dnes je 21.2.2024

Input:

Charakteristika nebezpečí při práci ve zdravotnictví

22.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.9.1
Charakteristika nebezpečí při práci ve zdravotnictví

Ambulantní péče a lůžková část

Mechanická ohrožení

Zranění ostrými předměty může vzniknout z několika zdrojů :

 • pořezání sklem,

 • píchnutí o injekční stříkačky,

 • nástroje s ostřím.

Mechanické nebezpečí od elektrických přístrojů: zvláště nebezpečné mohou být přístroje, které obsahují zavěšené nebo pohybující se hmotné části anebo které mají automatická ovládání. (rentgenová zařízení, operační stoly apod.)

Namotání ruky nebo jiné části těla převodovým ústrojím

Úder jiným pohyblivým zařízením strojů.

Fyzické přetížení

Fyzické přetížení a namožení v důsledku zvedání, přemisťování a manipulace s pacienty nadměrné hmotnosti a chybného způsobu manipulace. Při dlouhodobějším zvedání a manipulaci v nevhodné poloze může docházet k poškozením páteře nevratného charakteru. Práce v předklonu, přetěžování končetin, může vést k fyziologickým změnám na kloubech, vazech a svalech s trvalými následky. Vyskytuje se zejména u zdravotních sester při práci s pacienty.

Napadení druhou osobou

Případy napadení zdravotnického personálu druhou osobou se v poslední době množí. U některých pacientů může být agresivní jednání i bezdůvodné napadení dalších osob příznakem narušené psychiky.

Biologická nebezpečí

Infekce od pacienta: v ambulantních zařízeních – ordinacích praktických lékařů, odborných lékařů a poradnách je nezbytné provést příslušná vyšetření i s ohledem na aktuální zdravotní stav fyzické osoby.

Nebezpečí výbuchu

Nebezpečí výbuchu hrozí zejména při manipulaci s tlakovými lahvemi medicinálních plynů.

Nebezpečí:

 • pády tlakových lahví při nakládání a skládání,

 • pády tlakových lahví při nesprávné manipulaci,

 • exploze tlakových lahví při přehřátí nebo při vypouštění.

Nebezpečí požáru

Nebezpečí vzplanutí hořlavých směsí, případně výbuch: vznícení může nastat v místnostech, kde se používají hořlavá anestetika a čisticí nebo dezinfekční prostředky, neboť tyto látky mohou tvořit se vzduchem, s kyslíkem nebo kysličníkem dusným výbušné směsi.

Používání kyslíku zvyšuje nebezpečí vzplanutí (vyplývá ze špatného skladování a možného úniku plynů z lahví). Nebezpečí požáru vzniká i samovznícením medicinálního kyslíku při styku s mastnotou.

Nebezpečí od elektrického zařízení

Počet zdravotnických procedur využívajících zdravotnických elektrických přístrojů se stále zvyšuje. Bezpečná aplikace zdravotnických elektrických přístrojů není určena jen samotným přístrojem, ale také bezpečnostními instalačními opatřeními. Požadavky na elektrickou instalaci v místnostech pro poskytování lékařské péče jsou přísnější než pro byty a kanceláře. Při používání zdravotnických elektrických přístrojů vzniká nebezpečí:

 • popálenin, úrazu elektrickým proudem nebo dokonce srdeční zástavy. Ohroženi jsou nejen zdravotničtí pracovníci, ale i pacienti,

 • nežádoucí nebo nadměrné záření a elektrické rušení: některé zdravotnické elektrické přístroje jsou nadměrně citlivé na elektrické rušení, přenášené do síťové části zářením. Pokud je záření využito k diagnostickým nebo terapeutickým účelům, je třeba učinit opatření.

Nebezpečí chemická

Vdechnutí unikajícího plynu: únik některých plynů může způsobit otravu až se smrtelnými následky pro zaměstnance.

Nebezpečí biologická

Příčiny vzniku nemocniční nákazy:

 • infekce od pacienta,

 • infekce nedodržováním hygienických zásad.

Klinická biochemie

Biologická nebezpečí

Kromě obecných nebezpečí, společných pro všechny zaměstnance zdravotnických zařízení, platí pro oddělení klinické biochemie některá specifika. Odběr a vyšetření biologického materiálu ke stanovení diagnózy se provádí zpravidla v akutním stadiu infekčního onemocnění. V případě sérologických vyšetření se odebere ještě druhý vzorek za dva až tři týdny po odběru prvního vzorku, jinak podle potřeby.

Popálení

Při práci s chemikáliemi, zejména tam, kde se jedná o hořlavé kapaliny, hořlavé plyny a látky, které tvoří výbušné směsi a látky s nízkou teplotou vzplanutí, hrozí akutní nebezpečí vzniku požáru a výbuchu a ohrožení osob popálením

 • přehřátí látek při míchání, mletí a dalších úpravách,

 • rozlití hořlavých kapalin,

 • mytí nádobí, které je znečištěno silnými kyselinami nebo zásadami, látkami jedovatými,

Nahrávám...
Nahrávám...