dnes je 19.5.2024

Input:

Odborná způsobilost k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

20.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3
Odborná způsobilost k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy a dokumenty:

  • Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ust. § 10, § 10a a § 20, § 14 a § 18.

  • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zejména ust. § 103 odst. 1 písm. a).

  • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných tátů a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 36b.

  • Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, zejména ust. § 2 písm. b), příloha č. 2.

  • Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, zejména ust. § 28 až 30.

  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zejména ust. § 58 odst. 1 písm. c).

  • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zejména ust. § 1 odst. 1 písm. c), § 7 a § 8, příloha č. 4.

Požadavky právních předpisů

Ohledně odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byly původně stanoveny stejné požadavky a postupy jako u odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Zákonem č. 88/2016 Sb., kterým byl k 1. květnu 2016 novelizován zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP byly nově stanoveny předpoklady odborné způsobilosti, a to odlišně pro fyzické osoby k zajišťování úkolů k prevenci rizik a pro koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Předpoklady odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi

 Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je:

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření,

b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb,

c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce a

d) osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, bude-li vykonávat činnost koordinátora při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Pokud se týče provádění zkoušek z odborné způsobilosti a periodických zkoušek, akreditace k jejich provádění, osvědčení a doby jeho platnosti a nákladů zkoušky z odborné způsobilosti, platí pro koordinátora BOZP na staveništi to, co je uvedeno v kapitole 4/2 - Odborná způsobilost k prevenci rizik.

Zkušební okruhy

Provádění nařízení vlády rozlišuje dvě skupiny zkušebních okruhů z teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti fyzické osoby podle ust. § 10 zákona č. 309/2006 Sb., a to podle tohoto, zda se zkouška provádí k získání odborné způsobilosti k:

  1. zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., nebo
  2. činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle ust. § 14 a § 18 zákona č. 309/2006 Sb.

Podívejme se, v čem se zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik a k činnostem koordinátora BOZP na staveništi shodují (běžné písmo), a v čem se zkušební okruhy odlišují (tučné písmo):

Zkušební okruhy teoretických znalostí 
K PLĚNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK K ČINNOSTEM KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI 
Nahrávám...
Nahrávám...