dnes je 18.5.2024

Input:

Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

13.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.12.3
Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Požadavky na tato technická zařízení vycházejí z ustanovení ČSN EN 115 (27 4802).

Ochranná opatření a provoz

Účelem zabudovaných konstrukčních dílů stanovených bezpečnostními předpisy pro pohyblivé schody a chodníky je, aby osoby a věci byly chráněny během provozu a při údržbě a kontrolní činnosti před nebezpečím úrazu.

Je potřebné, aby všechny konstrukční díly byly správně dimenzovány, mechanicky a elektricky dobře navrženy a vyrobeny s použitím bezvadných, odolných materiálů s vhodnými vlastnostmi (není povoleno použití materiálů se složkami azbestu) a aby byly funkční a udržovány v dobrém technickém stavu. Zejména se musí dbát na to, aby i při opotřebení byly zachovány předepsané rozměry.

Jsou-li pohyblivé schody a pohyblivé chodníky provozovány za speciálních podmínek, (např. jsou vystaveny přímo povětrnostním vlivům, jsou ve výbušném prostředí nebo jsou ve výjimečných případech používány v nouzových východech), je nutné respektovat návody k používání, které odpovídají těmto podmínkám.

Všeobecné požadavky

Jako dostatečné opatření proti povětrnostním vlivům lze doporučit pohyblivé schody nebo pohyblivé chodníky zastřešit nebo opláštit.

Jsou-li na pohyblivých schodech a pohyblivých chodnících výjimečně dopravována přepravní zařízení, jako jsou dětské kočárky, kufry na kolečkách, nákupní nebo zavazadlové vozíky, musí být provozovateli stanovena zvláštní opatření. U těchto opatření je třeba dbát na to, aby požadavky stanovené na stupně, palety a pás byly při výběru přepravních zařízení respektovány.

Uváděná ustanovení platí pro všechny nově zřizované pohyblivé schody a pohyblivé chodníky paletové nebo pásové konstrukce (ČSN EN 115, ČSN 27 4802).

Na starší pohyblivé schody a pohyblivé chodníky se tyto požadavky nevztahují. Doporučuje se však, aby byly požadavkům přizpůsobeny.

Nemohou-li být dodrženy některé rozměry této normy vlivem stavebních poměrů ve stávajících budovách, stanoví se v jednotlivých případech nutná náhradní opatření.

Oplášťování

 1. Oplášťování pohyblivých schodů a pohyblivého chodníku

  • všechny mechanicky pohyblivé díly pohyblivých schodů nebo pohyblivého chodníku musejí být plně zakryty. Výjimkou jsou nosné stupně, nosné palety, nosný pás a využitelná část madla. Přípustné jsou větrací otvory,

  • oplášťování mechanicky pohyblivých dílů se nemusí provádět, jestliže je jinými opatřeními zabráněno ohrožení veřejnosti, např. když prostory se zavřenými dveřmi jsou přístupny jen oprávněným osobám,

  • opláštění musí mít dostatečnou mechanickou pevnost,

  • dveře a klapky pro údržbu se smějí instalovat, jen pokud jsou nutné pro kontrolu a údržbu,

  • dveře a klapky pro údržbu smějí být otevírány jen klíčem nebo speciálním nástrojem, kterým disponují pouze oprávněné osoby,

  • dveře a klapky pro údržbu, které se otvírají dovnitř do prostoru jízdního profilu pohyblivých schodů nebo pohyblivého chodníku, musejí být vybaveny bezpečnostními spínači, které zabrání pohybu pohyblivých schodů nebo pohyblivého chodníku při otevřených dveřích nebo klapkách pro údržbu,

  • větrací otvory se nesmějí dotýkat pohybujících se částí,

  • po obou stranách pohyblivých schodů nebo pohyblivého chodníku musejí být umístěny balustrády,

  • na balustrádě nesmějí být žádné díly, na nichž by mohla stát osoba. Při nebezpečí pádu se musí vhodným způsobem zabránit vstupu na vnější strany balustrád,

  • části balustrád přiléhající ke stupňům, paletám nebo pásu musejí být provedeny hladce. Krycí lišty a výstupky, neležící ve směru jízdy, nesmějí vystupovat více než 3 mm. Musejí být dostatečně tuhé a musejí mít zaoblené nebo sražené hrany. Na podstavci balustrád nesmějí být žádné podobné krycí lišty a výstupky. Krycí lišty ležící ve směru jízdy (zejména mezi podstavcem balustrády a vnitřním obložením balustrády) musejí být upraveny a vytvořeny tak, aby nebezpečí sevření bylo omezeno na minimum. Mezery mezi deskami vnitřního obložení balustrád nesmějí být širší než 4 mm. Hrany musejí být zaobleny nebo sraženy. Vnitřní obložení balustrád musí vykazovat dostatečnou mechanickou pevnost a tuhost, nesmí vzniknout žádná mezera větší než 4 mm a žádná trvalá deformace (tolerance sesazení jsou přípustné). Pro vnitřní obložení balustrád je povoleno použít sklo, je-li použito netříštivé jednovrstvové sklo (tvrzené sklo) a je zaručena dostatečná pevnost a tuhost. Síla skla nesmí být menší než 6 mm,

  • vystupující díly a zahloubení nesmějí vykazovat žádné ostré hrany,

  • balustrádové podstavce musejí být svislé a musejí být zvlášť tuhé, rovné s tupým stykem,

  • u pohyblivých schodů musí být snížena možnost vtažení mezi podstavec balustrády a stupně.

Okolní prostředí

 1. b) Prostor kolem pohyblivých schodů a pohyblivého chodníku
  • na přístupech a výstupech pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků musejí být volné prostory jako prostory shromažďovací. Šířka shromažďovacího prostoru musí odpovídat min. vzdálenosti mezi středovými liniemi madel. Hloubka musí být min. 2,50 m, měřeno od konce balustrády,

  • přístupy a výstupy pohyblivých schodů a chodníků musí být provedeny bezpečně pro vstup nejméně do 0,85 m,

  • volná výška nad stupni pohyblivých schodů příp. palet nebo pásu pohyblivého chodníku musí být v každém místě nejméně 2,30 m,

  • všude, kde by stavební překážky mohly vést ke zraněním, musí být učiněna vhodná opatření k jejich zabránění.

 2. c) Nosná konstrukce pohyblivých schodů nebo pohyblivého chodníku
  • nosná konstrukce musí být dimenzována pro zatížení vlastní tíhou pohyblivých schodů nebo chodníku, a přepravovaného materiálu (osob).

Osvětlení

 1. d) Osvětlení
  • pohyblivé schody nebo pohyblivý chodník a jejich okolí musejí být dostatečně a účelně osvětleny, zejména v blízkosti hřebenů,

  • osvětlovací zařízení smějí být umístěna v okolních prostorách nebo na samotných zařízeních. U pohyblivých schodů nebo pohyblivých chodníků ve vnitřních prostorách musí být osvětlení na přístupech a výstupech nejméně 50 lx, u pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků venku nejméně 15 lx (měřeno v rovině od podlahy).

Provozní prostory

 1. Všeobecně

  • hnací a vratné stanice, strojovny uvnitř konstrukce, jakož i oddělené strojní a provozní prostory, musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Tyto prostory smějí sloužit jen k umístění zařízení nezbytně nutných pro provoz pohyblivých schodů nebo pohyblivých chodníků.

 2. Přístup

  • cesty a přístup k provozním prostorám musí být lehce a bezpečně průchodné. Světlá výška přístupu musí být nejméně 1,80 m,

  • je nutno dbát na to, aby přístup oprávněným osobám ke dveřím a klapkám pro údržbu, odděleným strojovnám, odděleným hnacím a vratným stanicím byl pouze po schodech. Je-li zabudování schodů obtížné, smějí být použity žebříky, které splňují specifické podmínky.

 3. Konstrukce a vybavení strojoven, hnacích a vratných stanic

  • ve strojovnách a vratných stanicích musí být volný prostor s dostatečně velkou plochou, prostou pevných zástaveb. Velikost volné plochy musí být nejméně 0,30 m2 a menší strana musí být dlouhá nejméně 0,50 m.

  • v oddělených strojovnách a provozních prostorách, oddělených hnacích a vratných stanicích a před pevnými rozvaděči musí být rozměr těchto prostor dostačující, aby pracovníci servisu mohli lehce a bezpečně dosáhnout na všechny díly, zejména elektrickou výzbroj,

  • v oddělených strojních a provozních prostorách, v oddělených hnacích a vratných stanicích a před deskovými rozváděči nesmí být v žádném případě světlá výška menší než 2 m,

  • elektrické osvětlení oddělených strojních a provozních prostor nebo oddělených hnacích nebo vratných stanic musí být provedeno pevnými osvětlovacími tělesy. Pro hnací a vratné stanice a strojní prostory uvnitř konstrukce musí být elektrické osvětlení zajištěno ruční lampou, uloženou v některém z těchto prostorů,

  • pohyblivé schody a pohyblivé chodníky musí být možno v hnací i vratné stanici vypnout. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky, u nichž je pohon umístěn mezi horním a dolním pásmem stupňů, palet, pásu nebo mimo vratnou stanici, musí být vybaveny v prostoru pohonu přídavnými vypínači. Ovládání vypínačů musí přerušit přívod proudu k hnacímu stroji a zapnout provozní brzdu pro zastavení pohyblivých schodů nebo chodníků.

Madlo

Každá balustráda musí být na své horní ploše opatřena madlem, které se pohybuje ve stejném směru jako stupně, palety nebo pásy, s tolerancí 0 až 2 % jejich rychlosti.

Vodorovná část madla musí být vedena dále vodorovně nad kořeny hřebenových zubů o míru nejméně 0,30 m na vstupech a výstupech. U nakloněných pohyblivých chodníků, bez vodorovného náběhu na vstupech a výstupech, je přípustné další vedení oběžného madla rovnoběžné s úhlem sklonu.

Profily madla a jejich vedení na balustrádách musí být vytvořeny nebo zakryty tak, aby byla snížena možnost sevření prstů či ruky. Vzdálenost mezi profilem madla a vodícími nebo krycími profily nesmí být v žádném případě větší než 8mm, šířka madla musí být mezi 70 mm a 100 mm a vzdálenost mezi madlem a hranou balustrády nesmí být větší než 50 mm.

Vzdálenost mezi osami madel nesmí být větší než vzdálenost mezi balustrádovými podstavci o 0,45 m.

 1. e) Ochranné zařízení při vstupu do balustrády
  • nejnižší bod vstupu madla do hlavy balustrády musí mít vzdálenost od podlahy, která nesmí být menší než 0,10 m a ne větší než 0,25 m,

  • vodorovná vzdálenost mezi nejdále vystupujícím bodem madla a místem, kde vstupuje do hlavy balustrády, musí být nejméně 0,30 m.

  • na vstupu madla do hlavy balustrády musí být zabudováno ochranné zařízení proti zaklínění prstů s rukou. K tomu je třeba použít spínač.

 2. f) Výška nad stupni, paletami a pásem
  • svislá vzdálenost mezi madlem a přední částí stupně, příp. horní plochou palet nebo pásu nesmí být menší než 0,90 m a větší než 1,10 m.

 3. g) Vedení
  • madlo musí být vedeno a napjato tak, aby nemohlo při obvyklém použití opustit vedení.

 4. h) Přepravní pohyblivé schody a přepravní pohyblivé chodníky
  • kontrolní zařízení proti přetržení madla – není-li výrobcem madla vystaveno osvědčení pro zatížení při přetržení min. 25 kN, musí při přetržení madla kontrolní zařízení pohyblivé schody nebo pohyblivý chodník zastavit.

Stupně, palety, pásy a hřebeny

 1. Rozměry:

  • výška stupně smí být nejvýše 0,24 m. Jestliže je povoleno používat pohyblivé schody v klidu jako nouzový východ, nesmí být výška stupně větší než 0,21 m,

  • hloubka stupně musí být nejméně 0,38 m,

  • jmenovitá šířka u pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků nesmí být menší než 0,58 m a větší než 1,10 m. U pohyblivých chodníků do sklonu 60 ° jsou přípustné větší šířky.

 2. Hřebeny

  • hřebeny musejí být umístěny na vstupech a výstupech, aby byl cestujícím usnadněn přechod,

  • dojde-li k zaklínění cizího tělesa, které nelze odstranit předchozími opatřeními a mohou vzniknout poškození na stupních, paletách, pásu nebo nosné konstrukci hřebenů, musejí se pohyblivé schody nebo pohyblivé chodníky zastavit.

Úhel sklonu

Úhel sklonu a pohyblivých schodů nesmí být větší 30 °. Při dopravních výškách menších než 6 m a jmenovité rychlosti max. 0,5 m/s smí však být úhel sklonu do 35 °. Pohyblivý chodník nesmí mít úhel sklonu větší než 12 °.

Vzdálenost mezi stupni nebo paletami

Vzdálenost mezi dvěma za sebou následujícími stupni nebo paletami, měřeno v každé použitelné poloze na vstupní ploše, nesmí být větší než 6 mm.

Je-li u pohyblivých schodů nebo pohyblivých chodníků balustrádový podstavec vedle stupňů, palet nebo pásu, nesmí být vzdálenost větší než 4 mm na každé straně, měřeno vodorovně. Hloubka záběru zubů do drážek vstupní plochy stupně nebo palety musí být nejméně 6 mm, hloubka záběru hřebenů do drážky pásu musí být nejméně 4 mm.

Hnací stroj

Každé pohyblivé schody a každý pohyblivý chodník musí být poháněn nejméně jedním vlastním strojem.

Jmenovitá rychlost pohyblivých schodů nesmí být větší než: 0,75 m/s pro pohyblivé schody s úhlem sklonu do 30 °, 0,50 m/s

Nahrávám...
Nahrávám...