dnes je 25.5.2024

Input:

Inspekce práce

30.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.2
Inspekce práce

Ing. Miloslav Kočí

Zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce byly zřízeny:

 • Státní úřad inspekce práce (SÚIP) se sídlem v Opavě, v čele s generálním inspektorem, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), který je nadřízeným služebním úřadem inspektorátů, oblastní inspektoráty práce (OIP), v čele s vedoucími inspektory.

Předmět kontroly

Orgány inspekce práce kontrolují dodržování povinností, které vyplývají z právních předpisů:

 • k zajištění bezpečnosti práce,

 • k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a vyhrazených technických zařízení,

 • stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,

 • zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců a zaměstnanců pečujících o děti a bezmocné osoby,

 • z nichž vznikají zaměstnancům, zástupcům zaměstnanců práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, nároky z kolektivních smluv a vnitřních předpisů zaměstnavatele,

 • upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi,

 • stanovících povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka nebo vedoucího úředníka územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly provedeny správně.

Kontrola je prováděna na základě ročního programu kontrolních akcí, který je projednán s vyššími odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů a schválený MPSV, nebo na základě podnětů zaměstnanců a občanů.

Působnost orgánů inspekce práce

Působnost orgánů inspekce práce se vztahuje na:

 • zaměstnavatele a na jejich zaměstnance,

 • právnické osoby, u kterých jsou vykonávány veřejné funkce,

 • fyzické osoby vykonávající veřejné funkce,

 • podnikající fyzické nebo právnické osoby,

 • fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli a samy též pracují,

 • spolupracujícího manžela nebo dítě podnikající fyzické osoby,

 • fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby, zhotovitelem stavby a na fyzickou nebo právnickou osobu, která se na zhotovení stavby podílí, koordinátora BOZP na staveništi,

 • vysílající a přijímající organizace a dobrovolníky při výkonu dobrovolnické služby (viz zákon č. 198/2002 Sb.),

 • právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení a právnické a fyzické osoby, u nichž se uskutečňuje praktické vyučování žáků,

 • věznice, právnické a fyzické osoby, které zaměstnávají odsouzené a na odsouzené,

 • právnické a fyzické osoby, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi.

Práva inspektora při kontrole

Inspektor je při kontrole oprávněn:

 • vstupovat bezplatně do objektů, zařízení a výrobních prostorů kontrolované osoby,

 • požadovat poskytnutí pravdivých a úplných informací o skutečnostech týkajících se kontroly,

 • ověřovat totožnost fyzických osob podle občanského průkazu, cestovního pasu, popřípadě služebního průkazu státního zaměstnance

 • požadovat předložení dokladů (v originále nebo úředně ověřené), jiných písemností, záznamů dat na paměťových médiích, zdrojových kódů programů, vzorků materiálů, látek nebo výrobků,

 • pořizovat kopie nebo výpisy z dokladů, fotodokumentaci, obrazové či zvukové záznamy,

 • nařizovat zachování místa pracovního úrazu v původním stavu až do skončení šetření nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování,

 • ukládat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat lhůty k jejich odstranění,

 • navrhovat technická a jiná opatření k odstranění pracovních rizik,

 • vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních,

 • vydat rozhodnutí o zákazu,

 • používat objekty, pracoviště, výrobní a pracovní prostředky nebo zařízení, pracovní a technologické postupy,

 • vykonávat práce nebo činnosti, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob zdržujících se s vědomím kontrolované osoby v jejích prostorech,

 • práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, která je vykonávána v rozporu s právními předpisy,

 • používat v případě nezbytnosti telekomunikační zařízení kontrolované osoby,

 • uložit pořádkovou pokutu do výše 50 000 Kč za nesplnění povinnosti kontrolované osoby.

Povinnosti inspektora při kontrole

Při výkonu kontroly je inspektor povinen:

 • prokázat se svým průkazem inspektora, který je oprávněním k provedení kontroly (vzor průkazu je uveden ve vyhlášce č. 266/2005 Sb.),

 • o zahájení kontroly informovat zástupce zaměstnanců,

 • chránit práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby,

 • zabezpečit ochranu zajištěných dokladů, pořízených kopií a výpisů proti ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,

 • písemně potvrdit kontrolované osobě převzetí kontrolních vzorků a zajištěných dokladů,

Nahrávám...
Nahrávám...