dnes je 28.5.2024

Input:

AKTUALITA: Důvody novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

3.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12
AKTUALITA: Důvody novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Mgr. Pavel Fošum

Úvodem je nutno sdělit, že článek je prezentován právě v době, kdy je zřejmé, že novela, kterou se novelizuje nařízení vlády č. 361/20007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je na prahu publikování ve Sbírce zákonů, resp. novela byla 3. října 2018 zařazena na program schůze vlády, kde byl její text schválen a mohl tak postoupit do finální fáze legislativního procesu.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vstoupilo v účinnost k 1. 1. 2008 jako prováděcí právní předpis zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (v souladu s jeho ustanovením § 21 písm. a), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,.

Z pohledu odborné náplně nařízení vlády č. 361/2007 Sb. historicky vychází z nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, doznalo určitých úprav oproti mateřské/původní úpravě; a to zejména v podmínkách ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek, resp. hodnocení zátěže teplem a chladem, dále podmínkách ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží a to ať se jedná o celkovou či lokální svalovou zátěž, pracovní polohy nebo ruční manipulace s břemeny.

Přístupy aktuálního vědeckého poznání, hodnocení a následné řízení rizik, princip předběžné opatrnosti, nové trendy, přehodnocování přístupu k ochraně zaměstnanců či respektování medicíny založené na důkazech - toto je pouze výseč důvodů probíhajících navrhovaných legislativních úprav nařízení vlády, jednoho z nosných právních předpisů stanovujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců.

Z důvodu vlastního rozsahu nařízení vlády a připravovaných směrnic Rady a Evropské komise či Parlamentu novel se chystá hned několik novel nařízení vlády po sobě. Časový harmonogram těchto novel tyto návrhy evropských právních předpisů reflektuje až do roku 2022. Mj. se předpokládá, že v Úředním věstníku Evropské unie vyjdou zejména novely:

  • směrnic o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci a to první, druhý i třetí balíček,

  • směrnice k zobrazovacím jednotkám či doplněný směrný seznam limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES či směrnice k biologickým činitelům.

Současná novela, jejíž legislativní proces je téměř u konce, úpravuje stávající přípustné expozičníh limity a nejvyššíh přípustné expozice konkrétních chemických látek či zavedení hygienických limitů pro nové chemické látky. Doplňují se základní postupy k hygienickým limitům chemických látek pro pracovní prostředí ovzduší, páry a plyny. Tímto zvláštním právním předpisem se specificky upravuje postup kategorizace práce pro nerizikové kategorie ve formě nově zavedeného odborného hodnocení, které má překlenout aplikační nedostatky pro hodnocení lokální svalové zátěže. Rezort zdravotnictví dále navrhl úpravu dotýkající se ustanovení § 12a nařízení.

Iniciačním důvodem návrhu poslední novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb. byla povinnost České republiky implementovat do českého právního řádu čtvrtý směrný seznam limitních hodnot expozice na pracovišti - směrnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU. Citovaná směrnice zavádí či upravuje stávající hygienické limitní hodnoty zejména pro mangan, nitroglycerin, chlorid uhličitý, amitrol, kyselinu octovou, kyanovodík (jako kyanid), kyanid draselný a sodný, oxid vápenatý, hydroxid vápenatý, butanedion, oxid uhelnatý, vápenatý, siřičitý a dusnatý, hydroxid lithný methylenchlorid, dichlormethan, vinylidenchlorid, bisfenol A, 1,1 dichlorethylen.

Podle dokončované novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., jsou:

A) Nově zavedené limitní hodnoty

terfenyl, hydrogenovaný, nitroethan, methylformiát, kyselina akrylová, kyanid draselný, jako CN, 2-ethylhexanol, but-2-yn-1,4-diol, butandion, amitrol,

B) Upravená limitní hodnota v souladu se směrnicí

tetrachlorethen, oxid vápenatý, 2-propenal, oxid uhelnatý, oxid dusnatý, oxid dusičitý, mangan a jeho anorganické sloučeniny, jako Mn, kyanovodík, kyanid sodný, jako CN, hydroxid vápenatý, hydrid lithný, glyceroltrinitrát, 1,4-dichlorbenzen,

C) Chemické látky, které nebudou směrnicí dotčeny a bude zachována národní úprava

oxid siřičitý, tetrachlormethan, tetraethylsilikát, kyselina octová, ethylacetát, dichlormethan, 1,1-dichlorethen, difenylether, 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan.

Podle informačního systému Kategorizace práce (KaPr) se navržené úpravy hygienických limitů dotknou cca 14tisíců zaměstnanců. Zejména cca 2,5tisíce zaměstnanců při práci s manganem, cca 6tisíců při práci s oxidem uhelnatým, cca 1tisíce zaměstnanců při práci s kyselinovou octovou a cca 900 zaměstnanců při práci s tetrachlorethenem a hydroxidem vápenatým.

Česká republika využila výjimku pro stanovení hygienického limitu oxidu dusnatého, oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého při hlubinné těžbě a

Nahrávám...
Nahrávám...