dnes je 21.3.2023

Input:

Důsledky výstupní a následné prohlídky pro zaměstnavatele

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6.4
Důsledky výstupní a následné prohlídky pro zaměstnavatele

JUDr. Eva Dandová

Výstupní prohlídka

Výstupní prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce. Výstupní prohlídka se provede v případech stanovených v § 13 VoPLS, a to:

  • při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu v stanovených případech,

  • před převedením zaměstnance na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové,

  • pokud tak stanoví jiný právní předpis a dále v případě,

  • kdy o to požádá zaměstnavatel nebo jeho prostřednictvím zaměstnanec.

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče ve zněnívyhlášky č. 436/2017 Sb. upravuje výstupníh prohlídky tak, aby výstupní prohlídky byly prováděny v případě výkonu rizikových prací a v případech, kdy u současného zaměstnavatele byla u zaměstnance uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání nebo zaměstnanec utrpěl pracovní úraz. V případě pracovních úrazů se provedení výstupní prohlídky omezuje pouze na závažné úrazy, a to takové, u nichž dochází v průběhu doby ke zhoršování zdravotního stavu, což se může projevit opakovanou pracovní neschopností pro tento úraz, nebo musí být na základě zhoršení zdravotního stavu provedeno nové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel je ten, kdo hradí zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním a také eviduje "neschopenky", nebude pro něj obtížné určit, který zaměstnanec je povinen se výstupní prohlídky v souvislosti s pracovním úrazem účastnit. Účelem není řešit každý banální pracovní úraz, ale zajistit právní jistotu při stanovení nároků na odškodnění zaměstnavateli i zaměstnanci při skutečně závažných pracovních úrazech. V souvislosti novou úpravou se doplňuje poznámka pod čarou, která odkazuje na nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb.

Na základě provedení výstupní prohlídky se nevydává lékařský posudek.

Posuzované osobě a osobě, která o prohlídku požádala (zaměstnavateli), předáno potvrzení o jejím provedení. Kopie potvrzení se zakládá do zdravotnické dokumentace pracovnělékařských služeb.

Potvrzení o provedení výstupní prohlídky je dokladem o tom, že prohlídka byla provedena.

Potvrzení pak slouží pro případ uplatňování nároků na odškodnění při vzniku nemoci z povolání nebo následků pracovního úrazu, nebo pro zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb, pokud budou zjištěny změny zdravotního stavu vyžadující další odborné vyšetření a

Nahrávám...
Nahrávám...