dnes je 28.5.2024

Input:

Lesní hospodářství - Úvod

25.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.7.1
Lesní hospodářství – Úvod

Ing. Pavel Petrů

Charakteristické vlastnosti lesní výroby z pohledu faktorů působících na BOZP:

 1. Práce probíhají po celý rok vesměs ve vnějším prostředí, kde může dojít k prochlazení, či naopak z přehřátí organismu, bodnutí hmyzem;

 2. Práce je fyzicky namáhavá, běžná je manipulace s rozměrnými předměty a předměty o velké hmotnosti;

 3. Přímý a dlouhodobý kontakt zaměstnance (pracovníka) s motorovou pilou, která je relativně těžká, je zdrojem hluku, vibrací a výfukových zplodin, často v nepříznivé poloze těla;

 4. Obsluha mobilních strojů, pohybujících se ve složitém neupraveném terénu;

 5. Práce s chemickými látkami a přípravky, palivy, mazivy apod.;

 6. Rozvoj nových strojů a technologií snižuje ohrožení pracovním úrazem, avšak přináší s sebou nová rizika (např. psychosociální zátěž aj.);

 7. Přes všechen technický, technologický i organizační pokrok má stále značný význam lidský faktor, který se projevuje např. v podcenění situace, nedodržování stanovených postupů a pracovního režimu atd.;

 8. Nikdy nelze riziko vzniku mimořádné události zcela vyloučit, proto musí být dodržována hlavní zásada – nepřipustit práci osamoceného zaměstnance (pracovníka).

Z pohledu BOZP je velmi důležité odhalování a prevence pracovních rizik viz část 4/2.2 a část 4/2.3.

Uvedené povinnosti jsou přiměřeně závazné i pro osoby samostatně výdělečně činné. V současné době zejména při práci s motorovou řetězovou pilou v těžbě.

Hlavní problémy v pořadí bez priorit jsou:

 1. Zdvihání břemen, pracovní polohy při výkonu práce, jednostranně opakovaná práce.

 2. Vibrace, hluk.

 3. Chemické látky.

Většina problémů vzniká v souvislosti s určitými pracovními procesy. Při hodnocení rizik nebezpečí při pracovních činnostech je nutné se věnovat zejména:

 1. Kácení, odvětvování a krácení stromů.

 2. Obsluze ručních nástrojů, soustřeďovacích a odvozních prostředků.

 3. Působení hluku a vibraci používanými stroji a nářadím.

 4. Zdvihání břemen.

 5. Jednostranně opakované práce.

 6. Práci s chemickými látkami.

I při největší opatrnosti nelze riziko úrazu zcela vyloučit. Proto musí být dodržována hlavní zásada: nepřipustit práci osamoceného pracovníka! Pracovník může pracovat individuálním způsobem, ale v jeho blízkosti musí být vždy další osoba schopná poskytnout pomoc.

Zásady první předlékařské pomoci

Všichni pracovníci v těžební činnosti by měli znát hlavní zásady první pomoci. Jejím cílem je zachránit zraněnému život a vytvořit co nejlepší podmínky pro jeho další léčení. První pomoc (respektující hlavní zásadu neublížit postiženému tělesně ani psychicky) zahrnuje řadu úkonů. Zásady první pomoci jsou uvedeny v části 7/2 příručky.

Nedostatky zjišťované dozorčími orgány

Nejčastější zjišťované nedostatky:

 1. v osnově školení nebyly uvedeny existující interní bezpečnostní předpisy,

 2. ve školení nebyly uvedeny návody k obsluze,

 3. ve školení byly uvedeny již neplatné právní předpisy a byly opomenuty předpisy je nahrazující (vč. zákoníku práce), rozsah školení zdokumentován obecně, bez odkazu na konkrétní předpisy,

 4. v některých případech není z dokumentace zřejmé, jak zaměstnavatel seznámil zaměstnance s použitím OOPP – tj. zda konkrétně stanovil, při kterých činnostech je zaměstnanec příslušný OOPP povinen používat,

 5. je opomenuto školení ke specifické profesní způsobilosti,

 6. vyskytly se i případy, kdy nebyla ověřena zdravotní způsobilost pracovníků,

 7. v případech, kdy je předpisem přímo předepsána odborná způsobilost (např. strojnický průkaz, průkaz jeřábníka atd.), je potřebná odborná kvalifikace respektována. V řadě případů však není platnost průkazu včas obnovena, zejména u OSVČ – dřevorubců, kteří nemají svého zaměstnavatele, jehož povinností je toto přezkoušení zajistit,

 8. u ostatních profesí, kde není kvalifikace taxativně stanovena, nejsou ve většině případů pracovníci prokazatelně seznámeni s návody k obsluze, např. štípačka, kotoučová pila.

Pracovní podmínky

Zaznamenáno bylo několik případů, kdy nebyla vedena práce přesčas, přičemž kontrolou bylo prokázáno, že práce přesčas je prováděna a nelze vyloučit nedodržení stanovených přestávek mezi směnami.

U zaměstnavatelských subjektů bylo běžně zjišťováno, že seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) má pouze formální význam a není respektován, příp. není vypracován vůbec. Běžně bylo zjišťováno, že seznam obsahuje položky, které nejsou vydávány a naopak jsou vydávány OOPP, aniž by byly v seznamu obsaženy. Bylo zjištěno použití OOPP s prošlou užitnou dobou.

Kontrola na pracovištích

Při kontrole na pracovištích byly zjišťovány dále uvedené závady.

Těžba, soustřeďování a odvoz dříví

V průběhu dozoru byly zjištěny neodpovídající parametry pařezu, jmenovitě nízko vedený hlavní řez, a dále pak i kácení slabších stromů jedním řezem.

Jako chybu v technologickém postupu lze hodnotit i výše uvedené nedostačující vybavení nářadím, kdy byly stromy o průměru nad 35 cm káceny s použitím dřevorubecké lopatky a pracovník nebyl vybaven potřebným nářadím, které si pak půjčoval z vedlejšího pracoviště a vstupoval tak opakovaně do ohroženého prostoru.

Byla zjištěna práce v prostoru ohroženém zavěšeným stromem, ale i nedostačující ústup při kácení stromu, kdy pracovník navíc nepoužíval (v zimním období) přilbu a byl zasažen padající větví.

Dalším nedostatkem bylo opomenutí vykázat osoby z ohroženého prostoru káceného stromu a zdržování se osob v ohroženém prostoru, nadměrný náklad přepravovaného dříví, přesahujícího výšku klanic nad stanovenou mez a nedostatečně zajištěný náklad – krátké kmeny v horní vrstvě, zajištěné pouze jedním lanem.

U odvozních souprav je nejčastěji zjišťovanou závadou neprovádění měsíčních kontrol stavu klanic, oplenů a nakládacího zařízení, ojediněle i neprovedená revize hydraulické ruky, příp. není veden deník nakládacího zařízení.

Pracovníci provádějící odvoz dříví nebyli seznámeni s právními a ostatními předpisy bezpečnosti práce, souvisejícími s vykonávanou činností.

Dokumentaci o poskytnutí dalších informací a pokynů nad rámec právních a ostatních předpisů nepředložil žádný z kontrolovaných zaměstnavatelů.

V několika případech byly zjištěny nedostatky v prokazování zdravotní způsobilosti obsluhy odvozních souprav.

Pro obsluhovatele hydraulické ruky je dále nutné potvrzení zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách. To však nebylo předloženo ani v jednom případě.

Jako zásadní nedostatek bylo opakovaně zjišťováno, že zaměstnavatel nestanovil, při kterých pracovních činnostech musí být příslušný osobní ochranný pracovní prostředek – vzhledem k existujícímu riziku práce – použit.

Nebyl stanoven rozsah kontrol stavu klanic, oplenů a poutacího zařízení. Stejně tak nebyla stanovena přípustná míra opotřebení např. vázacích prostředků.

V mnoha případech bylo zjištěno překročení maximální přípustné výšky středu nákladu nad úrovní klanic stanovené na 35 cm a přesah nákladu u klanic více než polovinou obliny kmene.

Manipulace dříví

Bylo zjištěno nedostatečné zajištění skládky, u které hrozilo samovolné sesutí.

Nedostatky v technickém stavu motorových pil byly zjišťovány spíše ojediněle – nadměrně opotřebený řetěz, nefunkční pojistka akcelerátoru, chybějící zachycovač řetězu.

Závady na používaném dřevorubeckém nářadí byly zjištěny ojediněle – např. řádně nezajištěný kalač na násadě.

K přepravě pohonných hmot byly používány neodpovídající plastové kany­stry.

Manipulační sklady

Na manipulačních skladech běžně chybí označení skladu tabulkou zákazu vstupu nepovolaných osob a dopravní značka omezující rychlost jízdy.

Nejsou vypracovány specifické technicko-organizační směrnice pro provoz skladu.

Stroje a technická zařízení

Závazně stanovené zásady pro provádění kontrol strojů a technických zařízení jsou zjišťovány spíše výjimečně. Pokud byly kontrole předkládány, šlo z velké části o návody k obsluze strojů/zařízení, které nebyly dále pro místní podmínky rozpracovány.

Nejsou dodržovány termíny revizí tlakových nádob stabilních a revizí ručního nářadí, kdy jsou často opomíjeny zejména revize el. spotřebičů a prodlužovacích přívodů.

Záznamy o údržbě strojů nejčastěji prováděné obsluhou stroje nejsou vedeny. Pokud je údržba prováděna dodavatelsky, např. servisní organizací, je rozsah údržeb a termíny dokládán pouze fakturací.

Pracovní úrazy

V oblasti evidence a šetření pracovních úrazů opakovaně nejsou zaznamenávána opatření pro zabránění opakování úrazů. Ze zjištění tak vyplývá, že úrazové události nejsou zdrojem informací o existenci pracovních rizik, ale jsou vnímány jako izolované události, aniž by byla vzata v úvahu možnost opakování úrazu.

Odpovědnost za BOZP

Smlouvy obsahují stať převádějící odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na provádějící subjekt. Smlouvy jsou koncipovány na celkový objem prací během kalendářního roku, nikoliv na jednotlivé porosty (tj. pracoviště).

V některých případech bylo předání pracoviště provedeno formou zadávacího či úkolového listu nebo zápisem v deníku lesníka apod., jindy zcela chybí.

Při vymezení této zodpovědnosti při soustřeďování dříví je nutno za pracoviště považovat i soustřeďovací linky a skládky, které zasahují mimo rámec porostu. Předání pracoviště respektující tyto zvláštnosti nebylo zaznamenáno.

Příklady úrazů při pěstební činnosti

 • Trhač pracoval při sběru šišek na jedli a chtěl přeskočit přímo do blízko stojící koruny druhé jedle. Skok mu však nevyšel a byl nalezen mrtev pod stromem teprve druhého dne (nikdy se nesmí skákat ze stromu na strom).

 • Žena trhala jeřabiny z nevysokého jeřábu. Použila však krátký žebřík, který dosahoval pouze k první

Nahrávám...
Nahrávám...