dnes je 13.7.2024

Input:

Kontrolovaná pásma

10.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3.2
Kontrolovaná pásma

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy:

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ust. § 7 odst. 1., odst. 3 a odst. 6.

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 103 odst. 1 písm. i) a ust. § 108 odst. 2 písm. c) bod 2.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zejména ust. § 82, odst. 2 písm. b) a § 84.

 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ust. § 5 a příloha č. 1.

 • Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ust. § 12 odst. 1 písm. c) a d), § 18 odst. 5, 6 a 7, § 21 odst. 2 písm. e), § 38 odst. 5, příloha č. 7.

 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ust. § 2, § 3 a § 6.

 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí, ust. § 1.

 • Vyhláška Českého báňského úřadu č.  51/1989 Sb., o bezpečnosti práce při úpravě a zušlechťování nerostů, ust. § 123.

 • Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ust. § 2 písm. cc), § 3, § 4 odst. 11, § 17 a § 18, § 47.

 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy, ust. § 6.

 • Nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ust. § 10.

 • Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, zejména ust. § 16 odst. 2 a § 24 odst. 1 písm. e) a odst. 2, § 30.

 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.  92/2012 Sb., o požadavcích na minimální vybavení zdravotnických zařízení, příloha 2, část II A. bod. 1.

Podstata kontrolovaného pásma

Výskyt určitých rizikových faktorů na pracovišti představuje nebezpečí jak pro samotné zaměstnance, kteří na takových pracovištích pracují, tak pro jiné osoby, které se na takových pracovištích z různých důvodů vyskytují. V rámci ochrany zdraví při práci těchto osob se zavedením tzv. kontrolovaných pásem stanoví určitý "kontrolovaný“ režim vstupu a chování zaměstnanců a jiných osob zde působících. Zřízení kontrolovaných pásem je opatření ve prospěch zaměstnanců a osob na pracovišti se vyskytujících, které má za cíl chránit jejich zdraví při práci a při jejich činnosti. Zřízení kontrolovaných pásem má charakter kolektivní ochrany osob při práci.

Kontrolované pásmo podle ZoBOZP

Kontrolovaným pásmem se podle zákona č. 309/2006 Sb., rozumí ucelená a jednoznačně určená část pracoviště, oddělená od ostatního prostoru, viditelně označená a zajištěná tak, aby do ní nemohly vstupovat nepovolané osoby, tedy zaměstnanci a osoby, kteří v ní nevykonávají práci, opravy, údržbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo dozor.

Kontrolované pásmo podle atomového zákona

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), definuje kontrolované pásmo jako prostor s regulovaným přístupem, ve kterém jsou zavedena zvláštní pravidla pro zajištění radiační ochrany nebo k zabránění rozšíření radioaktivní kontaminace. Práce v těchto pásmech podléhají z hlediska radiační ochrany soustavnému dohledu, evidenci a regulaci.

Zřizování kontrolního pásma

Zaměstnavatel zřizuje kontrolované pásmo v případech, kdy tak:

 • stanoví právní předpisy a 

 • rozhodne zaměstnavatel podle míry výskytu rizikových faktorů v rámci opatření, která přijímá k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců případně dalších osob.

Kontrolovaná pásma stanovená právními předpisy

Podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 7 odst. 3), je zaměstnavatel je povinen zajistit, aby:

 • práce s azbestem,

 • práce s chemickými karcinogeny,

 • práce s biologickými činiteli a

 • pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity

byly v rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 361/2007 Sb., vždy prováděny v kontrolovaných pásmech.

Ozáření ionizujícím zářením, regulované zákonem č. 18/1997 Sb., atomový zákon, včetně významně zvýšeného ozáření z přírodních zdrojů se považuje na pracovištích za rizikový faktor pracovních podmínek ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., a na práci s tímto rizikovým faktorem v kontrolovaných pásmech se požadavky zákona č. 309/2006 Sb., vztahují, pokud zákon č. 18/1997 Sb., nestanoví jinak.

Podle zákona č. 18/1997 Sb., na pracovištích, kde se vykonávají radiační činnosti, se vymezují sledovaná a kontrolovaná pásma. Práce v těchto pásmech podléhají z hlediska radiační ochrany soustavnému dohledu, evidenci a regulaci. Prováděcí právní předpis stanoví označování sledovaných a kontrolovaných pásem a podrobnosti pro jejich vymezování, ke způsobu a rozsahu zajištění radiační ochrany při práci v nich, pro regulaci vstupu do nich a pro oznamování sledovaných pásem a schvalování kontrolovaných pásem. Držitel povolení k činnostem s ionizujícím zářením předkládá Státnímu úřad návrh na vymezení kontrolovaného pásma a tento úřad vymezení kontrolovaného pásma schvaluje.

Podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, se pro práce s biologickými činiteli zařazené do kategorie třetí a kategorie čtvrté zřizují v zájmu ochrany populace kontrolovaná pásma.

Podle vyhlášky 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální vybavení zdravotnických zařízení, se pracoviště diagnostické a léčebné péče v oborech radiologie a zobrazovací metody, dětská radiologie, intervenční radiologie, neuroradiologie, nukleární medicína a radiační onkologie zřizují jako uzavřená oddělení, kde do vyhrazených prostor nebo do prostor označených jako kontrolované pásmo je omezen vstup nepovolaným osobám. Nepovolanou osobou se rozumí osoba, která v těchto prostorách nepracuje nebo není jinak oprávněna ke vstupu do těchto prostor.

Podle vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti práce při úpravě a zušlechťování nerostů, se práce v úpravnách azbestu provádí v kontrolovaných pásmech. Provozní dokumentace po úpravu azbestu musí mimo jiné určit zabezpečení zvýšené osobní hygieny a zdravotní péče pro pracovníky v kontrolovaných pásmech.

Kontrolovaná pásma stanovená zaměstnavatelem

Zaměstnavatel může podle zákona č. 309/2006 Sb., do kontrolovaných pásem zařadit i další práce, při kterých jsou zaměstnanci vystaveni působení rizikových faktorů, pokud je toho třeba k ochraně zdraví zaměstnanců podle míry výskytu rizikových faktorů.

Projednání se zaměstnanci a jejich zástupci

Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnancům umožnit projednat zásadní opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (podrobněji viz té podkapitola 3/6.7. této publikace). Mezi těmito zásadními opatřeními uvádí zákoník práce výslovně také výkon prací v kontrolovaných pásmech. Výkon práce v kontrolovaných pásmech musí zaměstnavatel umožnit projednat se zástupci zaměstnanců (odborovou organizací a zástupcem pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nebo přímo se zaměstnanci.

Evidence o kontrolovaných pásmech a zaměstnancích zde pracujících

O kontrolovaných pásmech a zaměstnancích, kteří vstupují do kontrolovaných pásem, nebo zde konají svou práci, opravy, údržbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo dozor, je zaměstnavatel povinen vést evidenci a ukládat ji po dobu stanovenou zákonem o ochraně veřejného zdraví.

Požadované údaje v evidenci

Evidence obsahuje:

a)

Nahrávám...
Nahrávám...