dnes je 21.6.2024

Input:

Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek

22.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.1.1
Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek

Ing. Miroslava Horská, JUDr. Eva Dandová

Vzor

Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek

Dodatek č. ..... k pracovnímu řádu

Postup pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických

nápojů nebo jiných návykových látek

Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

zastoupený .........................................

K provedení § 106 odst. 4 písm. i) ZP vydávám tento dodatek k pracovnímu řádu č.j............., vydaného dle § 306 ZP.

1. Zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště; podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek.

2. Zaměstnavatel tímto určuje vedoucí zaměstnanci, kteří jsou oprávněni dát zaměstnancům příkaz podrobit se kontrole, popř. vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu, příp. jiné návykové látky: .......................................................................

3. Zjištění ve smyslu bodu 1. se provádí podle níže uvedeného postupu:

Oprávněný vedoucí zaměstnanec za přítomnosti svědka (dalšího vedoucího zaměstnance zaměstnavatele) vyzve kontrolovaného zaměstnance, u něhož má být provedeno zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, aby se úkonu podrobil.

V případě sporného výsledku nebo pochybností kontrolovaného zaměstnance o správnosti výsledku zkoušky se zkouška po 15 minutách opakuje. V průběhu této doby je kontrolovanému zaměstnanci zakázáno jíst, pít a kouřit. Trvá-li kontrolovaný zaměstnanec na krevní zkoušce, pak oprávněný vedoucí zaměstnanec neprodleně zajistí její provedení. Oprávněný vedoucí zaměstnanec zajistí doprovod kontrolovaného zaměstnance k lékaři.

Bude-li zjištěno, že u kontrolovaného zaměstnance přesahuje hladina alkoholu v krvi:

• 0,30 promile při zkoušce analyzátorem,

• 0,20 promile při krevní zkoušce plynovou chromatografií,

musí oprávněný vedoucí zaměstnanec o průběhu a výsledku zkoušky sepsat záznam dle vzoru uvedeném v příloze 1. Záznam archivuje personalista po dobu ...... let (stanoví zaměstnavatel).

Před sepsáním záznamu musí oprávněný vedoucí zaměstnanec seznámit kontrolovaného zaměstnance s možností opakování zkoušky, případně s možností krevní zkoušky. Dále musí kontrolovaného zaměstnance upozornit, že je povinen v záznamu vyjádřit své stanovisko k výsledku zkoušky (souhlasím – nesouhlasím) a záznam podepsat.

Jiné návykové látky

V případě podezření na zneužití jiné návykové látky bude proveden test na drogy. Bude-li zjištěna orientační přítomnost návykových látek, musí oprávněný vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele zajistit provedení zkoušky rozborem odebraného biologického materiálu.

Před odesláním kontrolovaného zaměstnance k lékaři musí oprávněný vedoucí zaměstnanec sepsat protokol o lékařském vyšetření dle přílohy 2. Dále se postupuje jako při zajištění krevní zkoušky.

3. Ve všech případech kontroly musí oprávněný vedoucí zaměstnanec zajisti přítomnost další osoby – svědka, která záznam rovněž podepíše.

4. Potvrdí-li výsledek zkoušky nebo klinického vyšetření podezření z požití alkoholu nebo zneužití jiné návykové látky, posuzuje se zaměstnanec od okamžiku, kdy obdržel příkaz podrobit se zkoušce až do konce směny, jako by byl neomluveně nepřítomen v práci a je povinen uhradit náklady na provedené lékařské vyšetření. Nepotvrdí-li se podezření na požití alkoholu nebo zneužití jiné návykové látky, posuzuje se doba, po kterou nemohl zaměstnanec vykonávat svou práci, jako překážka v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Náklady na lékařské vyšetření uhradí zaměstnavatel.

5. V případě, že u zaměstnavatele působí odborová organizace, projedná zaměstnavatel neomluvené zameškání směny zaměstnance s ní. Zaměstnanci může být za zameškanou směnu krácena dovolená, a to o počet neomluveně zameškaných hodin

6. Podle ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek platí mimo jiné, že odmítne-li osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, podrobit vyšetření, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

7. Odmítne–li se kontrolovaný zaměstnanec podrobit dechové zkoušce, odběru biologického materiálu (v případě podezření ze zneužití návykové látky), případně odmítne-li podepsat záznam, je jeho jednání hodnoceno jako porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci s důsledky podle nebezpečnosti jednání zaměstnance až po uplatnění upozornění na možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele podle ustanovení § 52 písm. g) ZP, popř. okamžitého zrušení

Nahrávám...
Nahrávám...