dnes je 19.5.2024

Input:

Mechanické nářadí

11.5.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.10.4.1
Mechanické nářadí

Ing. Miroslava Kopecká

Brusky, rozbrušovačky

Při práci s mechanickým nářadím se, podle druhu nářadí vyskytují tato nebezpečí u brusek a rozbrušovaček:

 • zasažení různých částí těla částmi roztrženého brousicího nebo řezacího kotouče;

 • pořezání rotujícím nástrojem (brousicím, řezacím kotoučem), při styku ruky s nástrojem např. při nežádoucím uvedení do chodu;

 • vznícení hořlavých předmětů, kapalin prachů a par při odlétání horkých jisker vznikajících při řezání pořezání řezacím kotoučem;

 • hlučnost při provozu rozbrušovaček, poškození sluchu;

 • zranění očí, obličeje zasažením odlétajícími úlomky, drobnými částicemi a prachem vznikajícím při broušení i orovnávání brousícího kotouče;

 • zachycení a odhození obrobku, vtažení obrobku včetně ruky mezi brusný kotouč a vnitřní okraj podpěrky, resp. krytu v případě zaklínění broušeného předmětu mezi přední okraj podpěry a brousicí kotouč, zejména brousí-li se pod vodorovnou osou kotouče, při broušení z volné ruky;

 • poranění prstů (zbroušením) při styku ruky obsluhy s rotujícím brousicím kotoučem během broušení;

 • zranění obsluhy, popř. i dalších osob v okolí brusky zasažením úlomky a částicemi kotouče v případě roztržení brousicího kotouče (týká se i řezacích brusek, rozbrušovaček s tenkými řezacími kotouči k dělení materiálu;

 • zasažení, pohmoždění, udeření obsluhy odmrštěným obrobkem;

 • zachycení volně vlajícího konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů, vlasů, šály, obvazů na rukou apod. volným nekrytým koncem vřetene s upínací maticí;

 • pohmoždění nohou způsobené pádem broušeného předmětu;

 • vznícení hořlavých předmětů, kapalin prachů a par při odlétání horkých jisker vznikajících při řezání;

 • hlučnost při provozu rozbrušovaček, poškození sluchu.

Drážkovací frézy

U drážkovacích frézek:

 • Zachycení, namotání v důsledku volně vlajících částí oděvu.

 • Skalpování při nezabezpečení dlouhých vlasů.

 • Zranění očí odletujícími okujemi, třískami a prachem.

 • Pořezání obsluhy v důsledku nefunkčních nebo chybějících ochranných zařízení.

 • Zpětný vrh při doběhu drážkovací frézku přibrzďovat protitlakem, bočním tlakem apod.

 • Prašnost.

 • Hlučnost.

Hoblíky

U hoblíků:

 • Zranění při vylétnutí nožů při nesprávném upevnění nožů a jejich nastavení a při použití nesprávného typu hoblovacích hlav.

 • Prašnost.

 • Pořezání při zásahu před úplným zastavení hoblovací hlavy.

 • Hluk.

Horkovzdušné pistole

U horkovzdušných pistolí:

 • Tepelná – teplota proudu vzduchu dosahuje cca 250 °C (i více).

 • Nebezpečí požáru při používání pistole v blízkosti snadno vznětlivých předmětů, materiálů a plynů.

Horní frézky

Nářadí konstruované pro práci s vhodnými stopkovými frézami, určené k frézování drážek do dřeva nebo podobných materiálů anebo k profilování takových materiálů.

 • Zachycení, namotání v důsledku volně vlajících částí oděvu

 • Skalpování při nezabezpečení dlouhých vlasů

 • Zranění očí odletujícími okujemi, třískami a prachem

 • Pořezání nebo zhmoždění obsluhy v důsledku nefunkčních nebo chybějících ochranných zařízení

 • Zpětný vrh při doběhu frézky, při přibrzďování protitlakem, bočním tlakem apod.

 • Prašnost.

 • Hlučnost.

Kladiva, vrtací kladiva

Kladiva a vrtací kladiva:

 • Prašnost.

 • Hlučnost.

 • Úraz rukou a paží při vzniku reakčních kroutících momentů, včetně reakce při náhlém zablokování vřetena.

 • Pád osob nebo upuštění nářadí.

Kotoučové pily a kotoučové nůžky

Všechny typy kotoučových pil určených k řezání dřeva a podobných materiálů, kotoučové nůžky (kotoučové pily s vnějším výkyvným krytem, kotoučová pila s vnitřním výkyvným krytem, kotoučová pila s vlečným krytem, kotoučová pila ponorného typu).

 • Úraz způsobený roztržením kotouče.

 • Probodnutí při zpětném vrhu.

 • Zachycení, namotání pohyblivými součástmi stroje.

 • Prašnost.

 • Hlučnost.

 • Pořezání (amputace prstů, pořezání horní části těla při pádu na nechráněný kotouč).

Leštičky, brusky

Nářadí pro leštění (broušení) všemi druhy pohybu, např. rotačním, excentrickým nebo vratným pohybem brousicích pásů a povlaků z různých měkkých materiálů a nekonečných pásů.

 • Pořezání, řezné a tržné rány.

 • Zachycení volně vlajících částí oděvu a vlasů (skalpování).

 • Nebezpečí výbuchu nebo požáru vlivem opracovávaného materiálu.

 • Nebezpečí vyšlehnutí (prudkého pohybu) hadic se stlačeným vzduchem.

 • Úraz elektrickým proudem.

Malé pily

Nářadí, vybavené kruhovým nebo segmentovým pilovým listem s vratným úhlovým pohybem (kotoučové pily, kotoučové nůžky, pily s přímočarým pohybem, pily s kmitavým pohybem, nářadí s nožem s kmitavým pohybem, motorové ocasky – šavlové pily, pily s vratným pohybem).

 • Úraz odlétnutím části nástroje jako důsledek používání deformovaného nebo prasklého pilového kotouče nebo listu.

 • Úder obsluhy při vypadnutí špatně upevněného nástroje.

Nářadí na lisování

Nářadí bez otáčivého pohybu, které při uvedení do chodu působí axiální silou v jednom zdvihu bez rázu (nářadí na nalisování, nářadí na štípání obručí, nářadí na tváření kovů ~ např. tvarování rohů, nářadí na přehýbání, nářadí na tváření – nářadí na štípání matic, nářadí na lisování, nářadí na ražení, nářadí na nýtování lisováním, nářadí na stříhání rovnoběžnými noži).

 • Úraz el. proudem při dotyku s elektrickým vedením (nářadí není izolováno).

 • Výbuch, je-li nářadí používáno ve výbušném prostředí, pokud není pro tento účel konstruováno.

 • Nebezpečí vyšlehnutí (prudkého pohybu) hadic se stlačeným vzduchem.

 • Zachycení obsluhy pneumatickým nebo hydraulickým nářadím při výměně nástroje, pokud není odpojeno od zdroje energie.

 • Zranění očí odlétnutím částečky razníku a třmenu.

 • Úraz při samovolném spuštění stroje, pokud se ovládací zařízení pro spouštění a zastavení automaticky při přerušení dodávky energie nevypne.

 • Slisování prstů a části ruky, když se rukama sahá do prostoru lisovacího mechanismu.

Nářadí pro bezzávitové mechanické spoje

Nářadí určené pro upevňování nebo utahování spojovacích součástí, jako např. součásti s přetržením dříku, kolíků nebo nýtů, axiálním vtahováním dříku z jedné strany obrobku (nářadí pro spojovací součásti, nýty nebo kolíky se zlomením dříku, nýtu, nářadí pro svorníky se zlomením dříku, nářadí pro nýtování protažením trnu, nářadí pro nýtování matic).

 • Výbuch, je-li nářadí používáno ve výbušném prostředí, pokud není pro tento účel konstruováno.

 • Úder při nevhodném pracovním držení (pozdní reakce na normální nebo neočekávané pohyby nářadí).

 • Zachycení strojem, pokud nářadí není při výměně nástroje odpojeno od zdroje energie.

 • Pád nářadí pro bezzávitové mechanické spoje nedostatečně upevněného na závěsném zařízení.

 • Nebezpečí zmáčknutí, pokud není hlava opatřena nástavcem.

 • Úder při vymrštění spojovacích součástí nebo dříku nýtů při chybějícím ochranném zařízení.

 • Nebezpečí vymrštění upevňovacího dříku nýtu z hlavy nářadí.

 • Nebezpečí vyšlehnutí (prudkého pohybu) hadic se stlačeným vzduchem.

 • Úraz při samovolném spuštění stroje, pokud ovládací zařízení pro spouštění a zastavení se automaticky při přerušení dodávky energie nevypne.

Nářadí pro závitové spoje

Nářadí používané pro utahování nebo vložení spojovacích součástí se závitem (pneumaticko-hydraulické rázové šroubováky, rázové šroubováky, nářadí pro vkládání spojovacích součástí, utahováky matic, utahováky s otevřeným klíčem, řehtačkové šroubováky, šroubováky).

 • Výbuch, je-li nářadí používáno ve výbušném prostředí, pokud není pro tento účel konstruováno.

 • Zachycení strojem, pokud nářadí není při výměně nástroje odpojeno od zdroje energie.

 • Nebezpečí úrazu při neočekávaném pohybu nářadí v důsledku reakčních sil nebo zlomení nástroje nebo opěrky.

 • Nebezpečí stlačení vlivem kroutícího momentu mezi opěrkou a obrobkem.

 • Nebezpečí zachycení otáčejícím se vřetenem nářadí při nošení volného oděvu, rozpuštěných vlasů apod.

 • Nebezpečí úrazu při držení opěrky rukama (když se ruce nedrží v dostatečné vzdálenosti od opěrky), zvláště při uvolňování šroubů v omezeném prostoru.

 • Nebezpečí úrazu při držení hlavice (klíče) rukou, když se ruce nedrží v bezpečné vzdálenosti od hlavice (klíče).

 • Zranění osob (očí) úlomky, které mohou odletět velkou rychlostí při poruše hlavice zvláště u rázových šroubováků.

 • Poranění ruky neočekávaným pohybem upnutého nástroje.

 • Pád nářadí pro závitové mechanické spoje nedostatečně upevněného na závěsném zařízení.

Orovnávací frézky na laminované materiály

Nářadí konstruované pro práci s vhodnou stopkovou frézou a opatřené vhodnou základovou deskou, sloužící k orovnávání a začišťování okrajů laminovaných plastových vrstev, dřevěných dýh a podobných materiálů, včetně těch případů, kdy jsou tyto materiály spojeny s podkladem.

 • Zranění očí odletujícími okujemi, třískami a prachem.

 • Pořezání nebo zhmoždění obsluhy v důsledku nefunkčních nebo chybějících ochranných zařízení.

 • Zpětný vrh při doběhu frézky, přibrzďování protitlakem, bočním tlakem apod.

 • Prašnost.

 • Hlučnost.

Páječky

U páječek:

 • Nebezpečí

Nahrávám...
Nahrávám...