dnes je 25.5.2024

Input:

Hygiena

11.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3
Hygiena

Ing. Pavel Petrů, Ing. Milan Tomeček a kol.

Hygiena jako preventivní lékařský obor studuje vliv životních a pracovních podmínek na zdraví člověka a lidských kolektivů, zabývá se zdravým způsobem života. Jejím úkolem je vypracovávat vědecky zdůvodněné zásady a doporučení pro život a práci člověka, prosazovat jejich uplatnění v praxi a prověřovat jejich účinnost na základě hodnocení reakcí organismu na faktory zevního prostředí. Přispívá tím k ochraně a upevňování zdraví, k všeobecnému rozvoji člověka a k prodloužení jeho produktivního věku.

Hygiena práce jako dílčí část hygieny se zabývá pracovními podmínkami a jejich vlivem na zdraví a pracovní výkonnost člověka. Určuje zásady pro výstavbu a provoz pracovišť, pro organizaci a režim práce a stanovuje požadavky na technologii výroby z hlediska zdravotního, jakož i požadavky pro zajištění výkonnosti pracujícího člověka se zřetelem na věk a pohlaví.

Zahrnuje především:

 • rozpoznání faktorů pracovního prostředí , podmínek práce a vlivu faktorů spojených s výkonem práce na zdraví pracovníka a jeho pracovní pohodu ,

 • zhodnocení významu těchto vlivů vzhledem k možnosti poškození lidské zdraví, pracovní pohodě (pocitu zdraví) využitím objektivních metod (měření),

 • navržení kontrolních metod za účelem omezení nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek , jsou-li pro to rozumné důvody

Zdraví při práci je charakterizováno jako tělesná, duševní a sociální pohoda při práci.

Veřejné zdraví je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin, který je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.

Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním.

Ochrana zdraví při práci je soubor preventivních opatření s cílem předcházet vzniku nemocí z povolání a jiných poškození zdraví.

Soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví tvoří správní úřady:

 • Ministerstvo zdravotnictví (MZ),

 • krajské hygienické stanice,

 • Ministerstvo obrany

 • Ministerstvo vnitra.

 • Ministerstvo zdravotnictví jako orgán státního dozoru druhého stupně řídí a kontroluje krajské hygienické stanice, rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických stanic a řeší stížnosti na jejich postup při výkonu státní správy. Ministerstvo zdravotnictví také plní úkoly ústředního správního úřadu, které se týkají uskutečňování národní politiky, analýzy činnosti a zpracování koncepce dalšího rozvoje v oblasti ochrany veřejného zdraví, zajištění mezinárodní spolupráce a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv. Ministerstvo zdravotnictví rovněž poskytuje součinnost Ministerstvu obrany a Ministerstvu vnitra při výkonu státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví je zřizovatelem zdravotnických zařízení – Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze a zdravotních ústavů.

 • Krajské hygienické stanice a jim podřízená územní pracoviště v ochraně zdraví při práci podle § 82 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

  • vykonávají státní zdravotní dozor nad ochranou zdraví při práci a nad povinností zaměstnavatele zajistit závodní preventivní péči,

  • rozhodují ve věcech kategorizace prací a podmínek ochrany zdraví zaměstnanců vykonávajících rizikové práce,

  • plní úkoly správního úřadu, vydávají rozhodnutí, povolení, osvědčení a plní další úkoly státní správy, které náleží do jejich působnosti,

  • provádějí hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva,

  • posuzují pracovní podmínky zaměstnanců, u nichž je podezření na nemoc z povolání,

  • kontrolují a řídí místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví,

  • podílejí se na úkolech integrovaného záchranného systému,

  • ukládají sankce za nesplnění povinností uložených zákonem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví,

  • plní další úkoly stanovené zvláštními zákony (například zákonem o chemických látkách a chemických přípravcích, zákonem o odpadech).

Krajské hygienické stanice

Název organizace Adresa Telefon Fax www stránky
Hygienická stanice hlavního
města Prahy
Rytířská 12,
Praha 1, 110 01
296 336 700 224 212 335 www.hygpraha.cz
Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje
Na Sadech 25,
České Budějovice, 370 71
387 712 911 387 712 349 www.khsstc.cz
Krajská hygienická stanice
Jihomoravského kraje
Jeřábkova 4,
Brno, 602 00
541 219 575-7 545 243 264 www.khscb.cz
Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje
Závodní 94,
Karlovy Vary, 360 21
355 328 311 355 328 330 www.khsplzen.cz
Nahrávám...
Nahrávám...