dnes je 10.8.2022

Input:

Očkování v souvislosti s prací

13.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6.5
Očkování v souvislosti s prací

Mgr. Michal Barák, LL.M., MUDr. Dana Kuklová, CSc.

Očkování v legislativě

V podmínkách české legislativy je očkování v souvislosti s prací upraveno v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákoník práce"). V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci totiž ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce ukládá zaměstnavatelům, aby zaměstnance mimo jiné informovali o druzích očkování, kterým se musí v souvislosti s výkonem práce podrobit, a toto jim umožnili. Je třeba upozornit, že tedy není povinností zaměstnavatele zaměstnance na takové očkování odeslat, anebo mu jej zajišťovat. Zrcadlově pak je tato povinnost překlopena též vůči zaměstnancům, a to na základě § 106 odst. 4 písm. b) zákoníku práce. Posledně citované ustanovení však na rozdíl od § 103 obsahuje u povinného očkování odkaz na zvláštní právní předpis, a to zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o ochraně veřejného zdraví"), který se co do členění očkování a podmínek jeho provedení odkazuje skrze § 46 odst. 6 na prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška o očkování").

Podle § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví mají všechny fyzické osoby povinnost podrobit se pravidelnému očkování, a to proti vyjmenovaným onemocněním prováděných v pevně stanovených intervalech a nejsou podmíněna výkonem práce, tj. vztahují se na všechny osoby, bez ohledu na jejich pracovní zařazení. Oproti tomu zvláštní očkování je navázáno na výkon určitého druhu práce zohledňující zvýšené riziko vzniku infekčního onemocnění. Osoby, které jsou povinny podstoupit zvláštní očkování, jsou taxativně uvedeny ve vyhlášce o očkování, která vedle již zmíněného pravidelného a zvláštního očkování, rozlišuje ještě očkování mimořádné, očkování při úrazech a očkování, zjednodušeně řečeno, dobrovolné.

S ohledem na předmět tohoto článku nás budou zajímat očkování zvláštní, protože zákoník práce váže povinnosti zaměstnavatele, z logiky věci, pouze na taková očkování, která mají souvislost s výkonem práce, což pravidelná očkování nemají, neboť jsou prováděna, jak bylo uvedeno výše, plošně a bez ohledu na pracovní zařazení.

Zvláštní očkování

Vyhláška o očkování aktuálně ukládá provedení zvláštního očkování celkem proti čtyřem onemocněním, a to proti:

  • virové hepatitidě B,

  • virové hepatitidě A v kombinaci s virovou hepatitidou B,

  • vzteklině a

  • spalničkám.

V rámci jednotlivých nemocí pak stanovuje okruh osob majících v rámci své pracovní, nebo služební činnosti určitou vyšší pravděpodobnost akvírování (nákazy) dotčeného infekčního onemocnění, například zaměstnanci nízkoprahových zařízení, studenti zdravotnických nebo lékařských škol, nebo nově nastupující příslušníci Vězeňské služby České republiky.

Důsledky nesplnění povinnosti podrobit se očkování

Shora uvedené osoby mají povinnost se očkování podrobit, v opačném případě se dopouští jednak porušení povinnosti zaměstnance zakotvené v již citovaném § 106 odst. 4 písm. a) zákoníku práce, ale současně se dopouští přestupku podle § 92k odst. 6 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví s možnou sankcí do výše 10 000,- Kč.

Důsledky nesplnění povinnosti zaměstnavatele

Obdobně pak naplní skutkovou podstatu přestupku podle § 92h odst. 4 písm. q) a r) zákona o ochraně veřejného zdraví zaměstnavatel, jestliže v rozporu s § 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce zaměstnance neinformuje o povinném očkování, případně mu neumožní toto očkování podstoupit.

Cíl očkování – ochrana veřejného zdraví

Na tomto místě je třeba upozornit, že i s ohledem na provázání povinnosti zaměstnance se sankčními postihy obsaženými v zákoně o ochraně veřejného zdraví je očkování primárně nástrojem a prostředkem veřejně-zdravotnickým, jehož cílem je ochrana veřejného zdraví spočívající především v zabránění šíření infekčního onemocnění. Jako hlavní motiv očkování je tedy nutné vnímat ochranu kolektivu, nikoli jednotlivce, která je z tohoto úhlu pohledu až sekundární, avšak nezanedbatelná.

Zdravotní způsobilost a očkování

Tento názor je zásadní při vnímání úlohy institutu očkování při posuzování zdravotní

Nahrávám...
Nahrávám...