto datu může být použito v dílech elektrozařízení, která byla uvedena na trh před 1. lednem 2013
7c)-IV
Olovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) pro kondenzátory, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
8a)
Kadmium a jeho sloučeniny v bezpečnostních tepelných pojistkách
Platnost do 1. ledna 2012 a po tomto datu může být použito v dílech elektrozařízení, která byla uvedena na trh před 1. lednem 2012
8b)
Kadmium a jeho sloučeniny v elektrických kontaktech
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j).
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
c) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
8 b)-I
Kadmium a jeho sloučeniny v elektrických kontaktech používaných:
a) v jističích,
b) v řídicích zařízeních pro snímání teploty,
c) v tepelných chráničích motorů, s výjimkou hermetických tepelných chráničů motorů,
d) ve spínačích střídavého proudu
   1. pro jmenovitý střídavý proud 6 A a vyšší při jmenovitém střídavém napětí 250 V a vyšším, nebo
   2. pro jmenovitý střídavý proud 12 A a vyšší při jmenovitém střídavém napětí 125 V a vyšším,
e) ve spínačích stejnosměrného proudu pro jmenovitý stejnosměrný proud 20 A a vyšší při jmenovitém stejnosměrném napětí 18 V a vyšším a
f) ve spínačích pro použití při frekvenci napájecího napětí ≥ 200 Hz.
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).
Platnost do 21. července 2021.
9
Šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách do 0,75 % hmotnostních v chladicí kapalině
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j).
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro zdravotnické prostředky podle § 2 odst. 2 písm. g) a pro monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
c) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
9a)-I
Šestimocný chrom do 0,75 % hmotnostních používaný jako antikorozní činidlo v chladicím roztoku chladicích systémů z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách (včetně minibarů) navržených tak, aby plně nebo částečně fungovaly s elektrickým ohřívačem s průměrným využívaným elektrickým příkonem nižším než 75 W za konstantních provozních podmínek
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).

Platnost do 5. března 2021.
9a)-II
Šestimocný chrom do 0,75 % hmotnostních používaný jako antikorozní činidlo v chladicím roztoku chladicích systémů z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách:
a) navržených tak, aby plně nebo částečně fungovaly s elektrickým ohřívačem s průměrným využívaným elektrickým příkonem 75 W nebo vyšším za konstantních provozních podmínek, nebo
b) navržených tak, aby plně fungovaly s neelektrickým ohřívačem
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).

Platnost do 21. července 2021.
9b)
Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v kompresorech obsahujících chladící látku v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:
   a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
   b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
   c) 21. července 2021 pro ostatní podkategorie elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h)
9b)-I
Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v hermetických spirálových kompresorech obsahujících chladící látku s deklarovaným elektrickým příkonem 9 kW nebo nižším v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVACR)
Vztahuje se na velké spotřebiče pro domácnost. Platnost do 21. července 2019
11a)
Olovo používané v pružných konektorových systémech se zalisovanými kolíky typu C-press
Může být použito v dílech elektrozařízení, která byla uvedena na trh před 24. zářím 2010
11b)
Olovo používané v pružných konektorových systémech jiných než se zalisovanými kolíky typu C-press
Platnost do 1. ledna 2013 a po tomto datu může být použito v dílech elektrozařízení, která byla uvedena na trh před 1. lednem 2013
12
Olovo používané jako povrchový materiál u modulu typu C- ring pro vedení tepla
Může být použito v dílech elektrozařízení, která byla uvedena na trh před 24. zářím 2010
13a)Olovo ve skle pro optické účely
Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do:
   a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
   b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
   c) 21. července 2021 pro všechna ostatní elektrozařízení včetně podkategorií
13b)

Kadmium a olovo ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:
   a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
   b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
   c) 21. července 2021 pro ostatní podkategorie elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h)
13b)-I
Olovo ve filtračním skle barveném ionty

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i). Platnost do 21. července 2021
13b)-II
Kadmium v koloidně barvených filtračních sklech, kromě použití, která spadají do bodů 39 a 39 a) této přílohy
13b)-III
Kadmium a olovo v glazurách používaných pro etalony odrazivosti
14
Olovo v pájkách obsahující více než dva prvky pro spojení mezi kolíky a sadou mikroprocesorů o obsahu olova vyšším než 80 % a nižším než 85 % hmotnostních
Platnost do 1. ledna 2011 a po tomto datu může být použito v dílech elektrozařízení, která byla uvedena na trh před 1. lednem 2011
15
Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip”
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j).
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g), c) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
15 a)
Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip”,-jedná-li se o:
a) výrobní technologie 90 nm nebo více,
b) jediný čip s plochou 300 mm2 nebo větší při použití jakékoli výrobní technologie (nm), nebo
c) pouzdra s vrstvenými čipy, v nichž čip má plochu 300 mm2 nebo větší anebo křemíkové vložky mají plochu 300 mm nebo větší.
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).
Platnost do 21. července 2021.
16
Olovo v lineárních žárovkách s trubicemi potaženými silikátem
Platnost do 1. září 2013
17
Halogenidy olova jako zdroj záření ve výbojkách s vysokou intenzitou výboje (HID) používaných v profesionálních reprografických aplikacích
 
18a)
Olovo jako aktivátor ve fluorescenčním prášku (nejvýše 1 % hmotnostních olova) výbojek, jsou-li používány jako speciální zdroje světla v diazografické reprografii, litografii, lapačích hmyzu, fotochemických a konzervovacích postupech a obsahující luminofory jako například SMS ((Sr2,Ba)2 MgSi2O7:Pb)
Platnost do 1. ledna 2011
18b)
Olovo jakožto aktivátor ve fluorescenčním prášku (nejvýše 1 % hmotnostní olova) výbojek, jsou-li používány jako zářiče v soláriích obsahující luminofory, jako je například BSP (BaSi2O5:Pb)
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
18 b)-I
Olovo jakožto aktivátor ve fluorescenčním prášku (nejvýše 1 % hmotnostní olova) výbojek, obsahujících luminofory, jako je například BSP (BaSi2O5: Pb), jsou-li používány ve zdravotnickém fototerapeutickém vybavení
Platnost do 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. d) a g), s výjimkou použití, na něž se vztahuje položka 34 přílohy č. 3.
19
Olovo obsahující PbBiSn-Hg a PblnSn-Hg v určitých směsích jako hlavní amalgam a PbSn-Hg jako vedlejší amalgám v kompaktních, energeticky velmi úsporných výbojkách
Platnost do 1. června 2011
20
Oxid olova ve skle používaném ke spojení předních a zadních podkladů v plochých zářivkách používaných v displejích na bázi tekutých krystalů (LCD)
Platnost do 1. června 2011
21
Olovo a kadmium v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo, jako je borosilikátové sklo nebo sodnovápenaté sklo
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j).
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
c) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
21 a)
Kadmium používané k zajištění filtračních funkcí v barevně potištěném skle, které tvoří součást systémů vizualizace v displejích a ovládacích panelech EEZ
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou použití spadajících do položek 21 b) nebo 39 této přílohy. Platnost do 21. července 2021.
21 b)
Kadmium v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo, jako je borosilikátové sklo nebo sodnovápenaté sklo
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou použití spadajících do položek 21 a) nebo 39 této přílohy. Platnost do 21. července 2021.
21 c)
Olovo v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na jiné než borosilikátové sklo
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i). Platnost do 21. července 2021.
23
Olovo v ukončeních součástek s malou roztečí, jiných než konektorů s roztečí 0,65 mm nebo menší
Může být použito v dílech elektrozařízení, která byla uvedena na trh před 24. zářím 2010
24
Olovo v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
25
Oxid olova v displejích s povrchovým vedením emitorů elektronů (SED) používaných zejména ve stavebních komponentech, zejména těsnicí fritě a fritovém kroužku
 
26
Oxid olova ve skleněné baňce UVB zářivek s černým sklem
Platnost do 1. června 2011
27
Slitiny olova jako pájky pro měniče používané ve vysokovýkonových reproduktorech (určených pro několikahodinový provoz při hladině akustického výkonu 125 dB SPL a vyšších)
Platnost do 24. září 2010
29
Olovo v křišťálovém skle podle přílohy I (kategorie 1, 2, 3 a 4) směrnice Rady 69/493/EHS ze dne 15. prosince 1969 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se křišťálového skla
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
30
Kadmiové slitiny jako elektrické/mechanické pájené spoje elektrických vodičů umístěných přímo na kmitacích cívkách měničů používaných ve vysokovýkonových reproduktorech s hladinou zvukového tlaku ve výši 100 dB (A) a vyšší
 
31
Olovo v pájecích materiálech v plochých zářivkách bez obsahu rtuti (které se používají například v displejích na bázi tekutých krystalů, v designovém či průmyslovém osvětlení)
 
32
Oxid olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro argonové a kryptonové laserové trubice
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
33
Olovo v pájkách na pájení tenkých měděných drátů o průměru rovnajícím se nebo menším než 100 µm ve výkonových transformátorech
 
34
Olovo v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů
Vztahuje se na všechny kategorie.
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
36
Rtuť používaná jako inhibitor rozprašování katody ve stejnosměrných plazmových obrazovkách s obsahem do 30 mg na obrazovku
Platnost do 1. července 2010
37
Olovo v pokovené vrstvě vysokonapěťových diod s pouzdrem ze skla na bázi borátu zinečnatého
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).
38
Kadmium a oxid kademnatý v pastách pro tlusté vrstvy používaných na oxid berylnatý spojený s hliníkem
 
39a)
Selenid kademnatý v polovodičových nanokrystalových kvantových obrazových bodech na bázi kadmia pro konverzi vlnové délky („downshifting”) pro použití v systémech vizualizace (?0,2 μg Cd na mm2 plochy obrazovky)
Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do 31. října 2019
40
Kadmium ve fotoresistorech pro analogové optické vazební členy používané v profesionálním zvukovém zařízení
Platnost do 31. prosince 2013
41
Olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů elektrických a elektronických součástí a v povrchové úpravě desek plošných spojů používaných v modulech zapalování a jiných elektrických a elektronických řídicích systémech motorů, které z technických důvodů musí být namontovány přímo na nebo v klikové skříni nebo válci ručně držených spalovacích motorů (třídy SH:1, SH:2 a SH:3 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje)
Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až j).

Platnost do:
a) 21. července 2021 pro zdravotnické prostředky podle § 2 odst. 2 písm. g) a pro monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h), s výjimkou diagnostických
zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

b) 31. března 2022 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f), i) a j),

c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h).
Nahrávám...
Nahrávám...