dnes je 14.7.2024

Input:

Povolení k uznávání nemocí z povolání

18.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5.4
Povolení k uznávání nemocí z povolání

JUDr. Anna Janáková

Stav před zdravotnickou reformou

Do nabytí právní účinnosti zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, dne 1. dubna 2012 byly oprávněny uznávat nemoci z povolání střediska nemocí z povolání, která byla určena vyhláškou č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají. Zákon o specifických zdravotních službách tento systém zásadně změnil a stanovil nový systém, podle kterého budou nově vybráni poskytovatelé zdravotních služeb oprávnění uznávat nemoci z povolání.

Důvody změn

V důvodové zprávě k zákonu o specifických zdravotních službách předkladatel návrhu zákona zhodnotil seznam středisek nemocí z povolání jako zbytečně rozsáhlý (18 pracovišť) a některá z nich vyhodnotil jako nedostatečně personálně obsazená. S ohledem na to, že se ročně posuzovalo asi 10 000 pacientů a jako nemoc z povolání je uznáno každé třetí až čtvrté posouzení, stačil podle předkladatele návrhu zákona podstatně nižší počet pracovišť, která budou uznávat nemoci z povolání. Návrh prošel legislativním procesem a zákon o specifických zdravotních službách uzákonil, že poskytovatelé zdravotních služeb, kteří budou oprávněni uznávat nemoci z povolání, budou vybráni Ministerstvem zdravotnictví na časově omezenou dobu z těch poskytovatelů pracovnělékařských služeb, kteří budou splňovat zákonem stanovené požadavky a nejlépe vyhoví kritériím výběru vhodných poskytovatelů.

Postup při výběru nových poskytovatelů k uznávání nemocí z povolání

Podmínky stanovené zákonem

Zákon o specifických zdravotních službách (ust. § 66 až § 68) stanoví pro ty, kteří chtějí získat povolení k uznávání nemocí z povolání, především tyto podmínky:

  • musí mít oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství,

  • poskytuje pracovnělékařské služby po dobu nejméně 5 let,

  • má vhodné technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení (viz vyhláška č. 92/2012 Sb.),

  • posuzování a uznávání nemocí z povolání budou provádět nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství, a to každý v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby,

  • podá si žádost o povolení k uznávání nemocí z povolání (s náležitostmi, které požaduje zákon) na základě výzvy Ministerstva zdravotnictví.

Výzva Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých webových stránkách výzvu pro podání žádosti o vydání povolení k uznávání nemocí z povolání podle nové právní úpravy dne 27. června 2012. Výzva ministerstva obsahovala místo, kam se žádosti předkládají, lhůtu pro předložení žádostí, území, pro které mají být zdravotní služby poskytovány a požadavky na rozsah a objem požadovaných zdravotních služeb.

Další výzvy bude zveřejňovat podle potřeby.

Žádost o získání povolení

Zákonem předepsané náležitosti žádosti o vydání povolení k uznávání nemocí z povolání jsou následující:

a) identifikační údaje poskytovatele,

b) kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství,

c) rozsah a objem zdravotních služeb, které je schopen zajistit, a jejich minimální personální zabezpečení,

d) doba poskytování pracovnělékařských služeb, která musí trvat nejméně 5 let,

e) technické a věcné vybavení zdravotnického zřízení,

f) počet provedených jednotlivých odborných vyšetření a počet posuzovaných osob ve vztahu k nemocem z povolání za poslední 3 roky před podáním žádosti, pokud tuto činnost v minulosti vykonával.

Rozhodnutí z moci úřední

Pokud se pro dané území ve stanoveném termínu:

  • nepřihlásí žádný poskytovatel nebo

  • není splněna podmínka posuzování nemocí z povolání alespoň 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství nebo

  • povolání k uznávání nemocí z povolání zanikne (§ 68 odst.1 ZoSZS),

zajistí uznávání nemocí z povolání ministerstvo tak, že rozhodne z moci úřední o tom, že posuzování nemocí z povolání bude vykonávat některý z oprávněných poskytovatelů. Ministerstvo může pověřit pouze poskytovatele, u něhož posuzování a uznávání nemocí z povolání provádějí nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství, a pokud poskytuje pracovnělékařské služby nejméně 5 let.

Povolení k uznávání nemocí z povolání

Komu lze udělit povolení

Povolení k uznávání nemocí z povolání lze udělit poskytovatelům v pořadí určeném Ministerstvem zdravotnictví. Ministerstvo udělí povolení pouze poskytovateli, u něhož posuzování a uznávání nemocí z povolání provádějí nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství (a to každý v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby), a pokud poskytuje pracovnělékařské služby nejméně 5 let.

Časová omezenost povolení

Povolení se uděluje na dobu 10 let.

Náležitosti povolení

Povolení k uznávání nemocí z povolání obsahuje:

a) identifikační údaje poskytovatele,

b) vymezení území, pro které mají být zdravotní služby poskytovány,

c) rozsah a objem zajišťovaných zdravotních služeb.

Zveřejnění seznamu poskytovatelů

Ministerstvo zdravotnictví je podle zákona povinno zveřejnit seznam poskytovatelů, kterým udělilo povolení k uznávání nemocí z povolání, způsobem umožňujícím dálkový přístup. V letních měsících 2013 Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých webových stránkách následující informace ohledně seznamu poskytovatelů, který byl v průběhu let měněn a doplňován.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, věcně příslušné podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 66 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb. a v souladu s ustanovením § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů udělilo povolení k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznávání nemocí z povolání těmto poskytovatelům zdravotních služeb (podle aktualizace Ministerstva zdravotnictví 17.7.2020):

 Označení poskytovatele a IČ  Sídlo  Působnost pro území  Doba, na kterou je oprávnění vydáno 
1.  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,IČ 00064173   Šrobárova 1150/50, Praha 10,
PSČ 100 34   
Hlavního města Prahy   1. 4. 2013 – 31. 3.2023  
2.  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČ 00064165   U nemocnice 499/2, Praha 2,
PSČ 128 08   
kraje Středočeského a kraje Ústeckého  1. 4. 2014 - 30. 9. 202412 .8.2015 - 31.3. 2023  
3.  Nemocnice České Budějovice, a.s., IČ 26068877   B. Němcové 585/54,
České Budějovice, PSČ 370 01   
Jihočeského kraje a pro území
Kraje Vysočina, okres Pelhřimov   
1. 4 2013 – 31. 3.2023  
4.  Fakultní nemocnice Plzeň, IČ 00669806   Dr. Edvarda Beneše 1128/13,
Plzeň – Bory, PSČ 305 99   
krajů Plzeňského
a Karlovarského   
1. 4. 2013 - 31. 3. 2023  
5.  Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933   Husova 10, Liberec I,
PSČ 460 63   
kraje Libereckého   1. 4. 2013 - 31. 3. 2023  
6.  Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČ 00179906   Sokolská 581, Hradec Králové
– Nový Hradec Králové,
PSČ 500 05   
kraje Královéhradeckého   1. 4. 2013 -31. 3. 2023  
7.  Pardubická krajská nemocnice, a.s., IČ 27520536   Kyjevská 44, Pardubice,
PSČ 532 03   
Pardubického kraje
a pro území kraje Vysočina,
okres Havlíčkův Brod   
1. 4. 2013 - 31. 3. 2023  
8.  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, IČ 00159816   Pekařská 53, Brno, PSČ 656 91   kraje Jihomoravského
a pro území kraje Vysočina, okresy Jihlava, Třebíč
a Žďár nad Sázavou   
1. 4. 2013 - 31. 3. 2023  
9.  Fakultní nemocnici Ostrava, IČ 00843989  Ul. 17. listopadu 1790/708, Ostrava–Poruba, PSČ 708 52  Moravskoslezského kraje, okresy Ostrava, Nový Jičín, Opava a Bruntál  1. 10. 2014 - 30. 9. 2024  
10.  Karvinská hornická nemocnice, a.s.,IČ 60793490  Zakladatelská 975/22, Karviná–Nové Město, PSČ 735 06  Moravskoslezského kraje, okresy Frýdek-Místek a Karviná,  1. 10. 2014 - 30. 9. 2024  
11.  Fakultní nemocnice Olomouc, IČ 00098892   I. P. Pavlova 6, Olomouc,
PSČ 775 20   
kraje Olomouckého   1. 4. 2013 - 31. 3. 2023  
12.  MUDr. Miluše Adámková Třída T. Bati 3705, Zlín, PSČ 762 75  Zlínského kraje  1. 10. 2014 - 30. 9. 2024  
13.  Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, IČ 61383082  U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6  pro příslušníky ozbrojených sil, civilní zaměstnance Ministerstva obrany a Armády ČR, žáky vojenských škol a zaměstnance ostatních rozpočtových a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany  

Výjimka

Zákon počítá s jednou výjimkou: povolení k uznávání nemocí z povolání u zaměstnanců Ministerstva obrany a Armády České republiky, žáků vojenských škol a zaměstnanců ostatních rozpočtových

Nahrávám...
Nahrávám...