dnes je 23.6.2024

Input:

Nová právní úprava pracovnělékařských služeb po zdravotnické reformě

18.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.3
Nová právní úprava pracovnělékařských služeb po zdravotnické reformě

JUDr. Anna Janáková

Nové zákony

Ze souboru zákonů upravujících poskytování zdravotních služeb se pracovnělékařských služeb dotýkají především tyto tři zákony:

  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který ruší 28 právních předpisů, především zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Jedná se o zákon kodexového typu, který obsahuje obecnou právní úpravu poskytování zdravotních služeb, zavádí novou terminologii, stanoví základní podmínky poskytování zdravotních služeb, upravuje postavení poskytovatele zdravotních služeb, pacienta a jejich vzájemné vztahy; definuje druhy zdravotní péče podle časové naléhavosti a podle účelu jejího poskytnutí, formy zdravotní péče.

  • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen "ZoSZS"), mimo jiné zavádí pracovnělékařské služby (dále jen "PLS"); definuje jejich obsah, stanoví, kdo je poskytuje, ukládá povinnosti zaměstnavateli, zaměstnanci i poskytovateli PLS. Řeší také posudkovou péči a lékařské posudky ohledně zdravotní způsobilosti k práci a posuzování a uznávání nemocí z povolání. Zákon obsahuje zmocnění pro podrobnější úpravu v prováděcích vyhláškách.

  • Zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím shora uvedených zákonů, mění 120 zákonů, v rámci nichž jsou upraveny, zmiňovány nebo odkazovány zdravotní služby. Jedná se např. o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kdy formulace jako "závodní preventivní péče" a "lékař závodní preventivní péče" se nahrazují novými formulacemi jako "pracovnělékařské služby a "poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Vztah zákona o zdravotních službách a ZoSZS

ZoSZS, v němž je zakotvena pracovnělékařská péče, nelze používat samostatně bez zákona o zdravotních službách, neboť jde o vztah obecné právní úpravy zákona o zdravotních službách a navazující zvláštní právní úpravy ZoSZS. Specifické zdravotní služby vycházejí z obecných úprav stanovených v zákoně o zdravotních službách.

Výslovně se stanoví, že ustanovení zákona o zdravotních službách se použijí i na poskytování specifických zdravotních služeb pokud ZoSZS nestanoví jinak.

Právní účinnost

Právní účinnost 1. duben 2012

Soubor zákonů upravující poskytování zdravotních služeb nabyl právní účinnosti dnem 1. dubna 2012. Pro zavedení PLS však bylo stanoveno přechodné období.

Přechodné období

PLS bylo možné poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče nejdéle po dobu jednoho roku po nabytí účinností zákona č. 373/2011 Sb. Ač je tedy zákon č. 20/1966 Sb. byl zrušen k 31. březnu 2012, bylo možné podle něho poskytovat PLS ještě po dobu jednoho roku, tedy nejdéle do 31. března 2013.

Novely zákona č. 373/2011 Sb.

Zákon č. 373/2011 Sb., byl za dobu své právní účinnosti již čtrnáctkrát novelizován, přičemž některé novely se pracovnělékařských služeb a souvisejících otázek dotknuly významně. Zejména novely provedené:

  • zákonem č. 47/2013 Sb., umožnila s právní účinností od 1. dubna 2013, aby zaměstnavatel, který získal oprávnění k poskytování zdravotních služeb, mohl poskytovat zaměstnancům na svých pracovištích pracovnělékařské služby za stanovených podmínek svými lékaři, a zvolnila požadavek vstupních lékařských prohlídek pro dohody o

Nahrávám...
Nahrávám...