dnes je 14.7.2024

Input:

74/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění nekterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 31.12.2007

č. 74/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění nekterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 31.12.2007
ZÁKON
ze dne 3. února 2006,
kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
378/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o návykových látkách
Čl. I
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona č. 228/2005 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
㤠1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1zacházení s prekursory a pomocnými látkami.
(2)  Tento zákon dále upravuje
a)  zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,
b)  zacházení s přípravky obsahujícími návykové látky nebo prekursory nebo obsahujícími návykové látky a prekursory (dále jen „přípravky”), jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,
c)  zacházení s přípravky obsahujícími efedrin nebo větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy,
d)  pěstování máku, konopí a koky a vývoz a dovoz makoviny.


1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog.
Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími státy.”.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a a 2 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
2. V § 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo jeden nebo více prekursorů”.
3. V § 2 písmena c) a d) včetně poznámek pod čarou č. 1a a 2 znějí:
„c)  prekursorem látka uvedená v kategorii 1 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1anebo v kategorii 1 přílohy přímo použitelného předpisu Evropských společenství2,
d)  pomocnou látkou látka uvedená
1.  v kategorii 2 a 3 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a, nebo
2.  v kategorii 2 a 3 přílohy přímo použitelného
Nahrávám...
Nahrávám...