dnes je 19.5.2024

Input:

Jak řeší bezpečnost práce nová norma ČSN ISO 45001:2018, a přechod z OHSAS 18001 na nové požadavky

5.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.130
Jak řeší bezpečnost práce nová norma ČSN ISO 45001:2018, a přechod z OHSAS 18001 na nové požadavky

Ing. Monika Becková

V listopadu začala platit v české soustavě norem ČSN ISO 45001:2018, která stanovuje požadavky na systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzhledem ke skutečnosti, že standard OHSAS 18001 byl v posledních letech stále používanější zejména v rámci integrovaných systémů řízení, lze předpokládat, že nejinak tomu bude i u této nové normy, také s ohledem na fakt, že získala status mezinárodního standardu pod "značkou" ISO – Mezinárodní organizace pro standardizaci.

Jaké z toho vyplývají hlavní změny pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (pozn.: v současnosti jsou používány dvě zkratky pro tyto systémy se stejným významem: SMBOZP, a OHSMS), jaké jsou hlavní požadavky nové normy, i pokyny pro migraci se dozvíte ze série článků věnované tomuto tématu. Zmíníme stručně vývoj norem v oblasti SMBOZP, význam a smysl jejich použití, porovnáme hlavní rozdíly mezi ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN ISO 45001:2018, a postupně projdeme jednotlivé články ČSN EN ISO 45001 se souhrnným komentářem k praktické aplikaci. V závěru potom poradíme, co dělat a na co se zaměřit v přechodném období včetně postupu certifikace.

Úvod

Připomeňme si, že používání systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není žádnou novinkou. Vývoj norem pro OHSMS začal již na počátku 90. let 20. století. V roce 1996 byla publikována BS 8800:1996 (British Standard) - Guide to Occupational health and safety management systems. Na konci 90. let 20. století pak byla zformována Projektová skupina OHSAS, která v roce 1999 vydala normu OHSAS 18001:1999 a v následujícím roce pak navazující OHSAS 18002:2000. Zhruba po šesti letech aplikace požadavků v praxi následovala revize se zapracováním zkušeností, tedy OHSAS 18001:2007, která v ČR vyšla pod označením ČSN OHSAS 18001:2008 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky. K tomuto dokumentu, který stanovoval požadavky na SMBOZP, následně vyšel "návod k použití" (u nás jako ČSN OHSAS 18002:2009 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007).

Průzkum v oblasti vydaných certifikátů dle standardu OHSAS 18001 (zahrnující data z roku 2011) ukázal, že 127 zemí používá nějaký standard pro SMBOZP, zvláště OHSAS 18001. Bylo zřejmé, že v této oblasti existuje potřeba mezinárodní normy. V důsledku toho byl v březnu 2013 organizaci ISO předložen nový návrh pracovního úkolu, jehož výsledkem je vytvoření normy ISO 45001.

ISO 45001:2018 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití – byla tedy vydána v březnu 2018, v ČR vyšla v říjnu 2018 s platností od 1.11.2018. ČSN ISO 45001:2018 nahrazuje (po deseti letech) ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN OHSAS 18002:2009.

K čemu je dobré ji použít?

Norma ISO 45001:2018 poskytuje silný a účinný soubor procesů pro zlepšení bezpečnosti práce od samostatných a malých firem po celosvětové dodavatelské řetězce.

Dokument je vytvořen tak, aby pomohl organizacím všech velikostí ve všech odvětvích průmyslu aplikovat účinný a proaktivní systém řízení BOZP. Očekává se od něj, že s jeho využitím v praxi dojde ke snížení počtu pracovních úrazů i nemocí z povolání.

Podle údajů a výpočtů, které provedla Mezinárodní organizace práce (ILO) v roce 2017, dojde ročně k 2.78 milionu bezpečnostních incidentů s následkem smrti. To znamená, že každý den zemře téměř 7 700 pracovníků na následky pracovních úrazů nebo nemocí z povolání. Navíc ročně vznikne na 374 milionů dalších úrazů a nemocí z povolání bez smrtelných následků, které často končí dlouhodobou pracovní neschopností (zdroj: www.iso.org ).

Aplikace ISO 45001 v širším kontextu může v této oblasti napomoci příznivějšímu vývoji. Norma poskytuje průmyslu i ostatním zainteresovaným stranám efektivní a užitečný návod pro zlepšení systému řízení bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci v celosvětovém měřítku. Prostřednictvím snadno použitelného rámce ji lze aplikovat v organizacích výrobního charakteru i poskytujících služby, a to bez ohledu na to, kde se nacházejí a jak jsou velké.

Nový standard pomůže organizacím poskytnout svým pracovníkům i návštěvníkům bezpečné a zdravé pracovní prostředí tím, že budou neustále zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci v praxi na systémové úrovni.

Protože ISO 45001 je zpracována tak, aby se dala integrovat s dalšími normami systémů managementu a byla tak zajištěna vysoká úroveň kompatibility např. s novými verzemi ISO 9001:2015 (pro systémy managementu kvality) a ISO 14001:2015 (pro systémy environmentálního managementu), organizace, které již tyto ISO normy zavedly, mají usnadněnu její implementaci.

Nová norma vychází ze společných prvků, které najdeme ve všech ISO normách systémů managementu, a používá známý model PDCA (Plan-Do-Check-Act).

ISO 45001 nahrazuje OHSAS 18001. Organizace nyní certifikované podle OHSAS 18001 mají 3 roky na dosažení souladu s ISO 45001, pokud si přejí v certifikaci pokračovat.

Mezinárodní akreditační fórum (IAF) vytvořilo požadavky na přechod, které by měly pomoci certifikovaným organizacím, certifikačním orgánům, akreditačním orgánům a dalším subjektům, se na přechod připravit. V ČR vyšly v této souvislosti dva dokumenty – IAF MD 21:2018 (Požadavky na provedení migrace z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018) a IAF MD 22:2018 (Aplikace ISO/IEC 17021-1 pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – OHSMS; dostupné na www.cai.cz), o kterých se zmíníme v závěru naší série článků.

Porovnání ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN ISO 45001:2018

Jak už bylo zmíněno, postupně projdeme jednotlivé články ČSN EN ISO 45001 se souhrnným komentářem k praktické aplikaci. Nyní tedy pouze stručný přehled nejvýznamnějších změn:

  • Mění se status (a tím i význam) normy;

  • Dokument respektuje zcela novou strukturu 10 kapitol dle společného rámce v Annex SL;

  • Nové / pozměněné termíny a definice;

  • Nové požadavky na SMBOZP (nejvýznamnější změny nalezneme v kapitolách 4, 5, 6 a 8 v ISO 45001);

  • Pokrytí problematiky BOZP v širším rozsahu a komplexnějším způsobem (např. včetně oblasti tělesné a duševní pohody zaměstnanců, která může zahrnovat i problematiku šikanování a diskriminace na pracovišti);

  • Kromě rizik je kladen důraz na zvažování příležitostí;

  • Požadavky zahrnují nově nejen rizika v BOZP, ale i tzv. "jiná" rizika (na systémové úrovni);

  • Není požadavek na jmenování člena vedení (dříve čl. 4.4.1);

  • Rozšířený pohled na posuzování / certifikaci;

  • Více se blíží zejména ISO 14001:2015.

Výhody zavedení systému managementu BOZP dle ČSN ISO 45001:2018

Jako u každého standardu pro systémy managementu je největší výhodou

Nahrávám...
Nahrávám...