dnes je 24.4.2024

Input:

Bezpečnostní značky a značení, tabulky

16.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.7.3
Bezpečnostní značky a značení, tabulky

JUDr. Anna Janáková

Charakteristika bezpečnostních značek a značení

Bezpečnostní značky a značení poskytují informace nebo instrukce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci prostřednictvím značky. Bezpečnostní značky a značení se týkají určitého předmětu činnosti nebo situace.

Rozlišujeme několik skupin bezpečnostních značek, a to především podle jejich významu. Jsou charakterizovány jednak tvarem značky a použitou bezpečnostní barvou a kontrastní barvou.

Druhy bezpečnostních značek

Podle významu rozlišujeme tyto druhy značek:

značky ZÁKAZU, které zakazují chování, které by mohlo způsobit ohrožení života či zdraví zaměstnanců, popř. dalších osob,

značky VÝSTRAHY, které varují před rizikem nebo nebezpečím,

značky PŘÍKAZU, které předepisují specifické chování,

INFORMAČNÍ značky poskytující jiné informace či instrukce, než bylo shora uvedeno. Jsou v provedení:

 1. červenobílém: informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty k nim. Mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí, přičemž červená část zaujímá nejméně 50 % plochy značky.
 2. zelenobílém: informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci. Mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí, přičemž zelená část zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

Geometrické tvary značek

Pokud se týče tvaru značek, jsou pro jednotlivé druhy značek (podle jejich významu) stanoveny geometrické tvary. Značky:

 • zákazu nebo příkazu jsou znázorněny geometrickým tvarem kruhovým,

 • výstrahy v trojúhelníku a

 • informace v geometrickém tvaru čtverce nebo obdélníku.

Grafický symbol na značkách

Bezpečnostní značky jsou tvořeny geometrickým tvarem, kombinací bezpečnostních barev a kontrastních barev a grafickými symboly - piktogramy.

Grafický symbol – piktogram je vyobrazení resp. grafický znak, který znázorňuje pojem nebo poskytuje obrazově sdělení, a který nabádá k určitému chování. Zpravidla se jedná o malý a srozumitelný nákres věci. Grafické symboly nebo piktogramy musí být tvořeny co nejjednodušeji, musí být vynechány detaily, které nejsou podstatné pro bezpečnostní význam.

Tabulka druhů značek a jejich charakteristiky (včetně příkladů)

Druh značky Bezpečnostní barva (+kontrastní barva) Geometrický tvar značky Význam značky  
zákaz červená s bílou  kruhový s černým piktogramem  zákaz chování, které by mohlo způsobit ohrožení života či zdraví zaměstnanců, popř. dalších osob (např. zákaz kouření)  
 
výstraha žlutá s černou  trojúhelník s černým piktogramem  varování před rizikem nebo nebezpečím (např. nebezpečí pádu)  
 
příkaz modrá s bílou  kruh s bílým piktogramem  požadavek určitého specifického chování (např. příkaz k nošení ochrany hlavy)  
 
informativní zelená s bílou  čtverec a obdélník s bílým piktogramem  jiné informace či instrukce, než bylo shora uvedeno (např. pohotovostní telefon pro přivolání první pomoci nebo únik)  
 
informace v požární ochraně červená s bílou  čtverec a obdélník s bílým piktogramem  jiné informace a instrukce v požární ochraně; např. značka pro věcné prostředky požární ochrany jako je hasicí přístroj)  
 

Další požadavky na bezpečnostní značky a signály

Bezpečnostní značky a značení musí být vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používány, musí být zhotoveny z odolného materiálu, jejich rozměry musí odpovídat velikosti překážky nebo nebezpečného místa. Pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny.

Světelná plocha značek a světelné signály musí vytvářet kontrast vhodný v prostředí, v němž jsou použity, a nesmí oslňovat. Jestliže značka obsahuje kresbu, která popisuje situaci nebo nařizuje či zakazuje určité chování (tzv. "piktogram"), musí být jednoduchá, srozumitelná a musí obsahovat jen nezbytné podrobnosti.

Značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů, vyžadující dodávku energie, musí být vybaveny nouzovým zdrojem pro případ přerušení dodávky energie.

Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.

Značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být udržované a kontrolované tak, aby zůstal zachován jejich vzhled a původní funkční vlastnosti; v případě nutnosti musí být nahrazeny jinými.

Dojde-li na pracovišti ke zhoršení viditelnosti nebo slyšitelnosti, například při použití osobních ochranných pracovních prostředků, musí být přijata opatření k doplnění nebo použití jiných značek a signálů.

Přehled bezpečnostních značek a značení

Přehled bezpečnostních značek a značení (barevné vyobrazení a význam) je obsažen v příloze nařízení vlády č. 375/2011 Sb.:

 1. barevné vyznačení značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo střetu osob (bod č. 2 přílohy),
 2. značky zákazu (bod č. 3 přílohy),
 3. značky výstrahy (bod č. 4 přílohy),
 4. značky příkazu (bod č. 5 přílohy),
 5. informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci (bod č. 6 přílohy),
 6. informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty (bod č. 7 přílohy),

Výběr

Nahrávám...
Nahrávám...