dnes je 18.5.2024

Input:

Nízkotlaké kotelny - podmínky pro provoz

22.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.11.2
Nízkotlaké kotelny – podmínky pro provoz

Povinnosti provozovatele

Každý provozovatel nízkotlaké kotelny má kromě povinností zaměstnavatele další povinnosti dané vyhláškou č. 91/1993 Sb.

Samostatnou povinností je vydání provozního řádu. Ten musí stanovit zejména:

 1. počet kotlů, které může obsluhovat jeden topič,

 2. způsob obsluhy, obsluha může být buď

  • občasná, kdy se jedná o pravidelnou kontrolu kotle topičem ve lhůtách stanovených v provozním řádu kotelny; anebo

  • trvalá, při které se může topič jen krátkodobě vzdálit od kotle na dobu a za podmínek stanovených v provozním řádu kotelny

 3. povinnosti pracovníků při provozu kotelny,
 4. lhůty a způsob kontrol zabezpečovacího zařízení,

 5. lhůty a způsob zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého v prostorách kotelny a v prostorách souvisejících s jejich provozem,

 6. způsob, postup, rozsah a termíny čištění kotlů,

 7. osoby oprávněné ke vstupu do kotelny,

 8. rozsah a lhůty zápisů údajů do provozního deníku.

Jeho součástí musejí být návody k obsluze kotelního zařízení. Pochopitelně, pokud jsou v návodech stanoveny výše uvedené požadavky, nemusíme je znovu opisovat do provozního řádu. Dnes je již řada provozních údajů a měření zaznamenávána automatikou, takže tomu lze přizpůsobit i rozsah povinných úkonů a zápisů do provozního deníku.

Dalšími povinnostmi provozovatele, které je nutno zdůraznit, je:

 1. zajistit provoz kotelního zařízení v souladu s provozním řádem a vedení provozního deníku,

 2. provádět preventivní a provozní údržbu kotelen a kontroly činnosti topičů,

 3. zajistit, aby únikové cesty byly trvale volné a použitelné,

 4. dozírat, aby se v kotelnách nekonaly práce, které nesouvisejí s jejich provozem a údržbou, a aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby,

 5. zajistit obsluhu kotlů odborně způsobilými pracovníky (dále jen "topiči“),

 6. zajistit praktický zácvik, zkoušky a ověření znalostí topičů,

 7. zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, zajistit jejich řádnou údržbu a výměnu ve stanovených lhůtách, seznámit topiče s používáním těchto prostředků a jejich používání vyžadovat a soustavně kontrolovat,

 8. zajistit stanovené lékařské prohlídky topičů,

 9. označit dveře do kotelen bezpečnostní tabulkou s nápisem "KOTELNA – NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“, popřípadě dalšími bezpečnostními nápisy (viz nařízení vlády č. 11/2002 Sb.)

 10. odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách kotelen a při revizích,

 11. zjišťovat přítomnost oxidu uhelnatého ve lhůtách a způsobem stanoveným provozním řádem,

 12. uschovat provozní deník a zápisy o odborných prohlídkách kotelny po dobu nejméně tří let.

K povinnosti provozovatele zajistit obsluhu kotlů topiči se váže povinnost zajistit praktický zácvik,

Nahrávám...
Nahrávám...