dnes je 15.7.2024

Input:

522/2006 Sb., Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění účinném k 1.8.2022

č. 522/2006 Sb., Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění účinném k 1.8.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 13. listopadu 2006
o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
39/2010 Sb.
(k 26.2.2010)
mění § 1, § 2 odst. 2 písm. a), § 3, § 5 a přílohy č. 2, 3, 5; vkládá přílohu č. 8
269/2012 Sb.
(k 23.8.2012)
mění § 6 odst. 1, § 8 odst. 1, přílohu č. 6; vkládá nový § 7a
269/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
vkládá nové přílohy č. 9 a 10
9/2015 Sb.
(k 1.2.2015)
mění § 2
444/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 5 a ruší přílohu č. 8
462/2017 Sb.
(k 6.1.2018)
mění přílohy
371/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 1, § 2, § 6, § 7a, přílohu č. 2, 3, 5, 6, 9 a 10; vkládá přílohu č. 11; ruší § 8 a přílohu č. 1
220/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
mění, včetně příloh
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 34 odst. 3 a § 38a odst. 4 zákona:
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie2a) upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen „kontrola”).
§ 2
Obecná ustanovení
(1)  Orgán Policie České republiky, dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy (dále jen „kontrolní orgán”) provádí kontrolu
a)  na pozemních komunikacích3) nebo na jiném vhodném místě mimo provozovnu dopravce (dále jen „silniční kontrola”) a
b)  v provozovnách dopravců a všech prostorách souvisejících s vykonávanou činností dopravce a při přepravě nebezpečných věcí u subjektu předávajícího nebezpečné věci k přepravě a u subjektu zajišťujícího vykládku nebezpečných věcí (dále jen „kontrola v provozovně”).
(2)  Při kontrole používá kontrolní orgán
a)  v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením podle čl. 2 odst. 2 písm. h) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „digitální tachograf”), kontrolní kartu, která umožňuje kontrolnímu orgánu zpřístupnění údajů z digitálního tachografu, a zařízení pro kontrolu digitálního podpisu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3a) připojeného k údajům spolu s programovým vybavením pro ověření a kontrolu digitálního podpisu, jakož i pro vyhotovení podrobného profilu rychlosti vozidel před kontrolou jejich záznamového zařízení, nebo
b)  v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením podle čl. 2 odst. 2 písm. g) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „analogový tachograf”), zařízení ke kontrole záznamových listů.
(3)  Kontrolní orgán zašle Ministerstvu dopravy
a)  formulář s údaji o porušení povinnosti zahraničním dopravcem na území České republiky vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém došlo ke zjištění porušení povinnosti,
b)  formulář s údaji zjištěnými při kontrolách vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém byly kontroly provedeny. Při vyplňování údajů o přepravě nebezpečných věcí se zjištěná porušení povinnosti dělí do kategorií rizik dle přílohy č. 4 k této vyhlášce.
Nahrávám...
Nahrávám...