dnes je 25.5.2024

Input:

Ověřování znalostí a kontrola dodržování předpisů k zajištění BOZP

22.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.7
Ověřování znalostí a kontrola dodržování předpisů k zajištění BOZP

JUDr. Anna Janáková

Ověřování znalostí

Povinnost zaměstnance podrobit se ověření svých znalostí

Zaměstnanec má povinnost nejen se účastni školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ale také ověření svých znalostí získaných tímto školením.

Způsob ověřování na zaměstnavateli

Tak jako v ostatních aspektech zajišťování školení zaměstnanců o předpisech BOZP zaměstnavatelem, tak i ohledně způsobu ověřování znalostí je zákoník práce skoupý na úpravu a ponechává tuto otázku zcela na zaměstnavateli.

Ověřování znalostí získaných školení se zpravidla neprovádí samostatně, ale je zpravidla součástí samotného školení. Volba možností a způsobů ověřování znalostí je tedy úzce svázána s volbou způsobu samotného školení a také s osobou školitele/lektora. Většina školitelů/lektorů, kteří se školení věnují profesionálně, si připravuje nejen školení samo, ale zároveň i vhodné způsoby ověření znalostí školené látky.

Například E-learningová forma školení bude spojena opět s možnostmi E-learnigového způsobu ověření získaných znalostí. Jako další formy ověření znalostí školené látky přichází v úvahu například: individuální pohovor lektora a školeného, vyjasňování vyložené látky v diskusi ve skupině, forma dávání otázek lektorem a odpovědí školených osob, forma testu výběrem nabídnutých odpovědí nebo vepsáním odpovědí, individuálním přezkoušením, apod. Je možné zvolit i kombinaci vícero způsobů.

Řádné seznámení

Zákoník práce obsahuje v souvislosti se školením o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP pojem "řádné seznámení s předpisy k zajištění BOZP", a to v ust. § 367 odst. 1 zákoníku práce, které upravuje možnost zaměstnavatele zprostit se odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem.

Jsem názoru, že řádné seznámení v sobě obsahuje vhodný výběr předpisů zařazených do osnovy školení, dodržení zaměstnavatelem zvolené periodicity školení, srozumitelnost školení a ověření pochopení obsahu a účelu školených předpisů.

Judikatura

K pojmu "řádné seznámení" zaujala soudní judikatura stanovisko (NS 1 Cp 42/62, R 32/1963): "Nejde o řádné seznámení zaměstnance s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo s příkazy, zákazy a jinými pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, jestliže by se podnik omezil pouze na to, že by pracovníkovi dal k přečtení příslušné bezpečnostní předpisy. Na

Nahrávám...
Nahrávám...