dnes je 24.2.2024

Input:

Kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce v roce 2012

18.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1
Kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce v roce 2012

Ing. Miloslav Kočí

Při sestavování programu kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce Evropské unie, z analýzy pracovní úrazovosti a podnětů ke kontrole, poznatků z předchozí kontrolní činnosti a rovněž z námětů a připomínek sociálních partnerů.

Hlavní úkoly

Ze celkového počtu kontrolních úkolů s celostátní působností byly tyto z oblasti BOZP:

 • Bezpečnost práce ve stavebnictví.

 • Bezpečnost práce při provozu kamionové nákladní přepravy.

 • Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více.

 • Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem.

 • Dodržování předpisů při provozu tlakových nádob stabilních s rizikem výbuchu expandující vodní páry.

 • Bezpečnost práce při provozu jevištních technologických zařízení a zdvihacích plošin pro osoby s omezenou pohyblivostí v divadlech a ve veřejně přístupných budovách.

 • Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi.

 • Kontrola zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve školách a školských zařízeních zřízených pro praktické vyučování.

 • Kontrola systému BOZP v zemědělství se zaměřením na živočišnou výrobu.

 • Dodržování bezpečnosti práce osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnavateli při práci v lese.

 • Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

 • Program "Bezpečný podnik“.

 • Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti BOZP.

Mimořádné kontroly

Kromě toho orgány inspekce práce ve velkém rozsahu v průběhu roku 2012 prováděly koordinované kontroly dodržování předpisů ve své působnosti v součinnosti s  Úřady práce ČR a  České správy sociálního zabezpečení. Při tom spolupracovaly s Policí ČR, Cizineckou policií, Celní správou a městskou policií jednotlivých měst případně s dalšími partnery (Českou obchodní inspekcí, Českou inspekcí životního prostředí, odborovými svazy, stavebními úřady, živnostenskými úřady, odbory životního prostředí, hygienickými stanicemi).

Regionální kontroly

Další kontrolní úkoly si stanovily oblastní inspektoráty práce ve svých dílčích programech činnosti samy podle specifik jednotlivých regionů a na základě přijatých podnětů a plnily je v rámci své regionální působnosti. Byly např. prováděny kontroly zaměřené na bezpečnost:

 • skladového prostoru,

 • při práci na kotoučových pilách, tloušťkovačkách a frézkách při dřevoobrábění,

 • psychosociální rizika při práci,

 • lyžařských areálů na území ČR v době jarních prázdnin,

 • stánkového prodeje, především rychlého občerstvení, na území hlavního města Prahy,

 • u čerpacích stanic PHM ve Středočeském kraji,

 • v sídlech a prodejnách vybraných obchodních řetězců,

 • u zaměstnavatelů poskytujících služby motoristům,

 • při provozu koupališť, aquaparků a navazujících služeb,

 • při dálkové kamionové a dálkové autobusové dopravě,

 • stavebnictví, se zaměřením na stavby prováděné ve veřejném zájmu (silnice, kanalizace, liniové stavby),

 • při konání vánočních trhů.

Další úkoly

Vedle plnění hlavních kontrolních akcí oblastní inspektoráty práce plnily i další úkoly v rozsahu svých kompetencí daných zákonem o inspekci práce, z nichž lze uvést vyjádření k  projektovým dokumentacím vybraných staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb a dále o účast na řízeních k povolení užívání staveb.

Obojí představuje významnou preventivní činnost, kdy lze podchytit řadu nedostatků, které by později během provozu a užívání staveb mohly vést ke vzniku mimořádných událostí (úrazy nebo havárie, ohrožení veřejnosti apod.).

Oblastní inspektoráty zkontrolovaly v r. 2012 celkem 1 990 projektových dokumentací a zúčastnily se 1 341 kontrolních prohlídek staveb k vydání kolaudačního souhlasu. Neopomenutelná je činnost poradní, vyplývající ze zákona č. 251/2005 Sb., která byla prováděna jak v sídle úřadů, tak jako součást kontrol přímo u zaměstnavatelů.

Sankce

V rámci prováděných kontrolních akcích bylo v r. 2012 za porušení právních předpisů uloženo celkem 4 526 pokut v celkové výši téměř 342 milionů Kč.

Dále se budeme zabývat výsledky kontrol hlavních úkolů zaměřených bezprostředně na oblast bezpečnosti práce a technických zařízení.

Bezpečnost práce ve stavebnictví.

Náplní kontrolní činnosti ve stavebnictví bylo prověření stavu a úrovně zajišťování bezpečnosti práce u zhotovitelů staveb na staveništích, zejména při nejrizikovějších činnostech tj. pracích ve výškách a zemních pracích a dále na manipulaci s materiálem na staveništi a při montážních pracích, včetně ostatních souvisejících činností.

Byly provedeny kontroly u 1 246 subjektů na staveništích, kde pracovali současně zaměstnanci více zaměstnavatelů i podnikající fyzické osoby, které nikoho nezaměstnávaly. Bylo zjištěno 3 692 nedostatků.

Zjišťované nedostatky

Nejčastějšími nedostatky byly:

 • nedostatečná vzájemná informovanost o rizicích vyplývajících z práce více zhotovitelů na jednom staveništi a přijatých opatřeních k ochraně před působením rizik,

 • nedostatečné nebo neodpovídající školení zaměstnanců o BOZP,

 • nevhodný nebo žádný způsob zajištění zaměstnanců proti pádu z výšky,

 • neurčení vhodného OOPP proti pádu z výšky a jeho ukotvení,

 • nedostatečné technické konstrukce pro ochranu zaměstnanců proti pádu z výšky a lešení,

 • nedostatky u pracovních postupů při zajištění výkopových prací.

Vzájemná informovanost o rizicích

Vzájemná informovanost je lepší u větších investičních celků, kde působí větší, renomované stavební firmy a tam, kde působí koordinátor BOZP i když záleží především na jeho odbornosti a pečlivosti.

Problematické je vzájemné seznamování s riziky u OSVČ, kterých bývá na staveništích většinou více než zaměstnanců. Tato skutečnost je patrná zejména na menších staveništích.

Školení zaměstnanců o BOZP

Obsah školení neodpovídá platným právním předpisům, nezahrnuje právní předpisy týkající se prováděných činností.

Poskytování OOPP

Prostředky osobní ochrany proti pádu z výšky nejsou přidělovány i když na základě vyhodnocení rizik provedeného zaměstnavatelem je má mít zaměstnanec trvale k dispozici. Prostředky jsou převzaty vedoucími pracovníky subjektů, ale jejich výdej zaměstnancům na stavbách není prokazatelný. Zaměstnavatel často spoléhá, že mistr na staveništi případné riziko vyhodnotí sám a potřebný OOPP následně zajistí.

Ochrana proti pádu z výšky

Kolektivní ochrana proti pádu z výšky je problematická u provádění hrubých staveb a montáže prefabrikovaných železobetonových konstrukcí, kdy není dostatečné zajištění volných okrajů podlah, výtahových šachet, schodišť a otvorů v podlahách technickou ochrannou konstrukcí proti pádu.

Časté jsou nedostatky v zajištění pracovníků proti pádu při práci na střešních pláštích a při montáži bednění železobetonových stěn a stropů.

Zaměstnavatelé nevěnují dostatečnou pozornost výběru vhodného systému ochrany proti pádu z výšky pomocí OOPP. Nerespektují omezující podmínky a rizika používání prostředků osobního zajištění. Ty jsou z ekonomických důvodů často používány i v případech, kdy je účelné k ochraně použít technickou konstrukci.

Zhotovitelé na staveništích často nemají o používání osobního zajištění v různých kombinacích odborné znalosti, neznají požadavky na kotvicí zařízení a neuvědomují si požadavky na přípravu prací při použití tohoto zajištění. Použité prostředky pak neodpovídají povaze prováděných prací ve výškách, nezajišťují plnou ochranu a neumožňují bezpečný pohyb na pracovišti ve výškách.

Bezpečnostní požadavky na lešení

Provedení dočasné stavební konstrukce většinou neodpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž. Lešení jako dočasná stavební konstrukce nebylo předáno a převzato do užívání nejčastěji na stavbách prováděných drobnými zhotoviteli a u OSVČ, které montáž prováděly.

Dalšími nedostatky je nesouvislé pokrytí pracovních podlah jednotlivých pater lešení podlahovými dílci, chybějící nebo nedostatečné zajištění volných okrajů pracovních podlah zábradlím, chybějící zarážky u podlah a u trubkového lešení, nepoužívání roznášecích ocelových nánožek při zakládání na volném terénu. Lešení je často postaveno bez projektové dokumentace či vyšší, než výrobce lešení uvádí ve svém návodu na montáž a používání.

Nedostatkem je nedůsledné předávání lešení do užívání, kdy je poté na stavbě zjištěn zcela jiný stav konstrukce než potvrzuje zápis o předání (neúplné dokončení a vybavení).

Zajištění prostoru pod prací ve výškách

Zvláště při provádění krátkodobých prací na střechách, při rekonstrukcích balkonů a lodžií a při práci z lešení a pracovních plošin, nejsou dodržována ochranná pásma a pohybují se v nich osoby.

Zajištění výkopů

Nedostatečné zajištění svislých stěn výkopů proti sesutí bylo zjišťováno u zhotovitelů při provádění výkopů o menších hloubkách do 2 m.

Při výkopu hloubek nad 2 m jsou běžně používány ocelové pažicí boxy. Nedostatkem bylo jejich nesprávné používání či předčasné vytažení před provedením obsypu kanalizace nebo inženýrských sítí.

Dalšími nedostatky bylo zatěžování okrajů výkopů zeminou a stavebním materiálem, chybějící nebo nedostatečně provedené přechody přes výkop, nezajištění vlastního výkopu ohrazením, zábradlím nebo zábranou.

Bezpečnost práce při provozu kamionové nákladní přepravy.

Kontrolami byla zjišťována úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při práci, jak jsou přijímána opatření k předcházení rizik, seznamování zaměstnanců s předpisy k zajištění bezpečnosti práce pro konkrétní pracovní pozice, dodržování pokynů výrobců vozidel uvedených v návodech k obsluze a údržbě těchto vozidel a ověřování odborné a zdravotní způsobilosti pro výkon práce.

Předmět kontroly

Předmětem kontrolní činnosti bylo:

 • vyhledávání, hodnocení a minimalizování rizik zaměstnavatelem, seznámení zaměstnanců s riziky a  opatřeními na ochranu před nimi,

 • odborná a zdravotní způsobilost řidičů,

 • pracovní postupy,

 • dodržování stanoveného pracovního režimu řidičů.

Bylo provedeno 337 kontrol a zjištěno 1 445 porušení právních předpisů BOZP při provozu kamionové nákladní dopravy. Ve 33 případech nebyly kontrolou zjištěny žádné nedostatky.

Zjišťované závady

Nejčastěji byly zjišťovány nedostatky při:

 • vyhledávání rizik při práci,

 • seznámení zaměstnanců s riziky přímo vykonávané práce,

 • školení zaměstnanců,

 • dodržování pracovní doby v dopravě,

 • provozu a údržbě silničních vozidel,

 • zdravotní a odborné způsobilosti v dopravě.

Zaměstnavatelé nevyhledávají rizika (31 subjekt), o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních nevedli dokumentaci (27 subjektů), nebyl vypracován seznam pro poskytování OOPP včetně průkazné evidence přidělení (56 subjektů), neseznamují s kategorizací prací (neboť ta není provedena).

Zaměstnavatelé nezajišťují školení BOZP, nebo o něm nevedou dokumentaci (94 subjektů), v některých z těchto případů je školení zajištěno pouze tím, že je v pracovní smlouvě uvedeno "zaměstnanci byli seznámeni s BOZP“. U některých autodopravců nebylo zajištěno školení BOZP v domnění, že řidiči jsou proškoleni v autoškole v rámci profesního školení.

Vstupní školení je prováděno až v průběhu prvního měsíce (zjištěno u 4 subjektů). Školení bylo prováděno dle starých, již zrušených předpisů.

Zdravotní způsobilost řidičů není prokazována podle požadavků vyhlášky č. 277/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 72/2011 Sb. (23 % kontrolovaných subjektů). Zaměstnavatelé rovněž nedokládají zdravotní způsobilost řidičů pro práci v noci (17 % kontrolovaných subjektů).

Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy podle nař. vl. č. 168/2002 Sb. chybí jen výjimečně. Často v předpisu chybí řešení bezpečných pracovních postupů nebo zásady bezpečné práce při obsluze, údržbě, kontrole nebo odstraňování poruch vozidel (zvláště během jízdy).

Řidiči jsou nedostatečně seznámení s návody k obsluze přípojných vozidel (návěsů a přívěsů.

Nedodržování doby týdenního odpočinku se vyskytlo pouze u 7,5 % kontrolovaných subjektů.

Požadavky na odpovídající délku odpočinku mezi směnami nebyly dodrženy u 14 % kontrolovaných subjektů, délku směny nedodrželo 15 % kontrolovaných subjektů.

V souvislosti s režimem práce je třeba připomenout povinnost zaměstnavatele písemně potvrdit řidiči, v souladu se skutečností, dobu, kdy neřídil vozidlo spadající do působnosti ES 561/2006 z důvodu že čerpal dovolenou, byl nemocen, čerpal odpočinek, nebo řídil vozidla vyňatá z působnosti nařízení ES 561/2006.

Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více.

Kontroly byly směrovány do oborů ekonomických činností, kde lze předpokládat vyšší potencionální ohrožení osob a kde dlouhodobě dochází k velkému počtu pracovních úrazů. Probíhaly ve dvou částech:

 • Administrativní část kontroly byla zaměřena především na:

  • vedení dokumentace o vyhledávání a hodnocení rizik, opatření k eliminaci rizik a seznamování zaměstnanců s riziky a přijatými opatřeními,

  • kontrolu pracovní doby, její evidenci a dodržování přestávek na jídlo a oddech a odpočinek mezi dvěma směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu,

  • poskytování OOPP,

  • vedení evidence pracovních úrazů, přijímání a realizace opatření proti jejich opakování,

  • provádění vlastních prověrek BOZP na všech pracovištích zaměstnavatele.

 • Fyzické kontroly na pracovištích byly zaměřeny zejména na:

  • realizaci a dodržování opatření stanovených na základě vyhodnocení rizik a jejich dostatečnosti se zřetelem na konkrétní prováděné činnosti,

  • vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracoviště,

  • vhodnost zpracovaných pracovních postupů a jejich dodržování,

  • vedení provozní dokumentace u strojů a zařízení včetně provádění pravidelné údržby, kontrol a revizí

  • technický stav, vybavenost a funkčnost jednotlivých ochranných zařízení provozovaných strojů a zařízení včetně jejich bezpečného ovládání,

  • dodržování povinností stanovených v průvodní dokumentaci výrobce kontrolovaných strojů a zařízení, odbornou způsobilost obsluhy,

  • seznámení zaměstnanců s návody k obsluze.

Bylo provedeno celkem 6 173 kontrol u 6 089 subjektů a 391 následných kontrol zaměřených na ověření splnění uložených opatření z dřívějších kontrol. Při všech kontrolách bylo zjištěno 19 995 nedostatků.

Zjišťované nedostatky

Zjišťované nedostatky v administrativní činnosti:

 • Dokumentace o vyhledávání, vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních k minimalizaci rizik je vedena, často ale formálně nebo neúplně zpracovaná. Opatření k omezení rizik, včetně přidělování osobních ochranných pracovních prostředků jsou často pouze intuitivní, vyhodnocení rizik není konkrétní a liší se od skutečných rizik na pracovišti.

 • Doklady o školení zaměstnanců obsahují předpisy, které nemají přímou souvislost s vykonávanou prací školeného zaměstnance. Chybějí odkazy na návody od výrobců konkrétně používaných strojů a zařízení, místní provozní bezpečnostní předpisy a místní provozně bezpečnostní směrnice.

 • Zaměstnanci nejsou seznamováni s týdenní pracovní dobou a jejím rozvržením a chybí způsob vedení evidence odpracované pracovní doby.

 • Evidence odpracované doby není vedena předepsaným způsobem, bez odpracované noční práce a práce přesčas, výjimečně není vedena evidence odpracované doby vůbec. V evidenci nejsou mnohdy zaznamenávány přestávky na jídlo a oddech, které nejsou v mnoha případech ani stanoveny.

V rámci kontroly pracovišť bylo zjišťováno:

 • Neoznačené nosnosti podlah a regálů, nevyhovující manipulační rampy.

 • Nedostatky u komunikací (poškození povrchů, označování, udržování průchodnosti, nedostatečné šířky s ohledem na provoz).

 • Nevyčlenění dostatečných manipulačních prostorů pro příjem a odkládání materiálů.

 • Nedostatky v oblasti používání bezpečnostních značek a značení a jeho udržování.

Při kontrole strojů a zařízení bylo zjišťováno:

 • Chybějící průvodní technická dokumentace strojů a zařízení, v mnoha případech i u nových strojů a zařízení.

 • Nedostatky ve vedení provozní dokumentace provozovaných strojů a zařízení.

 • Nedostatky v provádění preventivních kontrol provozovaných strojů a zařízení a v důsledku toho chybějící nebo nesprávně nastavené ochranné prvky a ochranná zařízení (např. chybějící ochranné kryty, vyřazená funkce světelných zábran nebezpečných částí strojů apod.).

 • Často není zajištěno provádění předepsaných revizí, prohlídek a kontrol, a to zejména u elektrických zařízení. V této souvislosti nejsou vypracovány protokoly o určení vnějších vlivů k zajištění bezpečného provozování elektrického zařízení a nejsou stanoveny tomu odpovídající lhůty provádění periodických revizí. Důsledkem toho je stav těchto zařízení zanedbaný, a tím i rizikový.

V souvislosti s osobními ochrannými pracovními prostředky je zjišťováno:

 • Zaměstnavatelé (zejména malí zaměstnavatelé) nezajišťují vypracování, případně aktualizaci, seznamu poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů podle vyhodnocení rizik, konkrétních podmínek vykonávaných prací a charakteru pracovišť.

 • Používání přidělených OOPP zaměstnavatelé nekontrolují nebo jen velmi sporadicky.

Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem.

Vzhledem ke svému rozšíření a používání nabývají elektrická zařízení s běžnými napětími charakter téměř všeobecných technických zařízení a u uživatelů dochází ke snížení respektu k nim.

Úkol byl v souvislosti s provozem, údržbou, opravami, kontrolami a revizemi elektrických zařízení zaměřen na:

 • prevenci rizik,

 • školení BOZP,

 • osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP),

 • kontrolu plnění povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP.

V rámci úkolu bylo provedeno 821 kontrol, bylo zjištěno 2 959 nedostatků představujících porušení závazných právních předpisů a navrženo 142 technicko­organizačních opatření.

Prevence rizik

Nejsou vyhledávána a vyhodnocována konkrétní rizika. Rizika se vyhodnocují pouze v obecné rovině. Dokumentace o rizicích neobsahují činnosti při provádění montáží či oprav elektrických zařízení, kdy jsou tyto činnosti spojeny se specifickými nebezpečími a z toho vyplývajícími riziky.

Nedostatky jsou také v oblasti zajišťování řádné údržby, kontrol a revizí zejména starších strojů a zařízení.

Školení BOZP

Při školení k zajištění BOZP nejsou zaměstnanci seznámeni zejména s provozní dokumentací a s riziky vznikajícími při práci na elektrickém zařízení. To souvisí s tím že zaměstnavatelé neměli k dispozici pro poskytované elektrické zařízení provozní dokumentaci.

Další specifickou závadou bylo neustanovení osoby odpovědné za elektrická zařízení.

OOPP

Nebyly vypracovány nebo aktualizovány vlastní seznamy pro poskytování OOPP, a to na základě vyhodnocení elektrických rizik podle konkrétních činností na EZ. Na základě tohoto nedostatku nejsou zaměstnanci vybavováni vhodnými OOPP, např. ve vztahu k ohrožení elektrickým obloukem při práci na elektrickém zařízení.

Dále byly zjištěny nedostatky v evidenci OOPP, především v prokazatelnosti jejich přidělováni. Často se neprovádí kontrola používání a stavu přidělených OOPP.

Elektrická zařízení a jejich dokumentace

V rámci provozu elektrických zařízení se zejména neprováděly předepsané kontroly a revize a nevedla předepsaná provozní a technická dokumentace.

V oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem nebyla učiněna dostatečná opatření k ochraně před nebezpečným dotykem, zejména nebyla aplikována předepsaná doplňková ochrana proudovým chráničem.

Elektrické instalace nebyly vždy mechanicky pevné a spolehlivě upevněné. U pohyblivých a prodlužovacích přívodů nebyly z hlediska bezpečnosti a funkčnosti použity vhodné elektroinstalační prvky.

V provozních dokumentacích elektrických zařízení byly zjišťovány nedostatky zejména v oblasti stanovování prostředí a vnějších vlivů pro daná elektrická zařízení.

Způsobilost osob

Z pohledu organizace práce bylo nejčastějším porušením nestanovení osoby odpovědné za bezpečný provoz elektrického zařízení podle ČSN EN 50110-1 ed.2, čl. 4.3.

Zkoušky a přezkušování odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., jsou většinou zajišťovány externě, osvědčení o odborné způsobilosti pak nejsou vydávána vlastním zaměstnavatelem, ale pouze převzata, a to zpravidla bez zápisu o zkoušce. Nepotvrzení osvědčení ze strany zaměstnavatele má za následek neplatnost kvalifikace ve smyslu této vyhlášky.

Dodržování předpisů při provozu tlakových nádob stabilních s rizikem výbuchu expandující vodní páry.

Mezi závažné zdroje rizika s nejzávažnějšími následky patří energie akumulovaná ve stlačené páře nebo horké vodě.

Byla provedena kontrola tlakových nádob stabilních, jako jsou akumulátory páry, parní autoklávy, velkoobjemové vyvíječe páry, středotlaké napájecí nádrže.

Předmětem kontrol byly zejména tyto oblasti:

 • prevence rizik,

 • školení BOZP,

 • kontrola plnění povinností z předpisů k zajištění BOZP v souvislosti s provozem, údržbou, opravami, kontrolami a revizemi vyhrazených tlakových zařízení.

Bylo provedeno 169 kontrol, při kterých bylo zjištěno celkem 509 nedostatků a v rámci kontroly navrženo 49 technickoorganizačních opatření.

Prevence rizik

Nedostatky při prevenci technických rizik byly zjištěny především při provozu akumulátorů páry a parních autoklávů.

Častým nedostatkem bylo, že zaměstnavatel nevedl předepsanou provozní technickou dokumentaci tlakového zařízení (pasporty), někdy ani jejich evidenci.

Školení BOZP

U většiny kontrolovaných subjektů byly ustanoveny osoby odpovědné za technický stav a provoz tlakových nádob stabilních a prováděno školení obsluhujících zaměstnanců.

Tlaková zařízení

Úroveň prováděných kontrol a revizí je závislá na znalostech provádějících zaměstnanců. Pravidelná údržba charakteru prevence je většinou omezena na zajištění provozuschopnosti zařízení.

Nedostatky u tlakových nádob stabilních byly zjištěny:

 • na připojených potrubích (použití nevhodných armatur, netěsnosti na armaturách a spojích, koroze armatur, nevhodné závěsy potrubních tras),

 • na výstroji nádob (špatně nastavený otvírací přetlak pojistných ventilů, nefunkční teploměry, závady na odfuku pojistných ventilů, špatně umístěné manometry, zašpiněné vodoznaky, neoznačení nejvyššího pracovního přetlaku na manometru),

 • u nádob namáhaných v oblasti nízkocyklové únavy (závady u provozovatelů, kteří vůbec nevěděli, že nádobu provozují v oblasti nízkocyklové únavy, a že mají za provozu evidovat pracovní cykly nádob),

 • především u provozovaných tlakových nádob stabilních neprovádění kontrol zabezpečovacího zařízení (zkoušky pojistných ventilů, nulování tlakoměrů).

Specifická zjištění

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 251/2005 Sb. byla navržena doporučení technická i organizační. Nejvíce doporučení se týkalo provedení dodatečných nedestruktivních kontrol nejvíce zatěžovaných konstrukčních uzlů nádob, zkrácení lhůt kontrol a revizí, úprav evidence a plánu revizí a k opravám nádob.

Bezpečnost práce při provozu jevištních technologických zařízení a zdvihacích plošin pro osoby s omezenou pohyblivostí v divadlech a ve veřejně přístupných budovách.

Objekty divadel a kulturní zařízení provozující např. kladkostroje, zdvihací zařízení na kulisy, nákladní výtahy, propadliště apod. prošly v minulých letech řadou změn ve vlastnických poměrech.

Ke kontrole byla vybrána větší divadla a aktivní kulturní zařízení, u plošin určených pro osoby s omezenou pohyblivostí dále pak zdravotnická zařízení a pošty.

Kontroly byly zaměřeny na následující oblasti:

 • systém obecné prevence (odborná způsobilost obsluh, vedení předepsaných provozních dokladů a u zdvihacích plošin na řádné a viditelné značení ovládacích prvků),

 • zajišťování předepsaných kontrol revizí a údržby zařízení,

 • ověření stavu zařízení.

Kontrola byla provedena ve 425 subjektech; bylo zjištěno celkem 957 nedostatků.

Zjišťované závady

Kontrolami byly zjišťovány následující závady:

 • V některých případech je vyhledávání rizik, včetně stanovení opatření prováděno formálně a tak vyhledaná rizika neodpovídají prováděné činností a provozovaným technickým zařízením.

 • U dokumentace k provozovaným zvedacím jevištním zařízením nebyly vystaveny nebo vedeny revizní knihy a údržbové deníky.

 • Při kontrole značení ovládacích prvků u zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí nebyly zjištěny nedostatky, mimo to, že provozovatel v některých případech neměl k dispozici návod pro obsluhu a údržbu.

Kontroly na pracovišti

Provozovatelé divadel zajišťují provedení předepsaných prohlídek a zkoušek jevištních zařízení ve stanovených termínech a u příslušných revizních techniků jevištního tahového zařízení.

Nedostatky byly zjištěny u některých kulturních domů, kde odpovědní zaměstnanci nevěděli, koho si pozvat a tak se obraceli na revizní techniky zdvihacích zařízení. Většina těchto revizních techniků neměla však ponětí o existenci ČSN 91 8112, což se projevilo jak na obsahu provedených revizí, tak ve školení obsluh tahového zařízení.

Byly rovněž zjištěny nedostatky týkající se neplatného oprávnění a osvědčení revizních techniků.

Nejčastější závadou bylo nezajišťování osvětlovacích těles, reproduktorů a lustrů

Nahrávám...
Nahrávám...