dnes je 28.2.2024

Input:

Koordinovaný postup zaměstnavatelů při zajišťovíní BOZP

24.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.4
Koordinovaný postup zaměstnavatelů při zajišťovíní BOZP

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 101 odst. 3 a 4, § 43a, ust. § 307 a až 309.

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ust. 14 a následující.

 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích ne bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zejména ust. § 8.

Charakteristika problému

Transparentní situace v povinnostech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v případě, kdy na pracovišti zaměstnavatele pracují jen jeho vlastní zaměstnanci. Praxe však přináší řadu situací, kdy na pracovišti zaměstnavatele pracují zaměstnanci jiného zaměstnavatele a plní zde své vlastní úkoly podle předmětu činnosti jejich jiného zaměstnavatele.

Jedná se například o provádění různých služeb zaměstnanci jiného zaměstnavatele na pracovištích zaměstnavatele, kdy dochází k "promíchání" zaměstnanců obou či více zaměstnavatelů, ale i k prolínání jejich činností při plnění pracovních úkolů. Práce místních zaměstnanců a práce zaměstnanců jiného zaměstnavatele či zaměstnavatelů obnášejí různá rizika, která zaměstnanci druhého zaměstnavatele nemohou znát a “vzájemným střetem“ se mohou ještě rizika unásobit. Každý ze zaměstnavatelů má však oprávnění řídit a informovat jen své zaměstnance a nikoliv zaměstnance jiného zaměstnavatele. Dochází k situaci, kdy rizikům práce každého ze zaměstnavatelů jsou vystaveni i zaměstnanci jiných zaměstnavatelů.

Koordinační povinnosti zaměstnavatelů

Pro tento případ byla pod vlivem evropského práva do české legislativy zařazena právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro případ, kdy na jednom pracovišti plní úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů.

Podle zákoníku práce, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni:

 • vzájemně se písemně informovat o rizicích práce,

 • vzájemně se písemně informovat o přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a

 • spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Každý ze shora uvedených zaměstnavatelů je povinen:

 • zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,

 • dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Písemné informování o rizicích a opatřeních

Pokud se týče splnění povinnosti zaměstnavatelů o vzájemném písemném informování o rizicích práce a o přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, doporučujeme, aby písemná informace jak o rizicích, tak o opatřeních byla zpracována a poskytnuta v jedné písemnosti. Doporučujeme následující obsah písemné informace:

 • - v záhlaví písemnosti identifikace zaměstnavatele, který písemnou informaci poskytuje,
 • - v místě adresáta identifikace zaměstnavatele, jemuž je písemná informace určena,
 • - jako předmět (věc) písemnosti uvést Informování o rizicích a opatřeních k zajištění BOZP pro koordinovaný postup při zajištění BOZP zaměstnanců
 • - za textem: " Po dobu práce vašich zaměstnanců na pracovištích naší firmy mohou být vaši zaměstnanci vystaveni následujícím námi zjištěným rizikům práce, pro jejichž působení máme přijata následující opatření podle pracovišť:
Pracoviště  Rizika  Opatření  
Chodby  Zakopnutí o materiál  Materiál a nářadí nelze odkládat při práci v chodbě v prostoru průchozí zóny. Lze tak učinit pouze u zdi při zachování 1 m šíře volného průchodu.  
Kuchyně  Uklouznutí na podlaze  Používání pracovní obuvi protiskluzové  
Chladírna  Riziko prochladnutí  Používání ochranného oděvu proti prochladnutí  
Sklep  Bouchnutí se do hlavy u sníženého podhledu  Používání ochranné přílby  
 • - místo a datum zpracování informace,
 • - podpis osoby oprávněné jednat za zaměstnavatele poskytujícího informaci.

Provádění opatření k zajištění BOZP

Opatření přijatá k ochraně před působením rizik, která se týkají výkonu práce a pracoviště, mohou mít povahu kolektivní ochrany nebo povahu individuální ochrany. V případě kolektivní ochrany zaměstnanců se všichni zaměstnanci (všech zúčastněných zaměstnavatelů) podřizují těmto opatřením a respektují je a obrazně řečeno "konzumují" realizaci této ochrany příslušnými zaměstnavateli v místě výkonu práce. Pokud se však jedná o prostředky individuální ochrany zaměstnanců, poskytuje každému ze zaměstnanců příslušné prostředky osobní ochrany (OOPP, ochranné nápoje, pracovní oděv nebo obuv atd.) jeho vlastní zaměstnavatel, i když se jedná o ochranu před riziky vyplývajícími z opatření jiného zaměstnavatele.

Písemná dohoda o zaměstnavateli pověřeném koordinací

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci pracují na pracovišti jednoho z nich, aby uzavřeli písemnou dohodu, podle které bude pověřený zaměstnavatel koordinovat:

 1. provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a
 2. postupy k jejich zajištění.

Obsahové náležitosti ani formu zákoník práce nereguluje. Lze doporučit, aby tato Dohoda o koordinovaném postupu zaměstnavatelů při zajišťování BOZP svých zaměstnanců, měla následující náležitosti:

 • - identifikace všech zúčastněných zaměstnavatelů:
 • - údaje o zaměstnanci, který na straně každého ze zaměstnavatelů za zaměstnavatele jedná, pokud se nejedná přímo o samotného zaměstnavatele.
 • - uvedení do situace, kdy a proč se na pracovišti jednoho ze zaměstnavatelů vyskytují zaměstnanci jiných zaměstnavatelů.
 • - vzájemnou dohodou všech zaměstnavatelů stanoven zaměstnavatel, kterého ostatní pověřují koordinací provádění opatření k ochraně BOZP a koordinací postupů k jejich zajištění a prohlášení stanoveného zaměstnavatele, že pověření přijímá.
 • - způsob provádění koordinovaného postupu,
 • - doba platnosti této dohody (například po dobu opravy, po dobu údržby; ale i například trvale, pokud dodavatelská firma trvale působí svými zaměstnanci u jiného zaměstnavatele – např. správa počítačové sítě apod.).
 • - počet vyhotovení dohody a komu jednotlivá vyhotovení předána.
 • - datum a místo uzavření dohody a podpisy oprávněných osob zaměstnavatelů uvedených v záhlaví dohody.

Koordinující zaměstnavatel

Koordinující zaměstnavatel by měl nejdříve ověřit, zda si všichni zúčastnění zaměstnavatele poskytnuli písemné

Nahrávám...
Nahrávám...