dnes je 25.5.2024

Input:

Poučení dětí a žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví - základní škola

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.4
Poučení dětí a žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví – základní škola

 

Poučení dětí a žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví - základní škola

 

Poučení o bezpečném chování

Poučení provedl/a

Datum

Podpis

ve třídě

 

 

 

na chodbě

 

 

 

na schodišti

 

 

 

v šatnách

 

 

 

ve školní jídelně

 

 

 

příchod a odchod ze školy

 

 

 

chování na veřejnosti

 

 

 

bezpečné chování cestou do školy a ze školy

 

 

 

nebezpečné hry a přebíhání před přijíždějícími dopravními prostředky

 

 

 

ohleduplnost při přecházení silnice

 

 

 

školní řád (vnitřní řád)

 

 

 

komunikace s neznámými lidmi

 

 

 

zákaz přinášení nebezpečných předmětů do školy

 

 

 

seznámení dojíždějících žáků s vyhrazenými prostory ve škole

 

 

 

oznámení každého úrazu, poranění, poškození zdraví

 

 

 

jména osob poskytujících první pomoc

 

 

 

postup při úrazech, jejich odškodňování

 

 

 

jízda na kole, povinnost používání ochranné přilby, ukládání kol

 

 

 

pohyb neznámé osoby v prostorách školy

 

 

 

nebezpečí vzniku požáru

 

 

 

postup v případě požáru, evakuace školy

 

 

 

hlášení zjevných závad v budově školy, případně celém areálu

 

 

 

rozbor úrazovosti za uplynulý školní rok

 

 

 

důležitá telefonní čísla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení o bezpečném chování

Poučení provedl/a

Datum

Podpis

v hodinách tělesné výchovy - chlapci

 

 

 

v hodinách tělesné výchovy - dívky

 

 

 

před zahájením plaveckého výcviku

 

 

 

před zahájením lyžařského výcvikového kurzu

 

 

 

před sportovní akcí ..............

 

 

 

před odjezdem na školu v přírodě

 

 

 

před odjezdem na školní výlet

 

 

 

při pracovním vyučování v dílnách - chlapci

 

 

 

při pracovním vyučování v dílnách - dívky

 

 

 

při práci na školním pozemku - chlapci

 

 

 

při práci na školním pozemku - dívky

 

 

 

v rodinné výchově - cvičná kuchyň

 

 

 

v odborné učebně fyziky

 

 

 

při výuce chemie, v chemických laboratořích

 

 

 

před prázdninami

 

 

 

 

Komentář:

Při přípravě poučení žáků základní školy je možno vycházet z vhodných témat uvedených pro mateřské školy a tato témata pak dále rozšířit s přihlédnutím k věku dětí.

 

Zahájení školního roku: bezpečné chování ve třídě, na chodbě, na schodišti (upozornit na nošení vhodné obuvi), chování v šatnách, ve školní jídelně, příchod a odchod ze školy, chování na veřejnosti, bezpečné chování cestou do školy a ze školy, upozornit na nebezpečné hry a přebíhání před přijíždějícími dopravními prostředky, ohleduplnost při přecházení silnice, komunikace s neznámými lidmi, zákaz přinášení do školy předmětů, které nepotřebují při vyučování a mohly by jimi ohrozit zdraví své nebo spolužáků, seznámení dojíždějících žáků s vyhrazenými prostory ve škole před vyučováním, v polední přestávce, po vyučování, oznámení každého úrazu, poranění, poškození zdraví, jména osob poskytujících první pomoc, postup při úrazech, jejich odškodňování, jízda na kole, povinnost používání ochranné přilby, ukládání kol ve vyhrazeném prostoru, uzamykání kol, ihned oznámit pohyb neznámé osoby v prostorách školy kterémukoliv zaměstnanci školy, nebezpečí vzniku požáru, postup v případě požáru, evakuaci školy, hlášení zjevných závad v budově školy, případně celém areálu, rozbor úrazovosti za uplynulý školní rok, důležitá telefonní čísla, ...

datum, podpis

 

 

První vyučovací hodina nebo zahájení činnosti

 

Poučení o bezpečném chování v hodinách tělesné výchovy chlapci

Poučení o bezpečném chování v hodinách tělesné výchovy dívky

(upozornit na povinnost hlásit učiteli úraz nebo i drobné poranění neprodleně v hodině tělesné výchovy nebo při jejím ukončení, postup při odškodňování úrazů)

Poučení o bezpečném chování před zahájením plaveckého výcviku

Poučení o bezpečném chování před zahájením lyžařského výcvikového kurzu

Poučení o bezpečném chování před sportovní akcí ..............

Poučení o bezpečném chování před odjezdem na školu v přírodě

Poučení o bezpečném chování před odjezdem na školní výlet

Poučení o bezpečném chování před exkurzemi

Poučení o bezpečném chování před vycházkami

Poučení o bezpečném chování při pracovním vyučování v dílnách - chlapci

Poučení o bezpečném chování při pracovním vyučování v dílnách - dívky

Poučení o bezpečném chování při práci na školním pozemku - chlapci

Poučení o bezpečném chování při práci na školním pozemku - dívky

Poučení o bezpečném chování v rodinné výchově - cvičná kuchyň

Poučení o bezpečném chování v odborné učebně fyziky

Poučení o bezpečném chování při výuce chemie, v chemických laboratořích

Poučení o bezpečném chování před prázdninami

 

Poučení o bezpečném chování před odchodem na hlavní prázdniny:

- upozornění na nebezpečí požívání alkoholu, kouření, drog, styk s neznámými lidmi

- upozornění na nebezpečí při koupání, především v místech, která neznáme - v souvislosti s tím vysvětlit žákům povinnost pomoci při poskytování první pomoci a zajistit neprodleně přivolání lékaře nejen při utonutí, ale i při dopravní nehodě

- upozornění na dopravní kázeň jak chodců, tak cyklistů, nepodceňovat riziko výskytu aut na polních a lesních cestách, nepřehledných místech, zákaz her na silnicích

- upozornění na rizika při výrobě různých pyrotechnických směsí, apod.

- upozornit na zákaz řízení jakéhokoliv dopravního prostředku bez řidičského oprávnění

- upozornění na zákaz chození do prostor železničních tratí, lezení na vagony - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- upozornění na nebezpečí při různých domácích pracích, zvláště při použití elektrických strojů a přístrojů - nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- upozornění na chování v přírodě za bouřky

- doporučujeme provést shrnutí všech témat a zvláště zdůraznit ta témata, která přímo souvisejí s vyskytnuvšími se úrazy

 

U všech poučení musí být uveden datum a podpis osoby, která poučení provedla. Je nutno mít stále na paměti, že poučení musí být přiměřená věku dětí, jasná, srozumitelná. Osoba, která poučení provedla, by se měla kontrolními otázkami, pohovorem, nebo testem přesvědčit o tom, že děti dané problematice porozuměly. Tuto skutečnost stvrdí svým podpisem.

 

V rámci seznámení žáků a studentů s bezpečností práce je nutno připomenout i Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Obsahuje celou řadu zásad, které řeší bezpečnost a ochranu zdraví při práci v celém rozsahu činnosti.

Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních má mimořádný význam výkon dozoru nad činností dětí, žáků a studentů. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi, žáky a studenty škol a školských zařízení stanoví pro jednotlivé typy škol a školských zařízení obecně platné právní předpisy.

 

Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků.

 

Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, plnit pokyny zaměstnanců škol vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

Pokud školy při vzdělávání žáků organizují praktické vyučování, praktickou přípravu, případně jiné práce, mohou mladistvé žáky zaměstnávat pouze činnostmi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a poskytují jim při práci zvýšenou péči.

 

Na žáky se při praktickém vyučování a při praktické přípravě vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Školy dodržují zákazy prací a pracovišť platné pro ženy a ženy těhotné, matky do konce 9. měsíce po porodu, ženy kojící a zákazy prací mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství tyto práce výjimečně konat z důvodu přípravy na povolání.

 

Školy se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního stavu žáků a jejich zdravotní způsobilosti pro příslušný obor vzdělání.

 

Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na škole v přírodě, sportovních a tělovýchovných akcích, výuce plavání nebo lyžařském výcviku, se vyžaduje zdravotní způsobilost, kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích pořádaných školou.

 

Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností, oznamují žáci okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi.

 

Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Konkrétní podmínky, za nichž lze uvolnit z vyučování žáka, stanoví školní řád.

 

Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.

 

Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování nebo praktická příprava probíhá na pracovištích nebo spočívá v pracích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu podle zvláštních právních předpisů, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.

 

Poskytování OOPP

Osobní ochranné pracovní prostředky se žákům poskytují při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, pokud to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví . Škola je žákům poskytuje podle vlastního seznamu, zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti. Škola dbá, aby ochranné prostředky byly v použitelném stavu, a kontroluje jejich užívání.

 

První pomoc

Škola a osoba, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické vyučování nebo praktická příprava, zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni

Nahrávám...
Nahrávám...