dnes je 22.6.2024

Input:

Kontrola nad dodržováním nároků zaměstnanců vyplývajících z kolektivních smluv, sankce

7.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.6
Kontrola nad dodržováním nároků zaměstnanců vyplývajících z kolektivních smluv, sankce

JUDr. Eva Dandová

Inspekce práce

Kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů je upravena zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, tento zákon v podstatě sloučil pod jeden Úřad provádění kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví a kontrolu pracovněprávní.

Ostatní inspekční orgány

Zákon o inspekci práce se nedotýká působnosti a pravomocí ostatních inspekčních orgánů, činných v této oblasti mimo rámec systému Ministerstva práce a sociálních věcí. I nadále státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené zákonem o státním odborném dozoru nad bezpečností práce výhradně k tomuto účelu (Institut technické inspekce). Dozor vykonávaný orgány státní báňské správy nadále vykonávají Český báňský úřad a obvodní báňské úřady. Dozor vykonávaný orgány státního zdravotního dozoru ve vztahu k ochraně zdraví při práci nadále vykonávají Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice.

Rozsah kontroly

Zákonem je rozsah kontroly vymezen nikoli odkazem na příslušné právní předpisy, ale věcným vymezením příslušných právních předpisů upravujících pracovněprávní vztahy, to proto, aby při každé novele zákoníku práce nemusel být zákon novelizován.

Dodržování kolektivních smluv

Státní úřad inspekce práce a inspektoráty práce rovněž kontrolují mimo jiné také dodržování kolektivních smluv v těch částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisů podle § 305zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce, jestliže zakládají práva zaměstnanců.

Kompetence inspekce práce

Kompetence inspekce práce je stanovena v § 4 a § 5 zákona o inspekci práce. K tomu je třeba upozornit především na rozhodování ve správním řízení podle správního řádu

Orgány inspekce práce rozhodují v prvním stupni o přestupcích nebo správních deliktech, v prvním stupni o uložení pořádkové pokuty za nesplnění povinnosti udělit souhlas k výkonu kontroly v zařízeních ozbrojených sil a bezpečnostních sborů

Pokud se týká vlastní inspekce tak je třeba konstatovat, že zákon soustřeďuje kontrolu pracovněprávních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích, právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, právních předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení, právních předpisů o zaměstnávání

Nahrávám...
Nahrávám...