dnes je 18.5.2024

Input:

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

17.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

JUDr. Anna Janáková

Konečně jsme se dočkali novely vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (dále též "vyhláška o PLS"), která byla vyhlášena 15. prosince 2017 jako vyhláška č. 436/2017 Sb.

Důvody novely

Vyhláškou, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., se reaguje na změny zákona č. 373/2011 Sb. provedené zákonem č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela zákona č. 373/2011 Sb.(dále též "ZoSZS"), která nabyla účinnosti dne 1. listopadu. 2017, upravuje mimo jiné ustanovení zákona týkající se posudkové péče a pracovnělékařských služeb tak, aby byly odstraněny nebo vyřešeny nejasnosti a aplikační problémy v praxi, které byly mimo jiné zohledněny také v  závěrech projektu "Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb" zpracovaném Asociací samostatných odborů a Svazem průmyslu a dopravy a přijaty dne 27. 7. 2015 na 120. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

Účel novely

Účelem vyhlášky č. 436/2017 Sb. je (podle důvodové zprávy k jejímu návrhu) v návaznosti na změny uskutečněné zákonem č. 202/2017 Sb.zákoně č. 373/2011 Sb.a doprovodné novely (tj. novela zákoníku práce a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) provést navazující úpravy v dotčeném prováděcím právním předpise, tj. ve vyhlášce č. 79/2013 Sb.

Do vyhlášky byly zároveň promítnuty také:

  • - změny, které vyplynuly z novely zákona č. 373/2011 Sb. provedené zákonem č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a to v návaznosti na úpravu posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů při přípravě na budoucí povolání.
  • - úpravy provedené v  zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vzhledem k tomu, že z příslušných ustanovení uvedeného zákona bylo, s  odkazem na komplexní řešení problematiky pracovnělékařských služeb v  zákoně č. 373/2011 Sb. a jeho prováděcím právním předpise, vypuštěno oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví stanovovat pro výkon rizikových prací minimální náplň vstupních, periodických a výstupních preventivních lékařských prohlídek a rovněž termíny periodických preventivních lékařských prohlídek.

Oblasti novelizačních úprav

Novela zejména:

  • - stanovila důvody, pro které není třeba vyžadovat výpis ze zdravotnické dokumentace pro potřeby posuzování zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu za účelem vydání lékařského posudku,
  • - upravila náplně pracovnělékařských prohlídek v souladu s nejnovějšími medicínskými poznatky,
  • - v rámci vymezení rozsahu pracovnělékařských služeb snížila časové limity vztahující se k provádění dohledu na pracovištích a poskytování poradenství pro zaměstnavatele,
  • - v souvislosti s předchozím bodem pro účely vyhlášky definovala pojem "pracovní místo",
  • - upřesnila, co všechno je zahrnuto v časových limitech pro provádění pracovnělékařských prohlídek,
  • - vymezila vztah mimořádné a periodické prohlídky při jejich souběhu, aby byla provedena periodická prohlídka, která má širší náplň, přičemž mají být
Nahrávám...
Nahrávám...