dnes je 13.6.2024

Input:

Budovy

5.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.2
Budovy

Ing. Miloslav Kočí

Související právní a ostatní předpisy:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zejména § 103–127.

 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména § 36, 41, 42, 44–45, 47–53a.

 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zejména příloha 3.

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zejména § 41, 42, 45–48, 54–55b.

 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zejména Příloha body 1., 2., 3., 4.

 • ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny.

 • ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov.

 • ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení.

 • ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů. Část 1.

 • ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení.

Stavební požadavky na budovy

Výstavba

Stavba nového nebo rekonstrukce stávajícího výrobního a provozního objektu může být započata na základě stavebního povolení nebo ohlášení. Za naplnění této povinnosti odpovídá stavebník. Podrobnosti o ohlašování staveb, povolování staveb a průběhu stavebního řízení obsahuje zák. č. 183/2006 Sb., § 103–118.

Kolaudační souhlas

Nové stavby jako jsou např. nemocnice, školy, stavby pro obchod a průmysl, stavby pro shromažďování většího počtu osob, stavby dopravní, věznice smějí být užívány pouze na základě kolaudačního souhlasu, který na žádost účastníka vydává příslušný stavební úřad. V kolaudačním souhlasu je uveden povolený účel užívání stavby. Kolaudační souhlas je nutným dokladem pro další užívání stavby.

Kolaudační souhlas může být na omezenou dobu nahrazen povolením k předčasnému užívání stavby.

Dokumentace stavby

Po dobu trvání stavby je vlastník povinen uchovávat ověřenou dokumentaci stavby, odpovídající jejímu skutečnému provedení.

U staveb, kde se stavební dokumentace nedochovala nebo nebyla pořízena, je povinností vlastníka pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Dokumentace se při prodeji stavby předává novému vlastníkovi.

V některých případech může stavební úřad povolit pořízení zjednodušené dokumentace (paspart stavby).

Obsah dokumentace skutečného provedení stavby, případně zjednodušené dokumentace, stanoví vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha 3.

Změna užívání stavby

Užívání stavby k jinému účelu než ke kterému byla kolaudována, její podstatné rozšíření nebo změna činnosti, která by mohla ohrozit bezpečnost, zdraví, život osob, zdraví zvířat nebo životní prostředí, je možné jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu.

Při změně užívání stavby, spojeného se zásadní stavební úpravou, musí být vydán nový kolaudační souhlas.

Na základě oznámení vlastníka stavby, které popisuje a odůvodňuje zamýšlenou změnu, její rozsah a důsledky, stavební úřad buď se změnou souhlasí, zakáže ji nebo určí podklady nezbytné pro řízení o změně užívání stavby.

V případě, že do 30 dnů od oznámení změny stavební úřad nekoná má se za to, že se změnou užívání souhlasí.

Provedení stavby

Stavby musí splňovat základní požadavky, kterými jsou:

 • mechanická odolnost a stabilita (odpovídající povaze používání pracovišť),

 • požární bezpečnost,

 • ochrana zdraví osob, zvířat, zdravých životních podmínek, životního prostředí,

 • ochrana proti hluku,

 • bezpečnost při užívání,

 • úspora energie a tepelná ochrana.

Hygienické požadavky

Větrání pracovišť

Na pracovišti musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu větráním přirozeným, nuceným nebo kombinovaným. Množství vyměňovaného vzduchu se určí podle druhu práce a její fyzické náročnosti.

Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště se pohybuje od 25 až do 90 m3 na jednoho zaměstnance. Toto množství se zvyšuje při zátěži teplem nebo pachy a na pracovištích s přístupem veřejnosti.

Na pracovištích kde může dojít k úniku chemické těkavé látky způsobující akutní poškození zdraví, se zřizuje havarijní větrání.

Když nepostačuje přirozené větrání, zřizuje se větrání kombinované nebo nucené. Množství přiváděného venkovního vzduchu musí zajistit snížení koncentraci chemické látky nebo prachu pod hodnotu přípustného expozičního limitu. Při nuceném větrání se přiváděný vzduch filtruje, v zimě ohřívá.

Podrobnosti obsahují ustanovení § 41, 42 nař. vl. č. 361/2007 Sb.

Osvětlení pracoviště

Pro osvětlení pracovišť a spojovacích cest se užívá osvětlení denní, umělé nebo sdružené, podle druhu a zrakové náročnost vykonávané práce. Osvětlení nesmí oslňovat.

Osvětlení musí odpovídat normovým hodnotám stanovených v ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení, ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů. Část 1.

nař. vl. č. 361/2007 Sb. § 45 jsou uvedeny požadavky na minimální hodnoty denního osvětlení, sdruženého osvětlení a umělého osvětlení, případně i výjimky.

Osvětlovací otvory na pracovištích, které mohou způsobovat zvýšenou tepelnou zátěž, musí být vybaveny clonícím zařízením pro regulaci přímého slunečního záření. Výplně bočních oken nesmí bránit pohledu ven.

Osvětlovací otvory, soustavy a odrazné plochy na pracovišti musí být soustavně čištěny a udržovány. Tyto práce musí být prováděny bezpečné, bez ohrožení dalších přítomných osob. Otevíratelná okna a světlíky musí umožňovat bezpečnou manipulaci (otevírání, zavírání, nastavování, zajišťování) z podlahy.

Čištění osvětlovacích otvorů a svítidel

Podle způsobu znečištění provozu musí být prováděno opakované čištění osvětlovacích otvorů, svítidel, odrazných ploch v termínech uvedených v tabulce:

Pracoviště Termín 
bez technologického zdroje prachu a chemických látek minimálně
1 x za 2 roky 
s technologickým zdrojem prachu a chemických látek jako sekundárních
produktů z technologického procesu 
zpravidla
2 x ročně 
s technologickým zdrojem prachu a chemických látek jako součásti
technologického procesu 
zpravidla
4 x ročně 

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení, podle ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení, se zřizuje na pracovištích a spojovacích cestách, kde při výpadku umělého osvětlení je zaměstnanec vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo poškození zdraví.

Výška prostor pro práci

Světlá výška prostoru určeného pro trvalou práci je dána v závislosti na ploše prostoru podle tabulky:

Plocha (m2) Minimální světlá výška (m) 
do 20 2,5 
do 50 2,6 
51 – 100 2,7 
101 – 2 000 
nad 2 000 3,25 

Nař. vl. č. 361/2007 Sb.stanoví dále světlou výšku pro místnosti se šikmým stropem a pro prodejní místnosti a kanceláře.

Objemový prostor

Pro jednoho pracovníka na pracovišti musí být k dispozici objemový prostor v závislosti na energetickém výdeji. Do prostoru se nezapočítává stabilní provozní zařízení. Velikost prostoru je uvedena v tabulce:

Práce zařazená do třídy Objemový prostor (m3) 
I, IIa 12 
IIb, IIIa, IIIb, 15 
Iva, Ivb, V  18 

Zařazení prací do tříd stanoví příloha č. 1, část A, tabulka č. 1 k nařízení vlády č. 361/2006 Sb.

Podlahová plocha

Na pracovišti musí být pro jednoho pracovníka podlahová plocha minimálně 2 m2. Do plochy se nezapočítávají stabilní provozní zařízení a spojovací cesty. Volná plocha pro pohyb nesmí být užší než 1 m.

Sanitární zařízení

Sanitární zařízení na pracovišti jsou šatna, umyvárna, sprcha a záchod. Jeho světlá výška musí být alespoň 2,3 m, 2,5 m při ploše větší než 30 m2. Provedení a vybavení musí odpovídat ČSN 734108. Teplota a výměna vzduchu musí být podle přílohy č. 10 tab. 1 nař. vl. č. 361/2007 Sb., požadavky na ukládání pracovního oděvu, počty umyvadel a sprch uvádí tab. 2. Pro muže a ženy se zřizují oddělené šatny, umyvárny, sprchy. Na pracovištích do 5 zaměstnanců lze oddělení šaten umyváren a sprch provést časově. Pro nejvýše 5 zaměstnanců může být společný záchod pro muže a ženy.

Šatna

Šatna se musí zřídit tam, kde zaměstnanci musí nosit pracovní oděv a není možné se převlékat jinde. Tam kde zaměstnanci nemusí používat pracovní oděv (obuv), musí mít vymezený prostor na ukládání civilního oděvu (obuvi). V šatně musí být uzamykatelné skříňky a sedací nábytek (lavice).

Šatna pro ukládání pracovního oděvu znečištěného prachem, olovem, asbestem a dalšími nebezpečnými látkami musí mít do výše 1,8 m omyvatelné stěny. Podle druhu znečištění musí být v některých případech pracovní a civilní oděv ukládán odděleně. V těchto případech se mezi šatnami umísťuje průchozí sprcha (hygienická smyčka). Hygienická smyčka se zřizuje i na pracovištích s pracemi epidemiologicky závažnými a kde se požaduje celková očista těla před nebo po práci. Podlaha šatny musí být snadno omyvatelná.

Umyvárna a sprcha

Umyvárna a sprcha se umisťuje v samostatné místnosti navazující dveřmi na šatnu. Umyvárny a sprchy musí mít provedeny obklady do výše 2 m. Když není nezbytná celková očista těla, stačí umyvárna s dostatečným počtem umyvadel a tekoucí teplou vodou.

Záchod

Vzdálenost záchodu od pracoviště musí být max. 120 m, při ztíženém přístupu 75 m. Záchod se zřizuje kabinový, splachovací, v každém podlaží kde je pracoviště. Před místností se záchody a pisoáry se zřizuje záchodová předsíň s umyvadlem a tekoucí vodou, pro činnosti epidemiologicky závažné s vodou teplou. Suchý a chemický záchod může být zřízen jen na mobilních pracovištích.

Počet záchodů musí být minimálně podle tabulky v závislosti na počtu osob na pracovišti:

Počet sedadel Počet žen Počet mužů 
10 10 
11 – 30 11 – 50 
31 – 50  
každých dalších 30 každých dalších 50 

Počet osob na jedno sedadlo, na pracovištích s vnuceným pracovním tempem, se snižuje o 20 %.

Pomocná zařízení

Pomocnými zařízeními jsou zařízení k mytí pracovní obuvi, na sušení pracovního oděvu a obuvi, místnosti pro odpočinek a prostor pro ukládání úklidových prostředků.

Prostor k mytí obuvi

Prostor, kde se myje obuv, musí mít omyvatelnou nekluzkou podlahu spádovanou k podlahové vpusti. Zřizuje se v blízkosti východu z pracoviště.

Prostor k sušení oděvu a obuvi

Pro pracoviště kde dochází k provlhnutí oděvu a obuvi při práci se zřizuje zařízení na sušení pracovního oděvu a obuvi. K usušení musí dojít nejpozději za 6 hodin. Tato místnost nesmí sloužit zároveň pro poskytování první pomoci.

Místnost pro odpočinek

Pokud to vyžaduje BOZP podle druhu vykonávané činnosti, zřizuje se v blízkosti pracoviště místnost pro odpočinek. Místnost musí být dostatečně velká, osvětlená denním světlem, větraná a vytápěná na 20 oC. Vybavuje se sedacím nábytkem s opěrkami zad a stoly podle maximálního počtu zaměstnanců ve směně. Pokud je místnost využívána i pro konzumaci jídla musí mít zajištěnou pitnou a teplou vodu a být vybavena umyvadlem, kuchyňským dřezem a zařízením na uchování a ohřev jídla.

Prostor pro odpočinek těhotných a kojících zaměstnankyň musí umožňovat odpočinek vleže.

Ošetřovna

Když se na pracovišti zřizuje ošetřovna, musí být vybavena umyvadlem s tekoucí pitnou vodou. Musí být vytápěná, chráněná proti znečištění, vlhkosti a vysokým teplotám a přístupná s nosítky. Při používání chemických látek které se vstřebávají kůží nebo žíravých látek na pracovišti, pokud nejsou v bezprostředním dosahu sprchy, musí se vybavit sprchou. Prostor s prostředky první pomoci musí být viditelně označen.

Prostor pro úklidové prostředky se zřizuje podle ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny.

Úklid a malování

Úklid pracoviště a souvisejících prostor na pracovišti s technologický zdrojem prachu nebo chemických látek se provádí jako součást technologického procesu, na pracovišti se sekundárním znečištěním prachem nebo chemickými látkami z technologického procesu denně, na pracovištích bez zdrojů znečištění se uklízí podle harmonogramu zaměstnavatele.

Malování se provádí podle plánu údržby, zpracovaného s přihlédnutím k udržovacímu činiteli podle projektu.

Stavby se shromažďovacím prostorem

Situování a vybavení staveb se shromažďovacím prostorem musí zaručovat v nejvyšší možné míře bezpečnost osob ve stavbě a její blízkosti pro případ havárie nebo požáru. Pro záchranné složky musí být

Nahrávám...
Nahrávám...