dnes je 25.5.2024

Input:

Charakteristika informací o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

29.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.2
Charakteristika informací o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

JUDr. Anna Janáková

Obsah informací

Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci představují v zásadě tři druhy informací, a to o:

  1. nebezpečích vyskytujících se na pracovištích a při pracovních činnostech (např. rizikové faktory pracovního prostředí, nebezpečná místa, nebezpečné procesy a pracovní postupy),
  2. rizicích možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců (stanovení rizika vyplývá z vyhodnocení vyskytujícího se nebezpečí a představuje pravděpodobnost vzniku poškození zdraví zaměstnance či zaměstnanců při práci a stupeň možných následků na jeho/jejich životech a zdraví),
  3. opatřeních k ochraně před působením neodstranitelných rizik práce (stanovení způsobu ochrany ať už prostředky kolektivní ochrany, jako jsou technická a organizační opatření, nebo prostředky individuální ochrany zaměstnanců). Podrobnosti o druzích opatření k zajištění BOZP, jsou uvedeny v podkapitole 3/6.3 (Opatření k zajištění BOZP)

V právních předpisech i v praxi se často informace uvedené pod písm. a) a b) shora často směšují či slučují a vyjadřují se pouze pojmem "informace o rizicích".

Důležitost kompletnosti informací

Všechny tyto informace s sebou velice úzce souvisí a je nezbytné poskytovat je ve vyváženém souladu. Informace o nebezpečích a o rizicích, která by nebyla doplněna informací, jak se proti riziku

Nahrávám...
Nahrávám...