dnes je 5.8.2021

Input:

Pověření osoby zodpovědné za elektrická zařízení

26.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.21.2
Pověření osoby zodpovědné za elektrická zařízení

Martin Šturma - Igor Lüftner, Inspekční orgán Mostecké montážní a.s.

Vzor

POVĚŘENÍ k činnostem zajišťujícím provoz vyhrazených technických zařízení elektrických

Společnost …………………

se sídlem …………….., IČ: ………………

zapsaná do obchodního rejstříku u ………………, oddíl …………, vložka …………. zastoupená ……………………….

(dále jen Zmocnitel)

tímto ve smyslu ustanovení dle:

ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.3.1 (elektrická zařízení) v platném znění

vyhl. č. 73/20010 Sb. v platném znění

zákon č. 174/1968 Sb. v platném znění § 6b, § 6c

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. v platném znění § 2, § 3, § 4 a příslušné přílohy

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. v platném znění § 3, § 4 a příslušné přílohy

zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění § 414

zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění § 33

pověřuje

pana ……………………., narozeného .............., trvale bytem .............................. osobní číslo: ..........., zaměstnance společnosti …………………….. (dále jen Zmocněnec),

činnostmi souvisejícími s bezpečným zajištěním provozu vyhrazených elektrických technických zařízení ve společnosti ……………….. na adrese ……………………………….;

a dále ke všem jednáním a ke všem právním úkonům souvisejícím s touto činností a provozem uvedených zařízení provozovaných a vlastněných společností

…………………….

Jmenovaný jako zmocněnec je oprávněn ke všem úkonům vyplývajících z platných legislativních předpisů. Zároveň je zmocněnec oprávněn jednat za společnost ……………………. v rozsahu nezbytně nutném k naplnění právní odpovědnosti.

Zmocněnec nesmí odpovědnost vyplývající z tohoto pověření přenášet na třetí strany.

Toto pověření platí do odvolání.

Výkon, povinnosti, pravomoci a zodpovědnosti se řídí přílohou ”Popis činností osoby zodpovědné”, která je nedílnou součástí tohoto pověření.

Zmocněnec přebírá zodpovědnost za bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení pouze v případě, že zařízení protokolárně převzal. Pokud Zmocněnec zařízení protokolárně nepřevzal, je za jeho bezpečný provoz zodpovědné představenstvo společnosti ………………

V ……………… dne

PAS

Pověření bez připomínek v celém rozsahu přijímám a souhlasím s podmínkami výkonu osoby zodpovědné, uvedené v příloze „Popis činností osoby zodpovědné” tohoto pověření.

Osoba zodpovědná

Příloha

 

k Pověření k činnostem zajišťujícím provoz vyhrazených elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.3.1 udělenému dne ..............., panu ………

Kompetence OZ

 • - rozhodovat o provozní způsobilosti elektrických zařízení
 • - kontrolovat, aby elektrické zařízení nebylo uvedeno do provozu bez místních provozních předpisů nebo předběžných provozních předpisů výrobce (pro zkušební provoz, seřizování apod.), předepsané dokumentace, bezpečnostních prvků, revizí a zkoušek, stejně tak jako i elektrické zařízení, o kterém je známo, že by mohlo ohrozit bezpečnost
 • - rozhodnout o okamžitém operativním řešení vyvarování se možného neprovozování elektrického zařízení, u kterého byla v revizní zprávě či mimořádné situaci shledána závada bránící bezpečnému provozu (v případě nekonání PAS)
 • - vyžadovat prošetření všech mimořádných provozních stavů v průběhu najíždění, provozu a odstavování a požadovat předložení návrhů nápravných opatření
 • - jmenovat a odvolávat osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz elektrických zařízení
 • - zpracovávat změny v místně provozních předpisech na základě sledování provozních podmínek
 • - neprodleně informovat PAS o nedodržení zákonných povinností pro elektrická zařízení
 • - zastupování PAS zařízení při kontrolách státní správy na základě pověření
 • - založení požadavku na objednání oprav po revizních závad pro oddělení údržby

Odpovědnost OZ

 • - vytvoření kompletních seznamů EZ (včetně strojů) a dohled nad jejich zavedení do centrální evidence
 • - zpracovávání místně provozně bezpečnostních předpisů
 • - aktualizace provozní dokumentace, především pak
Nahrávám...
Nahrávám...