dnes je 19.7.2024

Input:

Plošiny

27.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.3.5
Plošiny

Ing. Pavel Krejcar

Pro plošiny byly vydány tři technické normy, které jsou českou verzí norem evropských.

V ČSN EN 280 (27 5004) Pojízdné zdvihací plošiny. Konstrukční výpočty. Kritéria stability. Konstrukce. Přezkoušení a zkoušky, vydané v červenci 2002, která nahradila ČSN 27 5004 z roku 1984, se stanovují technické bezpečnostní požadavky a opatření pro všechny druhy a velikosti pojízdných zdvihacích plošin určených k dopravě osob na pracovní místa k výkonu pracovní činnosti z pracovních plošin za podmínky, že osoby vstupují na pracovní plošinu a opouštějí ji na určeném přístupovém místě. Norma definuje pojízdnou zdvihací pracovní plošinu jako stroj určený k dopravě osob na pracovní místo, kde budou z pracovní plošiny vykonávat pracovní činnost, který se skládá minimálně z jedné pracovní plošiny s ovládacími prvky, výsuvné konstrukce a podvozku.

Rozdělení do skupin

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny jsou rozděleny do dvou hlavních skupin:

Skupina A: pojízdná zdvihací pracovní plošina, kde svislý průmět těžiště zatížení je vždy uvnitř klopných hran,

Skupina B: pojízdná zdvihací pracovní plošina, kde svislý průmět těžiště zatížení může být mimo klopné hrany.

S ohledem na pojíždění jsou tyto plošiny rozděleny do tří typů:

Typ 1: Pojezd je povolen jen tehdy, pokud se plošina nachází ve své přepravní poloze

Typ 2: Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z jednoho ovládacího místa na podvozku

Typ 3: Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z jednoho ovládacího místa na pracovní plošině.

Poznámka: Typy 2 a 3 mohou být kombinovány.

V ČSN EN 1808 (27 5003) Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny. Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce. Zkoušky, vydané v květnu 2000 , která nahradila ČSN 27 5003 z roku 1984, se specifikují bezpečnostní požadavky na závěsné přístupové zařízení (SAE). Plošina je použitelná jak na stálé, tak dočasné zařízení, které může být poháněné nebo ovládané ručně.

Závěsné plošiny

Závěsné plošiny se rozdělují na:

 1. Plošiny pro údržbu opláštěných budov (BMU). Jsou to závěsné plošiny určené k trvalé instalaci na speciální budovy nebo konstrukce. BMU se skládá z plošiny zavěšené na závěsné konstrukci, kterou je obyčejně vozíková jednotka se zdvihacím mechanismem, pracující buď na kolejnicích nebo na odpovídajícím povrchu, např. betonové dráze. Jednokolejové systémy s pojíždějícími vozíky nebo jinou závěsnou konstrukcí (např. kotvenými výložníky, upevněnými na budově, na které je plošina zavěšená), jsou považovány za součást BMU.

  Poznámka: BMU jsou určeny k použití pro kontrolu, čištění a údržbu budov, kde je prostor pod zavěšenou plošinou přístupný osobám.
 2. Dočasné závěsné plošiny (TSP). Jsou to závěsné plošiny, které jsou dočasně instalovány na budovy nebo konstrukce pro zvláštní účely. TSP se skládají z plošin a závěsné konstrukce, které jsou namontovány především pro použití na pracovním místě. Po provedení práce, pro kterou byly instalovány, jsou rozmontovány a odstraněny.

  Poznámka: TSP jsou určeny pro použití obsluhou pro např. stavbu, opláštění, nátěry, údržbu a čištění budov, mostů, komínů a jiných konstrukcí.

V ČSN EN 1495 (27 5010) Zdvihací plošiny. Stožárové šplhací pracovní plošiny, vydané v září 1998, se uvádějí zvláštní bezpečnostní požadavky na stožárové šplhací pracovní plošiny (SŠPP), které jsou instalovány přechodně, jsou ovládány ručně nebo motorem a jsou navrženy k použití jednou nebo více osobami, které z plošina práce provádějí. Svisle se pohybující části (pracovní plošina) jsou také určeny k dopravě těchto osob, jejich výbav a materiálu po jednotlivých místech plošiny. Toto omezení odlišuje SŠPP od stavebních výtahů.

Norma může být také využita, bude-li SŠPP umístěna trvale.

Normu lze použít pro jakékoliv kombinace těchto alternativ:

 • jeden nebo více stožárů,

 • stožár je nebo není ukotven,

 • stožár je stálé nebo proměnné délky,

 • stožáry jsou svislé nebo skloněné od svislice 0 ° až 30 °,

 • stožáry jsou stojící nebo zavěšené,

 • pojízdný nebo pevný základ (podvozek nebo základový rám),

 • zdvih je ovládán ručně nebo motorem,

 • pojezd po stanovišti do strany je vlečením nebo vlastním pohonem s výjimkou požadavků na dopravu po silnici,

 • pohon je elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým pohonem.

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny (PZPP)

Provoz

Úroveň pracovní plošiny se nesmí odchylovat o více než 5 ° od vodorovné roviny nebo plochy podvozku nebo otoče během pohybu výsuvné konstrukce, nebo v důsledku zatížení a sil během provozu.

Systém vyrovnávání musí zahrnovat bezpečnostní zařízení, které v případě poškození uvnitř systému udrží pracovní plošinu v úrovni dalších 5 °.

Ochrana proti pádu

Každá pracovní plošina musí být vybavena ochranou na všech stranách, aby bylo zabráněno vypadnutí osob a předmětů.

Ochrana musí být bezpečně připevněna k pracovní plošině a musí se skládat nejméně ze zábradlí (vysokého 1,1 m, z okopové lišty vysoké nejméně 0,15 m a středního výplňového prutu zábradlí mezi madlem zábradlí a okopovou lištou ve výšce 0,55 m); na přístupových místech do pracovní plošiny mohou být podlahové lišty sníženy o 0,10 m. Zábradlí musí být konstruováno k přenesení bodového zatížení 500 N od každé osoby ve vzdálenosti 0,5 m v nejméně příznivých polohách a v nejméně vhodných směrech, aniž by došlo k trvalým deformacím. Pracovní plošina musí být vyrobena nejméně ze samočinně zhášejících materiálů.

Podlaha

Podlaha pracovní plošiny, včetně jakýchkoli poklopů, musí být v protiskluzovém provedení (např. pomocí rýhovaného plechu nebo mřížování) a musí být umožněn odtok vody.

Přístupový žebřík

Pokud je vzdálenost mezi úrovní přístupu a podlahou pracovní plošiny v nástupní poloze větší než 0,4 m, musí být PZPP vybavena přístupovým žebříkem. Stupně nebo příčle smějí mít mezi sebou odstup nejvýše 0,3 m a musejí být rozmístěny ve stejných odstupech mezi nejnižším stupněm/příčlí a podlahou pracovní plošiny.

Výstražné zařízení

PZPP typu 3 musejí být vybaveny akustickým výstražným zařízením (např. houkačkou) ovládaným z pracovní plošiny.

PZPP typu 2 musejí být vybaveny prostředky komunikace (např. přenosný telefon) pro dorozumívání mezi osobami na pracovní plošině a řidičem.

Koncové zarážky

Pohyb pracovní plošiny související s výsuvnou konstrukcí musí být omezen mechanickými koncovými zarážkami. Tento požadavek splňují hydraulické válce, pokud jsou konstruovány pro tento účel.

Bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní zařízení musí v případě nebezpečných situací vázaně přerušit odpovídající pohyb v obou směrech, pokud není stanoveno jinak.

Bezpečnostní zařízení musejí být zabudována takovým způsobem, aby nemohla být poškozena nebo uvedena v činnost při všech předvídaných provozních stavech. K vyloučení rizika neodborného zásahu mohou být bezpečnostní zařízení seřizována jen pomocí nástrojů a musejí být lehce přístupná pro inspekci.

Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření

Kontroly a zkoušky k zajištění, že PZPP vyhovuje požadavkům normy EN 280, musí zahrnovat:

 1. kontrolu konstrukce

 2. kontrolu výroby

 3. zkoušku.

Výsledky kontrol a zkoušek, jména a adresy osob provádějících přezkoušení a zkoušky musejí být zaznamenány v podepsané zprávě. V citované normě je stanoven rozsah přezkoušení a zkoušek pro různé účely.

Zkoušky musí být provedeny k ověření, že

 1. PZPP je stabilní

 2. PZPP je konstrukčně bezchybná,

 3. Všechny funkce pracují správně a bezpečně,

 4. Je instalováno označení.

U PZPP bez zdvojených ovládacích prvků mohou být (pro zajištění bezpečného provedení zkoušek) požadována zvláštní pomocná zařízení.

Zkoušky stability

Statické zkoušky

Zkoušky za pohybu u pracovních plošin skupiny 2 a 3

 • zkouška na překážce

 • zkouška při brzdění

 • zkoušky přetížením

 • funkční zkoušky.

Zkoušky před uvedením do provozu

PZPP, které byly postaveny v souladu s typově přezkoušeným vzorem, musejí být podrobeny:

 1. zkoušce brzdění,

 2. zkoušce přetížením,

 3. funkční zkoušce,

  a to dříve, než budou uvedeny do provozu.

Informace pro uživatele

Výrobce nebo zplnomocněný zástupce musí vypracovat návod pro používání. Od ostatních instrukcí musejí být odděleny instrukce pro provozní údržbu, které jsou určeny pouze pro osoby specializované na údržbu.

Návod k používání musí obsahovat následující údaje:

 • Provozní instrukce, které musí obsahovat podrobné údaje pro bezpečné používání, jako jsou:

  1. charakteristické údaje a popisy PZPP a předpokládané používání,

  2. informace pro postavení PZPP a požadovaná únosnost podkladu,

  3. umístění, účel a obsluha normálních ovládacích prvků, nouzového spouštění a všechny havarijní vypínače,

  4. zákaz přetěžování pracovní plošiny,

  5. zákaz použití jako jeřábu,

  6. výčet předpisů pro provoz na pozemních komunikacích,

  7. zákaz najíždění do ochranného pásma elektrických vedení pod napětím,

  8. zamezení kolizím s pevnými objekty (stavbami atp.) nebo pohyblivými objekty (vozidla, jeřáby apod.),

  9. zákaz jakéhokoli zvětšení dosahu nebo pracovní výšky PZPP použitím dodatečného příslušenství, např. žebříků,

  10. zákaz jakýchkoliv nástaveb, které by zvýšily účinek síly větru na PZPP, např. i tabulemi s nápisy,

  11. omezení použití pro některá prostředí,

  12. informace o vibracích,

  13. důležité denní kontroly bezpečného stavu stroje (ztráty oleje, ztráty elektrických připevnění nebo připojení, prodřené hadice/kabely/, stav pneumatik, brzd, baterií, škody po nehodách, nečitelné informační tabule, zvláštní bezpečnostní zařízení apod.),

  14. instalace přenosných zábradlí,

  15. zákaz vstupu na pracovní plošinu a sestup z ní, když se zvedá,

  16. opatření pro pojíždění se zvednutou pracovní plošinou.

 • Informace o dopravě a odstavení, např.:

  1. zvláštní opatření pro zajištění dílů PZPP při přepravě mezi místy použití,

  2. způsob nakládání na jiná vozidla/plavidla pro přepravu mezi místy použití, včetně údajů pro účely zvedání, jako jsou místa pro zavěšení, hmotnost, těžiště apod.,

  3. bezpečnostní opatření, která musejí být provedena před odstavením uvnitř a venku,

  4. kontroly před opětovným uvedením do provozu po delším odstavení z provozu, nebo vystavení PZPP vlivům mimořádných podmínek – teplo, chlad, vlhkost, prach apod.

 • Uvedení do provozu, např.:

  1. zkoušky před uvedením na trh,

  2. kontroly, které musejí být provedeny při připojení na přívod energie, hydraulického oleje, maziv apod. před prvním použitím stroje, po delších odstaveních stroje z provozu nebo při změně podmínek okolí (zima, léto, geografické změny apod.).

 • Periodická přezkoušení a zkoušky, např.:

  1. periodická přezkoušení a zkoušky, které se provádějí v návaznosti na provozní podmínky a četnost používání,

  2. rozsah opakujících se zkoušek, což znamená:

   • vizuální přezkoušení konstrukce se zvláštním zaměřením na korozi a jiná poškození nosných nebo svařovaných dílů,

   • přezkoušení mechanických, hydraulických, pneumatických a elektrických systémů, se zvláštním zaměřením na bezpečnostní zařízení,

   • kontrola účinnosti brzd a/nebo zařízení proti přetížení,

   • funkční zkoušky,

  3. oznámení, že četnost a rozsah periodických přezkoušení a zkoušek může být závislá na národních pravidlech.
 • Přezkoušení a zkoušky po podstatných změnách nebo po podstatných opravách

 • Údaje pro údržbu prováděnou zaškolenými osobami

 • Změny zamýšleného používání

Značení

Na PZPP musí být na dobře viditelných místech připevněny na jednou nebo i více výrobních štítcích neodstranitelným způsobem následující údaje:

 1. název výrobce a dodavatele,

 2. země výroby,

 3. typové označení,

 4. číslo série a výrobní číslo,

 5. rok výroby,

 6. vlastní hmotnost v kg,

 7. jmenovitá nosnost v kg,

 8. jmenovitá nosnost uvedená jako dovolený počet osob a hmotnost příslušenství v kg,

 9. nejvyšší dovolená ruční síla vyvozená obsluhou v N,

 10. nejvyšší dovolená rychlost větru v m/s,

 11. nejvyšší dovolený náklon podvozku,

 12. informace o hydraulickém připojení při používání cizí hydraulické energie,

 13. údaje o elektrickém připojení při používání cizí elektrické energie.

Dále musí být na každé pracovní plošině trvale a jasně výrazně na viditelném místě uvedeny následující údaje:

 1. jmenovitá nosnost v kg,

 2. jmenovitá nosnost uvedená jako dovolený počet osob a hmotnost příslušenství v kg,

 3. nejvyšší dovolená ruční síla vyvozená obsluhou v N,

 4. nejvyšší dovolená rychlost větru v m/s,

 5. dovolené zvláštní zatížení a síly, pokud jsou použitelné.

Nebezpečí u PZPP

Významná nebezpečí a nebezpečné situace, které vyžadují specifické úkony nebo opatření k jejich minimalizaci jsou uvedena v ČSN EN 280.

Závěsné plošiny

Provoz

Plošina musí být dimenzována tak, aby unesla povolený počet osob a musí umožnit umístění drobného nářadí a materiálu. Nejmenší příčný rozměr plošiny nesmí být méně než 0,5 m. Pracovní povrch musí být

Nahrávám...
Nahrávám...