dnes je 21.6.2024

Input:

Osnova školení vedoucích zaměstnanců - odborná část

13.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.8.4
Osnova školení vedoucích zaměstnanců – odborná část

Jan Lonsmín

Osnova č. 4

Je určena pro školení vedoucích zaměstnanců technicko-administrativních pracovišť a vedoucích zaměstnanců provozních pracovišť, v rozsahu potřebném pro řízení, provádění a kontrolu příslušné pracovní činnosti. Nedílnou součástí školení dle této osnovy je osnova č. 3 – obecná část.

 1. BEZPEČNOSTNĚ – TECHNICKÉ PŘEDPISY

  1. 1.1 Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. – základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,

   • rozsah platnosti § 1,

   • úprava a zpracování materiálů §§ 54–70,

   • lisování a stříhání – společná ustanovení §§ 71, 72, 83,

   • svařování a řezání kovů §§ 110–112,

   • úpravy nátěrovými hmotami §§ 121–128,

   • tlaková zařízení §§ 168–174,

   • stlačování plynů a chlazení §§ 175–178,

   • plynová zařízení §§ 179–186,

   • elektrická zařízení §§ 194–199,

   • nářadí a pracovní pomůcky §§ 200–206,

   • nebezpečné látky a nebezpečné záření §§ 237–240,

   • (další části v rozsahu dle provozovaných činností).

  2. 1.2 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

   • §§ 1–5,

    Rozvést v příloze podle provozovaných činností.

  3. 1.3 Vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,

   • úvodní ustanovení § 1,

   • kvalifikace pracovníků §§ 3–11,

   • společná, přechodná a závěrečná ustanovení §§ 12–20,

   • + ČSN EN 50110-1 ed. 2 – obsluha a práce na elektrických zařízeních

   • + ČSN 33 1600 – revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání čl. 3.2, 4, 5.

  4. 1.4 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

   • §§ 1–5,

    Rozvést v příloze podle konkrétních podmínek na pracovišti.

  5. 1.5 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

   • požadavky na pracoviště a pracovní prostředí §§ 1, 2,

   • požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi § 3,

   • požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení § 4,

   • požadavky na organizaci práce a pracovní postupy § 5,

   • bezpečnostní značky, značení a signály § 6,

   • rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma § 7,

   • zákaz výkonu některých prací § 8,

   • odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost §§ 9–11,

   • zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo

   • pracovně právní vztahy §§ 12, 13,

   • další úkoly zadavatele stavby, zhotovitele, příp. fyz. osoby,

   • a koordinátora BOZP na staveništi §§ 14–18,

   • společná, přechodná a závěrečná ustanovení §§ 19–24.

  6. 1.6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

   • §§ 1–9,

    Rozvést v příloze podle konkrétních podmínek na pracovišti.

  7. 1.7 Vyhl. MSv. č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

   • §§ 1–11,

    Rozvést v příloze podle konkrétních podmínek na pracovišti.

  8. 1.8 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

   • §§ 1–5,

    Rozvést v příloze podle konkrétních podmínek na pracovišti.

  9. 1.9 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

   • §§ 1–4,

    Rozvést v příloze podle konkrétních podmínek na pracovišti.

  10. 1.10 Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

   • §§ 1–4,

    Rozvést v příloze podle konkrétních podmínek na pracovišti.

  11. 1.11 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

   • §§ 1, 9, 10, 17, 22, 23.

  12. 1.12 Vyhl. ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti,

   • vyhrazená tlaková zařízení §§ 2, 3,

   • revize a zkoušky provozovaných tl. zařízení §§ 7–9.

  13. 1.13 Vyhl. ČÚBP č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací

Nahrávám...
Nahrávám...