dnes je 25.5.2024

Input:

Povinnosti zaměstnavatele stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP a prováděcími předpisy

11.5.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3
Povinnosti zaměstnavatele stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP a prováděcími předpisy

Základní předpis stanovující práva a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP“) subjektům pracovněprávních vztahů je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V návaznosti na něj upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb (§ 3 zákoníku práce) mimo pracovněprávní vztahy zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Tímto zákonem nejsou dotčeny obecné technické požadavky na výstavbu (například stavební zákon, vyhláška č. 268/2009 Sb., vyhláška č. 369/2001 Sb.), zvláštní požadavky na pracoviště (zákon č. 133/1985 Sb.), na uvedení výrobků na trh a do provozu (zákon č. 22/1997 Sb.), na činnosti související s využíváním jaderné energie a ionizujícího záření (zákon č. 18/1997 Sb.), na požární ochranu (zákon č. 133/1985 Sb.) a na činnosti související s prevencí závažných havárií, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy (zákon č. 59/2006 Sb.).

Zákon úpravou technických aspektů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vychází z požadavků směrnic Evropských společenství a zapracovává do svého obsahu další požadavky, které jdou nad rámec požadavků těchto směrnic a odlišují naši právní úpravu od právních úprav jiných zemí EU.

Zákon č. 309/2006 Sb. neobsahuje konečný výčet požadavků na zajištění BOZP, ale v každé jím řešené oblasti je ustanovení zmocňující vládu vydat k provedení těchto ustanovení prováděcí předpis formou nařízení vlády.

Vzhledem k tomu, že byly vydány jen tyto prováděcí předpisy – nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 592/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které zrušuje nařízení vlády č. 178/2001 Sb., a od 1. 1. 2011 nabude účinnosti nařízení vlády č. 201/2010 Sb. – je v závěrečných ustanoveních zákona výčet nařízení vlády vydaných k provedení zákoníku práce, podle kterých se postupuje při aplikaci zákona č. 309/2006 Sb. S ohledem na výše uvedené to k 1. 1. 2011 jsou:

 1. nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

 2. nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

 3. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

 4. nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat,

 5. nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru,

 6. nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,

 7. nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,

 8. nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

Z důvodu přehlednosti jsou v této kapitole uvedeny jen obecné povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb. Specifika týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou v podkapitole Úkoly osob na staveništích - zadavatele, zhotovitele, koordinátora a dalších.

Pracoviště a pracovní prostředí

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby:

 1. prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,

 2. pracoviště:

  • byla osvětlena, pokud možno denním světlem,

  • měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o:

   • objem vzduchu,

   • větrání,

   • vlhkost,

   • teplotu,

   • zásobování vodou,

  • byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením závodní preventivní péče prostředky

   • pro poskytnutí první pomoci,

   • pro přivolání zdravotnické záchranné služby,

 3. prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené

  • rozměry,

  • provedení,

  • vybavení,

 4. únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné,

 5. v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná

  • údržba,

  • úklid,

  • čištění.

Bližší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví prováděcí právní předpis .

Pracoviště a pracovní prostředí na staveništi

Zaměstnavatel

 1. který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti:

  1. zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce,

  2. zahájí práce až tehdy, je-li pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno,

 2. je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

  • udržování pořádku a čistoty na staveništi,

  • uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

  • umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

  • zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

  • předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

  • provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

  • splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

  • určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

  • splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

  • uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

  • přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

  • předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

  • zajištění spolupráce s jinými osobami,

  • předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

  • vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

  • přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

  • dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Výrobní a pracovní prostředky a zařízení

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 1. vhodné pro práci, při které budou používány,

 2. vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,

 3. vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,

 4. pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis.

Organizace práce a pracovní postupy

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci

 1. nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami (§ 89 zákoníku práce) v případech stanovených zvláštními právními předpisy (například § 3 zákona č. 111/1994 Sb.) musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena,

 2. nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály,

 3. byli chráněni proti pádu nebo zřícení,

 4. nebyli ohroženi dopravou na pracovištích,

 5. na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak,

 6. nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř.

Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis.

Bezpečnostní značky, značení a signály

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.

Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů stanovené nařízením vlády č. 11/2002 Sb., je řešeno v části 4/2.10 této příručky.

Rizikové faktory pracovních podmínek. Kontrolovaná pásma

Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty

 1. pravidelně,

 2. bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce,

a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat podle prováděcího právního předpisu.

Poznámka:

Rizikovými faktory jsou zejména:

 • faktory fyzikální (například hluk, vibrace),

 • faktory chemické (například karcinogeny),

 • faktory biologické činitele (například viry, bakterie, plísně),

 • prach,

 • fyzická zátěž,

 • psychická zátěž,

 • zraková zátěž,

 • nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost).

Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména:

 • úprava pracovních podmínek,

 • doba výkonu práce,

 • zřízení kontrolovaných pásem,

 • používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků,

 • poskytování ochranných nápojů.

Činnosti vystavené rizikovým faktorům

Při práci s vědomým záměrem vykonávat činnosti spojené s vystavením (dále jen "expozice“) biologickým činitelům skupin druhé až čtvrté uvedeným ve zvláštním právním předpisu (§ 41 zákona č. 258/2000 Sb.) nebo překročí-li výsledky měření rizikových faktorů stanovené nejvyšší přípustné hodnoty, je zaměstnavatel povinen zjistit příčiny tohoto stavu.

Nelze-li výskyt biologických činitelů odstranit nebo hodnoty rizikových faktorů snížit pod stanovené nejvyšší přípustné hodnoty a odstranit tak riziko pro zaměstnance, je zaměstnavatel povinen podle § 104 zákoníku práce poskytovat zaměstnancům podle potřeby:

 • osobní ochranné pracovní prostředky,

 • pracovní oděvy a obuv,

 • mycí, čisticí a dezinfekční prostředky. Současně je povinen neprodleně informovat zaměstnance.

Není-li možné ochranu zdraví zaměstnance zajistit těmito opatřeními, popřípadě opatřeními podle zvláštního právního předpisu, je zaměstnavatel povinen zdroj rizikového faktoru vyřadit z provozu, a není-li to možné, práci zastavit.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem, s chemickými karcinogeny a biologickými činiteli a pracovní procesy s

Nahrávám...
Nahrávám...